Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 10(46) | 3 | 105-117

Article title

Rodzina – źródłem wsparcia w doświadczeniu rzadkiej choroby dziecka

Title variants

EN
Family – a Source of Support in the Experience of Rare Child’s Disease

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Tematem artykułu jest doświadczenie społecznego wsparcia rodziców dzieci z rzadkimi chorobami genetycznymi. Choroba dziecka zmienia życie całej rodziny: charakter relacji małżeńskich, relacji pomiędzy rodzeństwem, wzmacniając więzi lub odwrotnie – osłabiając je. W przeprowadzonych metodą biograficzną badaniach rodziców dziecka chorego autorkę interesowała odpowiedź na pytania: W jaki sposób sytuacja życia z dzieckiem chorym na rzadką chorobę genetyczną determinuje życie małżeńskie jego rodziców, w szczególności wzajemne relacje między nimi? Czy/i w jaki sposób małżonkowie udzielają sobie wzajemnie wsparcia w sytuacji choroby dziecka? Czy/i w jaki sposób rodzeństwo dziecka chorego udziela wsparcia jego rodzicom?
EN
The topic of the article is the experience of social support for parents of children with rare genetic diseases. A child's disease changes the life of the whole family: the nature of marital relationships, relationships between siblings, strengthening ties or vice versa – weakening them. In the biographical studies of the parents of the sick child, I was interested in answering the questions: How does the situation of living with a child suffering from a rare genetic disease determine the marital life of their parents, in particular the mutual relations between them? Do and how do spouses support each other in the event of a child's illness? Does / how the child's siblings give support to his parents?

Keywords

Year

Volume

Issue

3

Pages

105-117

Physical description

Contributors

 • Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach

References

 • Berger, P., Luckann, T. (1983). Społeczne tworzenie rzeczywistości. Warszawa: PIW.
 • Cohen, S., Gotlieb, B.H., Underwood, L. (2000). Social Relationships and Health. W: S. Cohen, B.H. Gottlieb, L.G. Underwood (red.), A Guide for Health and Social Scientists (s. 3-28). New York: Oxford University Press.
 • Danielewicz, J.D., Pisula, E. (red.) (2003). Terapia i edukacja osób z autyzmem. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • De Barbaro, M. (1999). Struktura rodziny. W: B. de Barbaro (red.), Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny (s. 45-55). Kraków: Wydawnictwo UJ.
 • Dykcik, W., Twardowski, A. (red.) (2002). Wspomaganie rozwoju i rehabilitacja dzieci z genetycznie uwarunkowanymi zespołami zaburzeń. Poznań: Wydawnictwo Naukowe PTP.
 • Fedorowicz, M. (2017). Pacjenci muszą walczyć sami, żeby przetrwać. Tak wygląda życie z rzadką chorobą. http://www.nto.pl/magazyn/reportaz/art/4667304,pacjenci-musza-walczyc-sami-zeby-przetrwac-tak-wyglada-u-nas-zycie-z-rzadka-choroba,id,t.html [24.02.2017].
 • Gilmore, L. (2018). Suppotring families of children with rare and uniqe chromosome disorders. https:// www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/23297018.20-17.1360152?journalCode=rpid20 [27.03.2018].
 • Kaczan, T., Śmigiel, R. (red.) (2012). Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju u dzieci z chorobami genetycznymi. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Kaczmarek, B. (red.) (2008). Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa: teoria i praktyka. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Kaczmarek, B. (red.) (2010). Trudna dorosłość osób z zespołem Downa: jak możemy wspomóc? Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Karwowska, M., Albrecht, M., Niepełnosprawność dziecka przyczyna rozpadu czy spójności rodziny? http://kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/noe3/13_Malgorzata%20Karwowskpdf [25.05.2017].
 • Kawczyńska-Butrym, Z. (1987). Funkcjonowanie rodziny a choroba. Analiza socjologiczna. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Kaźmierska, K. (1997). Wywiad narracyjny – technika i pojęcia analityczne. W: M. Czyżewski, A. Piotrowski, A. Rokuszewska-Pawełek (red.), Biografia a tożsamość narodowa. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Kenrick, D.T., Neuberg, S.L., Cialdini, R.B. (2002). Psychologia społeczna. Gdańsk: GWP.
 • Klajmon-Lech, U. (2018). Trajektoria życia rodziców z rzadkimi chorobami genetycznymi. Formy społecznego i pedagogicznego wsparcia. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Kos, E. (2013). Wywiad narracyjny jako metoda badań empirycznych. W: D. Urbaniak-Zając, E. Kos, Badania jakościowe w pedagogice. Warszawa: PWN.
 • Maciarz, A. (2009). Trudne dzieciństwo i rodzicielstwo. Książka dla nauczycieli, wychowawców i rodziców. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ŻAK.
 • Midro, A.T. (2011), Istnieć, żyć i być kochanym. Możliwości wspomagania rozwoju dzieci z zespołami uwarunkowanymi genetycznie. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Minczakiewicz, E.M. (2010). Zespół Downa: księga pytań i odpowiedzi. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
 • Mrugalska, K. (1988). Czy rodzice i profesjonaliści mogą być sojusznikami. W: H. Olechnowicz (red.), U źródeł rozwoju dziecka (s. 38-50). Warszawa: Nasza Księgarnia.
 • Pelentsow, L.J., Fielder, A.L., Esterman A.J. (2016). The Supporitive Care Neds of Parents With a Child With a Rare Disease: A Qualitative Descriptive Study. Journal of Pediatric Nursing, 31, (3), 207-218.
 • Pisula, E. (1994) Zespół wypalania się sił u rodziców dzieci autystycznych. Nowiny Pedagogiczne, 3, 83-89.
 • Prawda, M. (1989). Biograficzne odtwarzanie rzeczywistości (o koncepcji badań biograficznych Fritza Schütze). Studia Socjologiczne, 4, 84-85.
 • Radochoski, M. (1980). Koncepcja terapii rodzinnej Salvadora Minuchina. Problemy Rodziny, 5, 33-40.
 • Sekułowicz, M. (2000). Matki dzieci niepełnosprawnych wobec problemów życiowych. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Sęk, H., Cieślak, R. (2005). Wsparcie społeczne – sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia. Wybrane koncepcje teoretyczne. W: H. Sęk, R. Cieślak (red.), Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. Warszawa: PWN.
 • Sloman, L., Konstantareas, M.M. (1990). Why families of children with biological deficits require a systems approach? Family Process, 29, s. 417-432.
 • Śmigiel, R., Łaczmańska, I. (2012). Podstawowa wiedza potrzebna do zrozumienia chorób genetycznych. W: T. Kaczan, R. Śmigiel (red.), Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju u dzieci z chorobami genetycznymi. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Twardowski, A. (red.) (2008). Wspomaganie dzieci z rzadkimi zespołami chromosomowymi. Poznań: Wydawnictwo Naukowe PTP.
 • Twardowski, A. (1995). Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych. W: I. Obuchowska (red.), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa: WSiP.
 • Twardowski, A. (red.) (2005). Wspomaganie dzieci ze złożonymi zespołami zaburzeń. Poznań: Wydawnictwo Naukowe PTP.
 • Twardowski, A. (red.) (2006). Wspomaganie dzieci z genetycznie uwarunkowanymi wadami rozwoju i ich rodzin. Poznań: Wydawnictwo Naukowe PTP.
 • Twardowski, A. (red.) (2009). Wspomaganie rozwoju dzieci z rzadkimi zespołami genetycznymi. Poznań: Wydawnictwo Naukowe PTP.
 • Zasępa, E. (red.) (2006). Rozwój intelektualny dzieci z zespołem Downa. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
 • Żyta, A. (2011). Życie z zespołem Downa: narracje biograficzne rodziców, rodzeństwa i dorosłych osób z zespołem Downa. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c0f82c9c-984a-4157-a858-94e66647c356
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.