Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 541 | 208-224

Article title

Kapitały własne jako podstawa oceny stabilności finansowej zakładów ubezpieczeń

Content

Title variants

EN
Equity capitals as a basis for assessing the financial stability of insurance companies

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Jedną z podstawowych kategorii ekonomicznych świadczących o stabilności finansowej zakładów ubezpieczeń są kapitały własne. Zasady ich tworzenia reguluje Kodeks spółek handlowych i ustawa o działalności ubezpieczeniowej. Celem artykułu jest zaprezentowanie kapitałów własnych jako podstaw oceny stabilności finansowej zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji oraz analiza ich poziomu, struktury (w szczególności udziału kapitału podstawowego i zapasowego w kapitale własnym) oraz relacji do pasywów zakładów ubezpieczeń.
EN
One of the basic economic categories that attest to the financial stability of insurance companies are equity capitals. The rules for their creation are regulated by the Code of Commercial Companies and the Insurance Activity Act. The purpose of the article is to analyse their structure and to point out the share of domestic and foreign capital in the equity of insurance companies. At the same time, a comparison of capital requirements for the balance sheet law and solvency needs will be presented. The basic problem is which of the legal regulations allow in a more credible way to depict the financial situation of insurance companies, as well as to present a clear and reliable picture of a given entity.

References

 • Bednarczyk T.H., 2001, Specyfika kapitałów w przedsiębiorstwach ubezpieczeniowych, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia 35, s. 143-154.
 • Gierusz J., Koleśnik K., 2018, Plan kont z komentarzem, ODDK, Gdańsk.
 • Lament M., 2017, Wpływ struktury kapitału na raportowanie informacji niefinansowych w zakładach ubezpieczeń z polskiego rynku ubezpieczeniowego, Annales Universitatis Marie Curie-Skłodowska, Lublin, vol. LI, 4 Sectio H, s. 195-205.
 • Michalczyk L., 2012, Wysokość wyniku finansowego przedsiębiorstw w świetle polskiego prawa bilansowego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 1, s. 147-165.
 • Helin A., 2017, Ustawa o rachunkowości. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
 • Pawlak A., 2018, Bilansowe ujęcie wyniku finansowego, Pieniądz i Więź, nr 2 (79), s. 97-105.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007 nr 50, poz. 331 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. 2015, poz. 1844 z późn. zm.).
 • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121, poz. 591, t.j. Dz.U. 2013, poz. 330 z późn. zm).
 • Wskaźniki makroekonomiczne za lata 2001-2017, GUS, Warszawa.
 • Zagregowane dane finansowe. Rocznik rynku ubezpieczeń 2000-2017, KNF, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c0f4a880-0749-43ef-b29c-03c4038083a6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.