Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 82 | 1 | 5-16

Article title

Współdziałanie metadanych w chmurze

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Metadata Interoperability in the Cloud

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Teza/cel artykułu – W artykule podjęto próbę przedstawienia najnowszych kierunków prac dla zapewnienia współdziałania metadanych bibliotecznych. Metody badań – Wykorzystano metodę analizy piśmiennictwa dotyczącego współdziałania systemów informatycznych oraz narzędzi służących zapewnieniu współdziałania metadanych. Wyniki – Prace służące standaryzacji w obszarze metadanych bibliotecznych, realizowane od XIX w., obecnie zmierzają w kierunku dostosowania rozwiązań do potrzeb i możliwości sieci rozległych. W tym środowisku szczególnego znaczenia nabiera możliwość współdziałania (ang. interoperability) metadanych. W artykule przedstawiono problemy współdziałania systemów informacyjnych oraz narzędzia zapewniające współdziałanie metadanych. Najnowsze prace w tym kierunku związane są z zastosowaniem idei Linked Data. Obecnie trwa przenoszenie słowników metadanych stosowanych w bibliotekarstwie do RDF, w celu udostępnienia ich jako zasobów Linked Data. Trwają również prace nad zastosowaniem Linked Data w zintegrowanych systemach bibliotecznych. Wnioski – Dostosowanie standardów używanych w bibliotekach do rozwiązań stosowanych powszechnie w sieciach rozległych daje nowe perspektywy w zakresie współdziałania metadanych, a pośrednio – funkcjonowania systemów informacyjno-wyszukiwawczych.
EN
Objective – The paper is an attempt to present the most recent trends for ensuring interoperability of library metadata. Research methods - The author uses the analysis of the literature concerning the interoperability of information systems and tools ensuring the interoperability of metadata. Results - Various standardization steps in the field of library metadata, implemented since the nineteenth century, currently are adjusted to the needs and capabilities of wide-area networks. In this environment the interoperability of metadata is particularly important. The paper presents problems of interoperability of information systems and tools ensuring metadata interoperability. Recent activities in this field are related to the concept of Linked Data. Metadata vocabularies used in the area of librarianship are being transferred to RDF in order to make them available as Linked Data. There is also an ongoing work on the implementation of Linked Data in integrated library systems. Conclusions - The adjustment of standards used in libraries to the solutions commonly used in wide-area networks offers a new perspective for the interoperability of metadata, and, indirectly, for the operation of information retrieval systems.

Year

Volume

82

Issue

1

Pages

5-16

Physical description

Contributors

author
 • Institute of Information and Library Studies, Jagiellonian University

References

 • Allemang, Dean; Hendler, Jim (2008). Semantic Web for working ontologist: effective modeling in RDFS and OWL. Amsterdam: Morgan Kaufmann.
 • Baker, Thomas [et al.] (2011). Library Linked Data Incubator Group final report [online]. Library Linked Data Incubator Group; [dostęp: 28.05.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.w3.org/2005/Incubator/lld/XGR-lld-20111025/>.
 • Bermes, Emmanuelle (2011). Convergence and interoperability: a Linked Data perspective. In: World Library and Information Congress: 77th IFLA General Conference and Assembly [online]. Puerto Rico, 13-18 August 2011. [dostęp: 28.05.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://conference.ifla.org/past/ifla77/149-bermes-en.pdf>.
 • Breeding, Marshall (2012). Current and future trends in information technologies for information units. "El profesional de la información", vol. 21, no. 1, pp. 9-15.
 • Chan, Lois; Zeng, Marcia (2006). Metadata interoperability and standardization – a study of methodology. Part I. Achieving interoperability at the schema level. D-Lib Magazine [online], vol. 12, no. 6 [dostęp: 1.06.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.dlib.org/dlib/june06/chan/06chan.html>.
 • Clayphan, Robina; Guenther, Rebecca (2004). DC-Library Application Profile (DC-Lib) [online]. Dublin Core Metadata Initiative; [dostęp: 25.05.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://dublincore.org/documents/library-application-profile/>.
 • Dunsire, Gordon [et al.] (2012). Linked Data vocabulary management: infrastructure support, data integration, and interoperability. "Information Standards Quarterly", vol. 24, no. 2/3, pp. 4-13.
 • Heath, Tom; Bizer, Christian (2011). Linked Data. Evolving the Web into a Global Data Space. San Rafael, CA: Morgan & Claypool Publ.
 • Hys, Jolanta; Kwiatkowska, Joanna (2013). UDC Summary. "Bibliotekarz", nr 4, s. 4-7.
 • Kaschte, Axel (2013). Linked open data on its way into next generation library management and discovery solutions. "Italian Journal of Library and Information Science", vol. 4, no. 1, pp. 313-323.
 • Manso-Callejo, Miguel; Wachowicz, Monica; Bernabé-Poveda, Miguel (2009). Automatic metadata creation for supporting interoperability levels of spatial data infrastructures. In: GSDI 11 World Conference Spatial Data Infrastructure Convergence [online]. Rotterdam, 15-19 June 2009 [dostęp: 25.05.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.gsdi.org/gsdiconf/gsdi11/papers/pdf/194.pdf>.
 • Miller, Eric [et al.] (2012). Bibliographic Framework as a Web of data: Linked Data model and supporting services. Washington: Library of Congress.
 • Nahotko, Marek (2012). Struktury danych. W: Biblioteki cyfrowe. Red. M. Janiak, M. Krakowska, M. Próchnicka. Warszawa: Wydaw. SBP, s. 362-371.
 • Nahotko, Marek (2011). Integracja wyszukiwania w zasobach informacyjnych. "Przegląd Biblioteczny", z. 2, s. 192-210.
 • Nahotko, Marek (2006). Opis dokumentów elektronicznych. Teoretyczny model i możliwości jego aplikacji. Kraków: Wydaw. UJ.
 • Nahotko, Marek (2004). Metadane. Sposób na uporządkowanie Internetu. Warszawa: Wydaw. SBP.
 • Roszkowski, Marcin (2013). Od MARC 21 do Semantic Web: reprezentacja metadanych bibliograficznych w środowisku sieciowym. W: Bibliografi@ : źródła, standardy, zasoby. Red. Jerzy Franke. Warszawa: Wydaw. SBP, s. 13-37.
 • Roszkowski, Marcin (2010). Linked Data – model danych powiązanych w Semantic Web. "Zagadnienia Informacji Naukowej", nr 2, s. 52-68.
 • Sosińska-Kalata, Barbara (2013). Ewolucja paradygmatu badań organizacji wiedzy. W: Nauka o informacji w okresie zmian. Red. Barbara Sosińska-Kalata, Ewa Chuchro. Warszawa: Wydaw. SBP, s. 113-127.
 • Śnieżko, Leszek (2013). Jak wam się podoba? Czyli pierwsza odsłona następcy MARC-a. "Tytuł Ujednolicony", nr 9, s. 6-7.
 • Ustawa z dn. 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (2010). Dz. U., Nr 40, poz. 230, s. 3507-3519.
 • Wang, Yongming; Dawes, Trevor (2012). The next generation integrated library system: a promise fulfilled? "Information Technology and Libraries", vol. 31 no. 3, pp. 76-84.
 • Wilson, Kristen (2012). Introducing the next generation of library management systems. "Serials Review", vol. 38, no. 2, pp. 110-123.
 • Zeng, Marcia; Chan, Lois (2006). Metadata interoperability and standardization – a study of methodology. Part II. Achieving interoperability at the record and repository levels. "D-Lib Magazine" [online], vol. 12, no. 6 [dostęp: 15.05.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.dlib.org/dlib/june06/zeng/06zeng.html>.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c0e82f2b-b97e-4f6b-b347-f586fdaa9b4d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.