Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 2(33) | 337-354

Article title

Kształcenie uczniów i studentów w perspektywie prognoz demograficznych

Authors

Content

Title variants

EN
Education of pupils and students in demographic prognosis perspective

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Znaczące zmiany w strukturze wieku ludności Polski pociągają za sobą określone skutki w systemie edukacji, związane z przechodzeniem przez ten system bardzo licznych („wyże” urodzeń) i mniej licznych („niże” urodzeń) generacji dzieci i młodzieży. Od 1995 r. stopniowo maleje liczba uczniów na poszczególnych poziomach kształcenia, w związku ze spadkiem liczby ludności w wieku szkolnym. W dziedzinie edukacji określenie perspektywy i znajomość danych demograficznych to baza do planowania i organizacji polityki edukacyjnej, a przechodząc na niższe szczeble – konkretnych placówek (ich liczby, wielkości – szans i zagro- żeń na rynku usług edukacyjnych). Liczba dzieci i młodzieży na każdym poziomie kształcenia to punkt wyjścia funkcjonowania placówek oświatowych, następnie szkół wyższych i w dłuższej perspektywie czasowej – miejsc pracy. Celem artykułu jest ukazanie negatywnych zjawisk demograficznych w Polsce na podstawie analizy dostępnych danych liczbowych o charakterze wtórnym.
EN
Significant changes in the age structure of the population in Poland entail concrete consequences in the education system, due to the fact that either very numerous or very low number of children and teenagers go through the system. Since 1995, the number of students at various levels of education has been gradually decreasing, due to the decline in population at school age. In the field of education, determination of the perspectives and knowledge of demographic data is the basis for planning and organization of educational policy and at the lower levels – specific institutions (their number, size – opportunities and threats in the educational services market). The number of children and young people at every level of educati on is the starting point for functioning of educational institutions.

Year

Issue

Pages

337-354

Physical description

Dates

published
2017

Contributors

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

References

 • Antczak, B. (2011). Usługi edukacyjne – rynek taki sam jak inne?, Józefów: WSGE. ISBN 9788362753123.
 • Antczak, B. (2016). Uwarunkowania i konsekwencje procesów demograficznych w kontekście edukacji dzieci i młodzieży, „Journal of Modern Science” 2/29, Józefów: WSGE. ISBN 1734-2031.
 • Antczak, B. (2012). Współczesne tendencje tworzenia, dyfuzji i wykorzystania wiedzy, [w:] K. Dziurzyński (red.), Dylematy współczesnej edukacji, Józefów: WSGE. ISBN 9788362753185.
 • Holzer, J.Z. (1999). Demografia, Warszawa: PWE. ISBN 8320812089.
 • Łażewska, D. (2014). Filozoficzny kontekst funkcjonowania rodziny w XXI wieku i jego pedagogiczne implikacje, „Journal of Modern Science” 2/21, Józefów: WSGE. ISSN 1734-2031.
 • Okólski, M. (2012). Demografia. Współczesne zjawiska i teoria, Warszawa: Wyd. Scholar. ISBN 8373830480.
 • Oświata i wychowanie (2016). Warszawa: GUS.
 • Rocznik Demograficzny (2015). Warszawa: GUS.
 • Rocznik Statystyczny (2015). Warszawa: GUS.
 • Rządowa Rada Ludnościowa (2016). Sytuacja demograficzna Polski – Raport 2014– 2015, Warszawa: RRL.
 • Szejniuk, A. (2014). Równowaga – praca – życie osobiste, „Journal of Modern Science” 2/21, Józefów: WSGE. ISSN 1734-2031.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1734-2031

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c0e66139-2f5f-461d-a15e-52a405229147
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.