Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | Polonika w zbiorach obcych, tom specjalny | 71-80

Article title

Słownik pracowników książki polskiej – wydawnictwo z zakresu biografistyki bibliologicznej – jako źródło do badań nad dziejami instytucji książki za granicą

Content

Title variants

EN
The Dictionary of Polish Book Professionals – collection of biographies as a source for research on the history of Polish book institutions abroad

Languages of publication

PL EN DE RU

Abstracts

PL
W artykule przestawiono Słownik pracowników książki polskiej (1972, 1986, 2000, 2010, 2016) jako podstawowe źródło z zakresu biografistyki bibliologicznej do badań nad dziejami książki polskiej za granicą od XV do XXI w. Wskazano ośrodki polonijne rozsiane w świecie – od dalekiej Brazylii poprzez bliższe Polsce kraje zachodniej i południowej Europy aż do północnych rubieży państwa carów, później Związku Radzieckiego. Dokonana analiza zawartości publikacji pozwala stwierdzić, iż twórcy instytucji książki polskiej za granicą i ich pracownicy (było ich ok. 170) reprezentują wszystkie profesje związane z produkcją, gromadzeniem i dystrybucją książek, a funkcjonowanie owych placówek i ludzi w środowiskach polonijnych odegrało znaczącą rolę w podtrzymywaniu polskości i świadomości narodowej oraz w zachowaniu więzi rodaków z krajem w przeszłości i w czasach nam współczesnych.
EN
The paper presents The Dictionary of Polish Book Professionals (editions: 1972, 1986, 2000, 2010 and 2016) as a main source of biographies of people engaged in the history of Polish book abroad since 15th to 21st century. The author pointed out Polish communities all over the world: from Brasil, through west and south European countries, to the north edge of the tsars’ country, latter Soviet Union. The analysis of the Dictionary’s content proves, that creators of the Polish book institutions abroad and their workers – 170 persons in total – represent all professions related to production, collection and distribution of books. People and institutions of Polish book working within Polish communities abroad influenced significantly maintenance of the Polish culture and national awareness, as well as the Poles’ connections with the country today and in the past.

Contributors

 • Katedra Informatologii i Bibliologii, Uniwersytet Łódzki

References

 • Adam Mickiewicz : praca zbiorowa : opracowania, wybór poezji, prozy, listów, wiersze o poecie, bibliografia, Londyn 1955.
 • Bielatowicz J., Bibliografiia druków polskich we Włoszech 1.09.1939 – 1.09.1945, Rzym 1946.
 • Cybulska M.E., Danilewicz-Zielińska M.L., Jagodziński Z., Bibliography of books in Polish or relating to Poland published outside Poland since September 1st 1939. Vol. 4, 1964 - 1967 and suppl. to 1939 - 1963 (No 1 - 3344), ed. by Z. Jagodziński, Londyn 1985.
 • Cybulska M.E., Danilewicz-Zielińska M.L., Jagodziński Z., Bibliography of books in Polish or relating to Poland published outside Poland since September 1st 1939. Vol. 5, 1968-1971 and suppl. to 1939 - 1967 (No 1 - 2976), ed. by Z. Jagodziński, Londyn 1995.
 • Danilewicz-Zielińska M., Bibliografia : „Kultura” (1958-1973), „Zeszyty Historyczne” (1962-1973), działalność wydawnicza (1959-1973), Paryż 1975.
 • Danilewicz-Zielińska M., Bibliografia : „Kultura” (1974-1980), „Zeszyty Historyczne” (1974-1980), działalność wydawnicza (1974-1980), Paryż 1981.
 • Danilewicz-Zielińska M., Bibliografia : Bibliografia : „Kultura” (1981-1987), „Zeszyty Historyczne” (1981-1987), działalność wydawnicza (1981-1987), Paryż 1989.
 • Danilewicz-Zielińska M., Zakres i zadania bibliografii emigracyjnej (Londyn 1970).
 • Jagodziński Z., The Katyn bibliography (books and pamphlets) = Bibliografia Katyńska (książki i broszury). 2 ed. rev. and enl., London 1982.
 • Jagodziński Z., Bibliografia druków polskich i Polski dotyczących wydanych poza Polską po 1 września 1939 r. T. 6, 1972-1976 i uzupełnienia do t. I-V (1939 - 1971) (Nr 1 - 3184), Londyn 1997.
 • Jagodziński Z., Bibliografia druków polskich i Polski dotyczących wydanych poza Polską po 1 września 1939 r. T. 7, 1977-1982 i uzupełnienia do t. I-VI (1939 - 1976), Londyn 2000.
 • Jagodziński Z., Bibliografia druków polskich i Polski dotyczących wydanych poza Polską po 1 września 1939 r. T. 8, Uzupełnienia do tomów I-VII (1939-1982), Londyn 2001.
 • Jagodziński Z., Bibliografia Polaków na Wschodzie (b. ZSRR), red. J. Szmidt, tł. E. Lipniacka, Londyn 2006.
 • Jagodziński Z., J. Szmidt, Bibliografia druków polskich i Polski dotyczących wydanych poza Polską po 1 września 1939 r. T. 9, Uzupełnienia do tomów I-VII (1939-1982), Londyn 2003.
 • Kowalik J., „Kultura” 1947-1957. Bibliografia zawartości treści. Działalność wydawnicza (1946-maj 1959), Paryż 1959.
 • Kowalik J., Polonica niemieckie za czas od 1. września 1939 do 31. grudnia 1948 rok, Paryż 1952.
 • Kowalik J., Bibliografia czasopism polskich, wydawanych poza granicami Kraju od września 1939 roku. T. 1-4, Lublin 1976-1988.
 • Kowalska S., red., Stosunki międzynarodowe i wkład Polaków w dziedzictwo kulturowe, Poznań-Kalisz 2014
 • Łaskarzewska H., red., Kustosze księgozbiorów polskich za granicą, Warszawa 2013, s. 276
 • Milewski S. 25 lat działalności Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie 1979-2004, Warszawa 2006
 • Nowicka-Jeżowa A., red., Polonika w zbiorach Archiwum Narodowego Szwecji (Riksarkivet) Skoklostersamlingen, Warszawa 2006, ss. 115,
 • Słownik pracowników książki polskiej, [pod red. I. Treichel], Warszawa-Łódź 1972.
 • Słownik pracowników książki polskiej. Suplement, [pod red. I. Treichel], Warszawa-Łódź 1986.
 • Słownik pracowników książki polskiej. Suplement II, pod red. H. Tadeusiewicz z udziałem B. Karkowskiego, Warszawa 2000.
 • Słownik pracowników książki polskiej. Suplement III, pod red. H. Tadeusiewicz , Warszawa 2010.
 • Słownik pracowników książki polskiej. Suplement IV, pod red. M. Rzadkowolskiej, Warszawa 2016.
 • Trypućko J., Polonica vetera Upsaliensia : catalogue des imprimés polonais ou concernant la Pologne des XV°e, XVI°e,XVII°e et XVIII siècles conservés à la Bibliothèque de l'Université Royale d'Upsala, Uppsala 1958.
 • Trypućko J., Próba rekonstrukcji biblioteki kollegium jezuickiego w Braniewie wywiezionej w r. 1626 przez Szwedów, [Warszawa] 1974.
 • Trypućko J., The catalogue of the books of the Jesuit College in Braniewo held in the University Library in Uppsala = Katalog księgozbioru Kolegium Jezuitów w Braniewie zachowanego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Uppsali, Vol. 1-3, extended and compl. by M. Spandowski, ed. by M. Spandowski, S. Szyller, Warszawa-Uppsala 2007.
 • Wagner A., Stare druki o sztuce w zbiorach Biblioteki Stacji Naukowej PAN w Rzymie, Roma 2016.
 • Zabielska J., Bibliography of books in Polish or relating to Poland published outside Poland since September 1 st, 1939, Vol. 1, 1939-1951 (No. 1-5625), London 1954; Vol. 1, 1939 - 1951 (No. 1 - 5625), London 1957; Vol. 1, 1939-1951 (No. 1 - 5625), London 1960; Vol. 2, 1952 - 1957 and suppl. to 1939 - 1951 (No. 1 - 4175), London 1959; Vol. 3, 1958 - 1963 and suppl. to 1939 - 1957 (Nr. 1 - 4120), comp. by the late J. Zabielska, continued and suppl. by M.L. Danilewicz and H. Choynacka, London 1966.
 • Zabielska J., Katalog wystawy zorganizowanej przez Bibliotekę Polską w Londynie w porozumieniu ze Związkiem Pisarzy Polskich na Obczyźnie dla upamiętnienia odczytu p. John'a Conrada, syna pisarza wygłoszonego w Instytucie Historycznym im. gen. Sikorskiego dnia 30.X.1956 roku, Londyn 1956.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1897-0788

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c0e3635f-2ba0-4e86-8ae8-ee2e6b921349
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.