Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 4(20) | 9-30

Article title

Postanowienia Ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami oraz rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego a zapobieganie kryzysom bankowości hipotecznej

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Provisions of the Act of 23 March 2017 on Mortgage Credit and Supervision of Mortgage Credit Intermediaries and Agents and Recommendation S of the Polish Financial Supervision Authority versus the Prevention of Mortgage Banking Crises

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Dnia 23 marca 2017 r. uchwalona została ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, która wdraża postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi i zmieniającej dyrektywy 2008/48/WE i 2013/36/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 1093/2010. Analizowana ustawa o kredycie hipotecznym zawiera normy ochronne dla klienta na rynku usług bankowości hipotecznej, które mogą w systemie finansowym realizować cele i pełnić funkcje makroostrożnościowe. W ustawie o kredycie hipotecznym unormowano również nadzór nad pośrednikami kredytu hipotecznego i ich agentami świadczącymi usługi związane z kredytem hipotecznym, słusznie uznając, że jest to materia na tyle istota makroostrożnościowo i mogąca wykazywać wpływ na stabilność finansową, iż zasadne jest wprowadzenie kompleksowego nadzoru nad działalnością pośredników kredytu hipotecznego i agentów. Celem opracowania jest: (1) analiza postanowień ustawy o kredycie hipotecznym z punktu widzenia jej makroostrożnościowej treści; (2) dokonanie rekonstrukcji tej potencjalnie makroostrożnościowej treści oraz (3) ocena przyjętych w ustawie rozwiązań nadzorczych w zakresie pośredników kredytowych i agentów oferujących kredyty związane z nieruchomościami mieszkalnymi; (4) ustosunkowanie się do zagadnienia, istotnego dla teorii prawa rynku finansowego, a polegającego na interferencji norm prawa prywatnego i publicznego z punktu widzenia ich makroostrożnościowej materii i w ramach polityki makroostrożnościowej. Realizowanym zamierzeniem badawczym jest także dokonanie zestawienia postanowień ustawy o kredycie hipotecznym z wybranymi zaleceniami rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego dla oceny ich makroostrożnościowego charakteru i trafności przyjętych rozwiązań regulacyjnych za pomocą ustawy lub za pomocą krajowego soft law bankowego, do którego należy rekomendacja S.
EN
On 23 March 2017, the Act on mortgage credit and supervision of mortgage credit intermediaries and agents was passed, which implements Directive 2014/17/EU of the European Parliament and of the Council of 4 February 2014 on credit agreements for consumers relating to residential immovable property and amending Directives 2008/48/EC and 2013/36/EU and Regulation (EU) No 1093/2010. The Act on mortgage credit under examination contains consumer protection standards for mortgage banking services, which can pursue objectives and perform macro-prudential functions in the financial system. The Act also provides for the supervision of mortgage intermediaries and their agents providing mortgage credit services, rightly considering that since this is a matter of macro-prudential substance and capable of having an impact on financial stability, a comprehensive supervision of the activities of mortgage intermediaries and agents is justified. The aim of the study is to (i) examine the provisions of the Act on mortgage credit from the perspective of its macro-prudential content; (ii) reconstruct this potentially macroprudential content; (iii) assess the regulatory arrangements for credit intermediaries and residential immovable property agents adopted by the Act; and (iv) address the issue, relevant to the theory of financial market law, of the interference between private and public law rules in terms of their macro-prudential content and macro-prudential policy. It is also intended to perform a comparison of the provisions of the Act on mortgage credit with selected recommendations of Recommendation S of the Financial Supervision in order to assess their macro-prudential nature and the appropriateness of the regulatory solutions adopted by means of an act or by means of national soft banking law to which Recommendation S belongs.

Year

Issue

Pages

9-30

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

References

 • Adamek A., Komentarz do art. 48g ustawy Prawo bankowe, w: Prawo bankowe. Komentarz, t. 2, pod red. A. Zolla, Kraków 2005.
 • Fedorowicz M., Implementacja regulacji MiFID do polskiego prawa rynku finansowego – wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne, w: Regulacja MiFID – skutki prawne dla funkcjonowania rynku finansowego, pod red. E. Rutkowskiej-Tomaszewskiej, Wrocław 2014.
 • Fedorowicz M., Nadzór nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej, Warszawa 2013.
 • Fedorowicz M., Normatywny wymiar polityki makroostrożnościowej – uwagi w świetle projektu ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym, w: Perspektywy i wyzwania integracji europejskiej, pod red. K. Opolskiego, J. Górskiego, Warszawa 2014.
 • Fedorowicz M., Michór A., O charakterze prawnym decyzji nowych europejskich organów nadzoru nad rynkiem finansowym UE, „Europejski Przegląd Sądowy” 2011, nr 11.
 • Fedorowicz M., Prawne ujęcie nadzoru makroostrożnościowego w świetle krajowych projektów ustaw o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym w ramach przedsejmowego etapu legislacyjnego, w: Prawo rynku finansowego. Doktryna, instytucje, praktyka, pod red. A. Jurkowskiej-Zeidler, M. Olszaka, Warszawa 2016.
 • Fedorowicz M., Szczegółowe regulacje dotyczące rynku kapitałowego UE z perspektywy nadzorczej (część Wprowadzenie do Komentarza, pkt 7), w: Prawo rynku kapitałowego, pod red. T. Sójki, Warszawa 2015.
 • Fedorowicz M., W sprawie przyszłej organizacji nadzoru makroostrożnościowego w Polsce, „Bezpieczny Bank” 2014, nr 4.
 • Fojcik-Mastalska E., Podustawowe źródła prawa bankowego po nowelizacji, „Prawo Bankowe” 2002, nr 4.
 • Frątczak P., Umowy bankowe a stabilność finansowa, „Bezpieczny Bank” 2015, nr 4.
 • Jurkowska-Zeidler A., Bezpieczeństwo finansowe w świetle prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2008.
 • Jurkowska-Zeidler A., Nowe organy i instytucje bezpieczeństwa rynku finansowego Unii Europejskiej, w: Przyszłość Unii Europejskiej w świetle jej ustroju walutowego i finansowego, pod red. C. Kosikowskiego, Białystok 2013.
 • Jurkowska-Zeidler A., Prawo Unii bankowej, w: Prawo rynku finansowego. Doktryna, instytucje, praktyka, pod red. A. Jurkowskiej-Zeidler, M. Olszaka, Warszawa 2016.
 • Kaszubski R., Funkcjonalne źródła prawa bankowego publicznego, Zakamycze 2006.
 • Kohutek K., Komentarz do art. 138 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, w: Prawo bankowe. Komentarz, t. 2, pod red. A. Zolla, Kraków 2005.
 • Kosikowski C., Olszak M., Od prawa bankowego do prawa rynku finansowego, w: System prawa finansowego, t. 4: Prawo walutowe, prawo dewizowe, prawo rynku finansowego, pod red. J. Głuchowskiego, Warszawa 2010.
 • Kosikowski C., Nowe prawo rynku finansowego Unii Europejskiej, w: Prawo rynku finansowego. Doktryna, instytucje, praktyka, pod red. A. Jurkowskiej-Zeidler, M. Olszaka, Warszawa 2016.
 • Michór A., Regulacje MiFID II w systemie regulacji rynków finansowych w UE, w: Perspektywy i wyzwania integracji europejskiej, pod red. K. Opolskiego, J. Górskiego, Warszawa 2014.
 • Michór A., Swoboda przedsiębiorczości na rynku finansowym Unii Europejskiej, w: Instytucje prawnofinansowe w warunkach kryzysu gospodarczego, pod red. W. Miemiec, K. Sawickiej, Warszawa 2014.
 • Nieborak T., Aspekty prawne funkcjonowania rynku finansowego Unii Europejskiej, Warszawa 2008.
 • Nieborak T., Decyzja jako szczególna forma działań podejmowanych przez Europejski Organ Nadzoru Bankowego, w: Prawo finansowe w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Wandzie Wójtowicz, pod red. A. Pomorskiej, P. Smolenia, J. Stelmasiaka, A. Gorgol, Lublin 2011.
 • Nieborak T., Tworzenie i stosowanie prawa rynku finansowego a proces ekonomizacji prawa, Poznań 2016.
 • Olszak M., Bankowe normy ostrożnościowe, Białystok 2011.
 • Olszak M., Regulacje systemu finansowego w Unii Europejskiej a Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – wybrane zagadnienia, „Studia Europejskie” 2016, nr 4.
 • Olszak M., Zmiany dotychczasowych rozwiązań prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej – wybrane problemy, w: Przyszłość Unii Europejskiej w świetle jej ustroju walutowego i finansowego, pod red. C. Kosikowskiego, Białystok 2013.
 • Pacak M., MiFID II a MiFID – czy zmiany coś zmienią?, w: Nowe koncepcje i regulacje nadzoru finansowego. Nadzór makrostabilnościowy. Nadzór bankowy SKOK. Instrumenty finansowe, pod red. W. Rogowskiego, Kraków–Warszawa 2014.
 • Rutkowska-Tomaszewska E., Obowiązki informacyjne firm inwestycyjnych świadczących usługi w ramach działalności maklerskiej wobec klientów detalicznych, w: Regulacja MiFID – skutki prawne dla funkcjonowania rynku finansowego, pod red. E. Rutkowskiej-Tomaszewskiej, Wrocław 2014.
 • Rutkowska-Tomaszewska E., Ochrona konsumenta na rynku usług finansowych w prawie europejskim na przykładzie najnowszych dyrektyw unijnych, w: Prawo europejskie – 5 lat doświadczeń w polskim prawie finansowym. Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Finansowego i Podatkowego, pod red. H. Litwińczuk, Warszawa 2010.
 • Rutkowska-Tomaszewska E., Zawadzka P., Zadania Komisji Nadzoru Finansowego a sytuacja prawna inwestora na rynku kapitałowym, „Prawo Bankowe” 2008, nr 5.
 • Spyra M., Komentarz do art. 48c ustawy Prawo bankowe, w: Prawo bankowe. Komentarz, t. 2, pod red. A. Zolla, Kraków 2005.
 • Wojtczak-Samoraj D., Soft law i mechanizmy nielegislacyjne jako instrumenty integracji rynku usług bankowych Unii Europejskiej, „Monitor Prawa Bankowego” 2012, nr 1.
 • Zalcewicz A., Zmiany struktury instytucjonalnej i koncepcji nadzoru nad jednolitym rynkiem finansowym UE, w: System finansów publicznych. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, pod red. A. Dobaczewskiej, E. Juchniewicza, T. Sowińskiego, Warszawa 2010.

Notes

PL
I. Artykuły
EN
I. Papers

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c0e10fe1-cc81-4158-8df6-8ab86890ea0c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.