Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 5 | 8 | 54-73

Article title

Sprzedaż leków na odległość – regulacje krajowe

Content

Title variants

EN
Distance selling of medicinal products – national legislation

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przedmiotem publikacji jest zagadnienie sprzedaży na odległość produktów leczniczych z perspektywy regulacji krajowych. Autor szczegółowo analizuje przepisy prawa farmaceutycznego oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych, pod kątem znalezienia odpowiedzi na przyczynę małego zainteresowania środowiska aptekarskiego dalszym rozwojem omawianej formy sprzedaży leków. Przedmiotem zainteresowania autora jest także analiza przepisów regulujących wysyłkową sprzedaż leków pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów.
EN
The subject matter of this article concerns the question of distance selling of medicinal products considered from the perspective of national legislation. The author analyzes in detail the provisions of the Polish Pharmaceutical Law and the Ordinance of the Minister of Health of 26 March 2015 on mail-order sales of medicinal products in order to find the answer to the question why pharmacists show little interest in further developing this distribution channel for medicine. The author focuses also on the analysis of the provisions governing mail-order sales of medicines in terms of ensuring patient safety.

Year

Volume

5

Issue

8

Pages

54-73

Physical description

Dates

published
2016-12-31
online
2016-12-31

References

 • Bąbelek, T. (2004). Komu potrzebna jest apteka internetowa? Biuletyn Naczelnej Izby Aptekarskiej, IV(1), 3–5. Pozyskano z: http://www.nia.org.pl/dat/magazyn/biuletyn_2004_01.zip (14.06.2016).
 • Czerw, A. (2012). Czynniki ekonomiczne wpływające na zjawisko importu równoległego na rynku farmaceutycznym. Gazeta Farmaceutyczna, 3(238), 26–29. Pozyskano z: www.kwadryga.pl/upload/Dokumenty/Artykuly_naukowe/12_03_naukowy.pdf (12.06.2016).
 • Dyrekcja Generalna ds. Polityki Wewnętrznej. (2011). Różnice w zakresie kosztu produktów farmaceutycznych i dostępu do nich w UE, Bruksela, Parlament Europejski. Pozyskano z: www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/document.html?reference=IPOL-ENVI_ET(2011)451481 (14.05.2016).
 • Flaczewski, A. (2012). Ograniczenia sprzedaży wybranych towarów przez Internet. W: M. Zelek (red.), Sprzedaż przez Internet. Aspekty prawne (s. 151–175). Warszawa, Difin.
 • Holecki, T., Syrkiewicz-Świtała, M. i Leśniak, D. (2013). Internetowy rynek apteczny w Polsce. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 19(3), 262–266. Pozyskano z: www.monz.pl/fulltxt.php?ICID=1075134 (05.05.2016).
 • Jagielska, M. (2015). Obrót produktami leczniczymi. W: L. Ogiegło (red.), Prawo farmaceutyczne. Komentarz (s. 640–670). Warszawa: C. H. Beck.
 • Kochlewski, B. (2010). Granice odpowiedzialności zawodowej. Farmacja praktyczna. Pozyskano z: www.farmacjapraktyczna.pl/2010/07/granice-odpowiedzialności-zawodowej/ (14.6.2016).
 • Kokot, E., Poździoch, S., Mikos, M. i Czupryna, A. (2004). Odpowiedzialność zawodowa farmaceutów. Prawo i Medycyna, 6(17), 1–10.
 • Ogiegło, L. (2015). Przepisy ogólne. W: L. Ogiegło (red.), Prawo farmaceutyczne. Komentarz (s. 3–42). Warszawa: C. H. Beck.
 • Olejarz-Wahba, A. (2015). Sprzedaż wysyłkowa leków w opinii aptekarzy. Zeszyt Roczników Kolegium Analiz Ekonomicznych, 36, 481–489. Pozyskano z: www.rocznikikae.sgh.waw.pl/p/roczniki_kae_z36_36_pdf (06.06.2016).
 • Ożóg, M. (2010). System handlu produktem leczniczym i produktami pokrewnymi. Problematyka prawna. Warszawa: LexisNexis.
 • Podleś, M. (2007). Apteki internetowe w Polsce – status prawny i funkcjonowanie na tle prawnoporównawczym. Prawo Mediów Elektronicznych, 7 (dodatek do Monitora Prawniczego 22), 56–61.
 • Podleś, M. (2011). Wysyłkowa sprzedaż leków przez Internet. Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych, 1, 38–40. Pozyskano z: www.bibliotekacyfrowa.pl/dilibra/doccontent?d=38788 (12.06.2016).
 • Stankiewicz, R. (2014). Model racjonalizacji dostępu do produktu leczniczego. Zagadnienia publicznoprawne. Warszawa: C. H. Beck.
 • Stankiewicz, R. (2016). Obrót produktem leczniczym. W: R. Stankiewicz (red.), Instytucje rynku farmaceutycznego (s. 347–402). Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Świerczyński, M., (2012). Obrót produktami leczniczymi oraz wymagania dotyczące podmiotów prowadzących obrót. W: M. Krekora, M. Świerczyński, E. Traple, Prawo farmaceutyczne (s. 390–451). Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Tytko, Z. (2005). Leki na łączach. Menedżer Zdrowia, 3, 40–45. Pozyskano z: www.termedia.pl/Leki-na-laczach,12,3273,1,0.html (11.06.2016).
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. (2006). Raport z badania rynku hurtowego obrotu lekami w Polsce. Warszawa: UOKiK.
 • Wilk, L. (2015). Przepisy karne, kary pieniężne i przepis końcowy. W: L. Ogiegło (red.), Prawo farmaceutyczne. Komentarz (s. 926–1004). Warszawa: C. H. Beck.
 • Zelek, M. (red.). (2012). Sprzedaż przez Internet. Aspekty prawne. Warszawa: Difin.
 • Zimmermann, A. i Wengler, L. (2009). Wysyłkowa sprzedaż produktów leczniczych. Farmacja Polska, 65(5), 342–347. Pozyskano z: www.ptfarm.pl/.../05%20%20wsylkowa%20sprzedaż%20produktow%20leczniczych (12.06.2016).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2299-5749

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c0f05a16-1dd3-4f85-9ad4-ffeaba1254ab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.