Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 23 | 29-41

Article title

Środowisko rodzinne mężczyzn odbywających kary pozbawienia wolności

Content

Title variants

EN
Family environment of imprisoned men

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Podstawowym celem podjętych badań było poznanie struktury rodziny, sytuacji ekonomicznej i społeczno-wychowawczej środowiska rodzinnego mężczyzn odbywających kary pozbawienia wolności. Podstawową metodą zbierania danych był sondaż diagnostyczny. W celu uzyskania odpowiedzi na pytania badawcze zastosowano autorski kwestionariusz ankiety. Udział w badaniach był dobrowolny i anonimowy. Grupę badawczą stanowiło 101 dorosłych mężczyzn. Badania przeprowadzono w 2015 roku w zakładzie karnym o charakterze otwartym w Zabłociu. Wykształcenie osób osadzonych i ich rodziców najczęściej było zawodowe i podstawowe. Co dziesiąta osoba w dzieciństwie doświadczyła ubóstwa i biedy, obserwowała imprezy alkoholowe rodziców, słyszała ich kłótnie. W co piątej rodzinie doszło do dezintegracji życia rodzinnego (rozwód lub separacja). Wśród członków rodziny najkorzystniej badani postrzegali osobę matki, jej ciepło, jej działania w kierunku zabezpieczenia potrzeb materialnych dziecka i jej wsparcie w sytuacji obecnej.
EN
The main objective of this study was to know the family structure, economic and socio-educational situation in the family environment of men serving the penalty of deprivation of freedom. The basic method of data collection was a diagnostic survey. An author's questionnaire was used in order to obtain answers to research questions. Participation in the study was voluntary and anonymous. The study group consisted of 101 adult males. It was conducted in 2015 in the open prison in Zabłocie. Education of prisoners and their parents were in most cases vocational or primary. Every tenth of the questioned persons experienced in their childhood poverty, witnessed parties of addicted to alcohol parents and heard their arguments. In every fifth family came to the disintegration of family life (divorce or separation). The prisoners perceived in the most favourable light the mother, her warmth, her actions taken to secure the material needs of the child and her support in the current situation.

Contributors

 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

References

 • Augustyn J.(2009), Ojcostwo. Aspekty pedagogiczne i duchowe, WAM, Kraków.
 • Bułat K. i in. (2013), Kryminologia. Repetytorium. Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Cudak H. (2010), Zagrożenia emocjonalne i społeczne dzieci z rodzin rozwiedzionych, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 • Dymek-Balcerek K. (1999), Dziecko w obliczu patologii społecznej dnia codziennego - rzeczywistość lat 90-tych. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom.
 • Farrington D.P. (2000), Psychological predictors of adult antisocial personality and adult convictions, Behavioural Sciences and the Law, nr 18, s.605-622.
 • Frączek Z.(2011), Pokoleniowe przemiany społecznej świadomości wartości rodziny, Wyd. UR, Rzeszów.
 • Harwas-Napierała B. (2009), Rodzina jako wartość a współczesność. W: B.Harwas-Napierała (red.), Rodzina jako wartość w rozwoju człowieka. Wyd. UAM, Poznań, s.10-19.
 • Holin C.R., Browne D., Palmer E.J. (2004), Przestępczość wśród młodzieży. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Hołyst B. (1993), Przestępczość nieletnich. W: Encyklopedia pedagogiczna, PWN, Warszawa, s.344.
 • Kieszkowska A. (2012), Inkluzyjno-katalaktyczny model reintegracji społecznej skazanych. Konteksty resocjalizacyjne, Impuls, Kraków.
 • Klimek Z. (2008), Profilaktyka zagrożeń w praktyce, wyd. Z.Klimek (nakładem autora), Jelenia Góra.
 • Kukołowicz T.(2004), Rodzina w procesie wychowania. W: A.Janke, W.Janke (red.), Pedagogika rodziny na progu XXI wieku. Akapit, Toruń.
 • Majchrzyk, Z. (2004). Nieletni, młodociany, dorośli zabójcy i mordercy. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurobiologii.
 • Marczak M. (2005), Rodzinne determinanty przestępczości kobiet. W: C. Kossakowski, A. Krause (red.), Normalizacja środowisk życia osób niepełnosprawnych. Wydawnictwo UWM, Olsztyn, 426-432.
 • Massalski A., Konopczyński M. (2009), Wstęp. W: A. Massalski, K. Wiatr (red.), Zagrożenia wychowawcze XXI wieku, Kancelaria Senatu.
 • Muskała M. (2006), Więź osadzonych recydywistów ze środowiskiem. Wydawnictwo Naukowe, Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Poznań.
 • Olearczyk T. (2007), Sieroctwo i osamotnienie. Pedagogiczne problemy kryzysu współczesnej rodziny, Wyd. WAM, Kraków.
 • Pływaczewski E.W. (red. (2011), Przestępczość zorganizowana, Wyd. C.H.Beck, Warszawa.
 • Pospiszyl K. (2007), Ojciec a wychowanie dziecka, Wyd. Żak, Warszawa.
 • Wilk T. (2000), Demoralizacja nieletnich a wychowanie. W: A.Nowak (red.), Wybrane zjawiska powodujące zagrożenie społeczne, Impuls, Kraków, s.60-70.
 • Woźniakowska-Fajst D. ( 2009), Przestępczość nieletnich dziewcząt w świetle wyników badań. W: J.Kwaśniewski (red.), Profilaktyka społeczna i resocjalizacja. Wyd. U.W, Tom 14, Warszawa, s.225-252.
 • Szlendak T. (2010), Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie. Wyd. PWN, Warszawa.
 • Szymanowska A.(2003), Więzienie i co dalej. Wyd. Żak, Warszawa.
 • Tomczyszyn D. (2011), Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie w wymiarze społecznym i ekonomicznym. Wyd. PSW, Biała Podlaska.
 • Żebrowski J.(2000), Rodzinne uwarunkowania przestępczości nieletnich. http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-lublin/zaklad-karny-bialapodlaska/oddzial-zewnetrzny-zablocie/

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c0d6dcd3-4bdf-47ce-94c3-87ced6c8a530
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.