Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 9 | 1 | 218-224

Article title

Szkoła jako miejsce wsparcia w trudnych sytuacjach

Authors

Content

Title variants

EN
School as a Place of Support in Difficult Situations

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Tematyka artykułu wpisuje się w przedmiot zainteresowań pedagogiki szkoły. Autorka, po-wołując się na literaturę zagadnienia, jak też wyniki własnych badań empirycznych dotyczących stresu uczniowskiego i nauczycielskiego, wychodzi z założenia, że często te podmioty wymagają wsparcia i zrozumienia. Sytuacje stresowe są powodowane „doświadczaniem” instytucjonalnej i społecznej codzienności szkoły. W podjętych rozważaniach autorka poszukuje odpowiedzi na pytania: W jakim stopniu szkoła jest miejscem wsparcia dla jej podmiotów? Czy są oni gotowi do wspierania się w trudnych sytuacjach? Podczas analizy wyników badań prowadzonych wśród uczniów i nauczycieli pojawia się niepokój o klimat szkoły i harmonię między jej instytucjonal-nym a społeczno-kulturowym wymiarem. Jak inaczej pomyśleć szkołę i zbudować w niej dobry klimat? To pytanie wyznaczające twórcze pomysły i kolejne reformy szkoły.
EN
The matter is included in the object of interest of pedagogy of school. Invoking subject litera-ture, as well as results of own empirical research on stress of students and teachers, the author concludes that often these subjects require assistance and understanding. Stress situations are caused by 'experience' of institutional and social every-day life of school. In the undertaken con-siderations the author seeks answer to the question : to what extent is a school a place to support its subjects? Are they willing to support themselves in difficult situations? While briefly analyzing the results of the study conducted amongst pupils and educators, a concern regarding the school's climate and harmony between institutional and socio-cultural dimension of school rises. 'How else could we think differently about school and build a good climate in it?' is a question that determines creative ideas and further reforms school.

Keywords

EN

Year

Volume

9

Issue

1

Pages

218-224

Physical description

Contributors

author
  • Doktor, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii, Polska

References

  • Barłóg, K. (red.) (2015). Wsparcie wczesnorozwojowe dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych. Rzeszów: Wyd. UR.
  • Kantowicz, E. (red.) (1997). Wsparcie społeczne w różnych układach ludzkiego życia. Olsztyn: Wyd. WSP.
  • Kawula, S. (1996). Spirala życzliwości: od wsparcia do samodzielności. Wychowanie na co Dzień, 10/11, 14–17.
  • Kocór, M. (2016a). Szkoła jako źródło stresu w trudnych sytuacjach w realiach polskich. W: Eöt-vös Loránd Tudományegyetem (red.), Proceedings of XXIX. DidMatTech 2016,“New methods and technologies in education and practice” Conference. Budapest. Pobrane z: PDF.http://didmat-tech.inf.elte.hu/proceedings/ (20.10.2017).
  • Kocór, M. (2016b). Teacher as Giver and Receiver of Support in Difficult Situations at Schools in the Area of Subcarpathian Voivodeship. International Journal of Psycho-Educational Sciences, 5 (3), 60–68.
  • Kocór, M. (w druku). Dlaczego uczniowie nie lubią szkoły, a nauczyciele wypalają się w zawo-dzie? W: Perspektivyvýchovy a vzdělávání v podmínkáchsoučasnéhosvěta. Ostrawa: PF UO.
  • Oniszczenko, W. (1998). Stres to brzmi groźnie. Warszawa: Żak.
  • Sęk, H. (2003). Wsparcie społeczne jako kategoria zasobów i wieloznaczne funkcje wsparcia. W: Z. Juczyński, N. Ogińska-Bulik (red.), Zasoby osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu jed-nostki. Łódź: Wyd. UŁ.
  • Tomaszewski, T. (1979). Człowiek i otoczenie. W: T. Tomaszewski (red.), Psychologia (s. 32–35). Warszawa: PWN.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c0fae8ab-7e8e-4063-8806-29b533a3a9cf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.