Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 9 | 16 | 55-72

Article title

Działania analityczno-informacyjne identyfikujące mechanizmy korupcyjne w procesach zarządzania.

Content

Title variants

EN
Analytical and informative actions towards corruption identification mechanisms in management.

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule przestawiono kompleksowe rozważania i analizy przybliżające do lepszego poznania i zrozumienia mechanizmów korupcyjnych, jakie powszechnie występują w procesach zarządzania. Na wstępie scharakteryzowano różne ujęcia definicyjne omawianego zjawiska, akcentując jednocześnie, że wzorce zachowań określane mianem k o r u p c j a nie zawężają się wyłącznie do czynów zabronionych przez prawo. W dalszej części pracy zwrócono uwagę na postrzeganie omawianych problemów z perspektywy podważania zaufania do państwa i jego organów. Podkreślono przy tym, że każda arbitralna i uznaniowa decyzja podejmowana przez organy władzy publicznej może być oceniana z punktu widzenia przestrzegania zasad sprawiedliwości społecznej i równego traktowania. Następnie wnikliwie omówiono cele i znaczenie realizowanych czynności o charakterze analityczno-informacyjnym, które służą rozpoznawaniu praktyk korupcyjnych. Dodatkowo zaprezentowano metodykę postępowania, która umożliwia wszechstronne zdiagnozowanie oraz właściwe zrozumienie istoty, a także złożoności badanych zdarzeń i procesów.
EN
The article presents comprehensive deliberations and analyses bringing closer view to better cognition and understanding of the corruption mechanisms which constitute general practices appearing in management processes. Firstly, different definitional approaches to the discussed phenomenon are characterized, stressing simultaneously that patterns of behaviours described as c o r r u p t i o n are not narrowing exclusively to actions forbidden by the law. Hereinafter the attention is paid to perceiving analyzed problems from the perspective of undermining trust to the state and its organs. It was emphasized that each arbitrary and discretionary decision made by public authorities could be assessed from the point of view respecting adherence to the principles of the social justice and the fair treatment. Next, the aims and significance of carried out analytical- information activities which are devoted to recognizing and identifying corruption practice are thoroughly discussed which are devoted to recognizing and identifying corruption practice. Finally, the article presents methods of proceedings which enable versatile diagnosis and appropriate understanding the essence as well as the complexities of examined phenomena and processes.

Year

Volume

9

Issue

16

Pages

55-72

Physical description

Dates

published
2017-03-15

Contributors

 • dr, Uniwersytet Łódzki, absolwent studiów doktoranckich

References

 • Afeltowicz Ł., Zawłaszczone państwa, sieci społeczne i wyobraźnia socjologiczna: krytyczna analiza koncepcji state capture, „Studia Socjologiczne” 2010, nr 1, s. 69–105.
 • Bil J., Wpływ zachowań korupcyjnych na bezpieczeństwo Polski, „Przegląd Strategiczny” 2013, nr 1, s. 217–227.
 • Bochan R., Ekonomiczno-społeczna analiza przyczyn i skutków występowania mechanizmów korupcyjnych w gospodarce, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” 2013, nr 9, s. 105–128.
 • Brol M., Ekonomiczne, instytucjonalne i kulturowe uwarunkowania korupcji, Monografie i Opracowania nr 257, Wrocław 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Ciesielski M., Zjawiska korupcyjne jako podstawowa kategoria zagrożeń bezpieczeństwa i zdolności bojowej Sił Zbrojnych RP – perspektywa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2015, nr 13, s. 209–218.
 • Cywiński A., O zaufaniu – perspektywa prawna i ekonomiczna, w: Zaufanie w szkole w społeczeństwie sieciowym, M. Czerepaniak-Walczak, E. Perzycka (red.), Szczecin 2013, Zapol Dmochowski, Sobczyk Sp.j., s. 21–28.
 • Dobrowolski Z., Przeciwdziałanie patologiom organizacyjnym. Rola naczelnego organu kontroli państwowej w zwalczaniu korupcji, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2014, t. 15, z. 5, cz. II, s. 113–127.
 • Dojwa K., Turczyński P., Centralne Biuro Antykorupcyjne: od potrzeby społecznej do grupy dyspozycyjnej, „Acta Universitatis Wratlislaviensis” 2008, nr 3079, Socjologia XLIV, s. 157–175.
 • Dyoniziak R., Korupcja jako wyzwanie dla demokracji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2008, nr 763, s. 5–11.
 • Falenta P., Przestępstwo korupcji – uwarunkowania karnoprawne i społeczne, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu” 2016, nr 1, s. 147–163.
 • Filek J., Polski trójkąt korupcyjny, „Annales: etyka w życiu gospodarczym” 2006, tom 9, nr 1, s. 157–171.
 • Fleszer D., Z problematyki korupcji w administracji publicznej, w: Jak możliwy jest dialog?, A. Kamińska, E. Kraus, K. Ślęczka (red.), Sosnowiec 2014, Oficyna Wydawnicza Humanistas, s. 285–296.
 • Grochowski R., Rola służb specjalnych w demokratycznym państwie prawa, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2013, nr 4, s. 195–207.
 • Hołyst B., Korupcja jako plaga społeczna XXI wieku, „Przegląd Antykorupcyjny” 2011, nr 1, s. 24–41.
 • Informator Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Warszawa 2015.
 • Jaruszewski W.K., Wpływ kapitału intelektualnego i korupcji na stan bezpieczeństwa, „Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość” 2015, t. 12, s. 305–330.
 • Jasiński W., Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji – kształtowanie polityki antykorupcyjnej w latach 2014–2019, „Kontrola Państwowa” 2014, nr 5, s. 95–113.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483, ze zm.).
 • Korupcja polityczna. Wskazówki dla przedstawicieli organów władzy wybieranych w wyborach powszechnych, Warszawa 2016, Centralne Biuro Antykorupcyjne.
 • Koryś P., Trutkowski C., Nie jest tak dobrze czy nie jest tak źle? Zmiany poziomu percepcji korupcji w Polsce w świetle badań społecznych, „Zarządzanie Publiczne” 2014, nr 2, s. 63–83.
 • Laskowski P., Korupcja władz lokalnych, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu” 2005, nr 1, s. 70–77.
 • Lizak R., Rola Centralnego Biura Antykorupcyjnego jako komórki compliance państwa, „Przegląd Antykorupcyjny” 2015, nr 1, s. 39–46.
 • Matejuk J., Korupcja – istota, źródła, zakres i zagrożenia, „Przegląd Organizacji” 2004, nr 5, s. 7–10.
 • Nowakowski K., Nowe zjawisko korupcji komercyjnej, „Współczesna Ekonomia” 2010, nr 2, s. 111–128.
 • Pochodyła P., Pozycja ustrojowa Centralnego Biura Antykorupcyjnego w systemie organów państwowych, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie” 2011, nr 1, s. 221–240.
 • Poradnik antykorupcyjny dla przedsiębiorców. Przedsiębiorca w środowisku zagrożeń korupcyjnych, Warszawa 2011, Centralne Biuro Antykorupcyjne.
 • Robak A., Czaja M., Korupcja – zarys istoty zjawiska, w: Postawy wobec korupcji w samorządzie terytorialnym. Raport z badań w województwie śląskim, A. Turska-Kawa, M. Czaja (red.), Katowice 2015, Fundacja Akademicka IPSO ORDO, s. 9–18.
 • Solarz P., Ekonomiczne i kulturowo-polityczne przyczyny korupcji w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, „Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula” 2013, nr 4, s. 5–14.
 • Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 15 września 2016 r. w sprawie odmowy powołania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kandydatów przedstawionych przez Krajową Radę Sądownictwa z wnioskiem o powołanie na stanowiska sędziowskie.
 • Szyc R., Miejsce organów kontroli w walce z korupcją – identyfikacja i eliminacja mechanizmów korupcjogennych, „Kontrola Państwowa” 2015, nr 6, s. 37–53.
 • Turska-Kawa A., Psychologiczne determinanty korupcji politycznej, w: Postawy wobec korupcji w samorządzie terytorialnym. Raport z badań w województwie śląskim, A. Turska-Kawa, M. Czaja (red.), Fundacja Akademicka IPSO ORDO, Katowice 2015, s. 31–46.
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 104 poz. 708, ze zm.).
 • Walczak W., Kontrola zakazu łączenia stanowisk w radach nadzorczych a budowanie zaufania do państwa, „Kontrola Państwowa” 2014, nr 1, s. 66–83.
 • Walczak W., Odpowiedzialność funkcjonariusza publicznego za podejmowane decyzje zarządcze będące nadużyciem władzy, „Wiedza Prawnicza” 2013, nr 6, s. 72–92.
 • Walczak W., Odpowiedzialność menedżerów z tytułu zajmowania się sprawami majątkowymi podmiotów gospodarczych, "Wiedza Prawnicza" 2014, nr 1, s. 76-96.
 • Waszkiewicz G., Ryzyko polityczne wskaźnikiem bezpieczeństwa narodowego państwa, „Studia Bezpieczeństwa Narodowego” 2015, nr 8, s. 189–202.
 • Wiatrowski P., Prawne, ekonomiczne i socjologiczne aspekty korupcji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2008, nr 776, s. 97–111.
 • Wiatrowski P., Korupcja i jej zapobieganie. Wręczenie kontrolne czy kontrolowane (uwagi de lege ferenda), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2005, nr 690, s. 95–112.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2080-1335

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c0ea7bee-da4c-4686-aed7-c949ea9c2d44
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.