Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 41(2) | 37-53

Article title

Resilient households and welfare state institutions

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Przedmiotem analizy są sposoby radzenia sobie gospodarstw domowych z trudnymi sytuacjami życiowymi widziane oczyma respondentów biorących udział w projekcie RESCuE. W artykule pokazano, jak postrzegają oni rolę różnych instytucji państwa opiekuńczego w strategiach zaradczych przyjmowanych przez różne osoby czy rodziny, w tym przez nich samych, w sytuacjach kryzysowych. Przedstawiono również, jak respondenci oceniają efekty działań podejmowanych przez pomoc społeczną i inne agendy państwa opiekuńczego. System pomocy społecznej stanowi ważny element praktyk zaradczych w badanych obszarach. Oparty jest przede wszystkim na instytucjach publicznych, które jednak są postrzegane jako nieefektywne i nieudolne, a ich działania jako prowadzące często do różnych niepożądanych zjawisk, w tym do bierności i uzależnienia od pomocy państwa.
EN
The subject of the analysis are methods of coping with difficult life situations, seen by the respondents who take part in the RESCuE project. The main purpose of the article is to show how they perceive the role of various institutions of the welfare state in remedial strategies adopted by various people or families, including themselves, in crisis situations. It was also presented how respondents evaluate the effects of actions taken by social welfare and other welfare state agencies. The social welfare system is an important element of remedial practice in the studied areas. It is based primarily on public institutions. However, these institutions are perceived as ineffective and inefficient, and their actions as leading often to various undesirable phenomena, including passivity and dependence on state aid.

Contributors

 • Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach

References

 • Błędowski, P. (2002/2003). Rola administracji rządowej i samorządowej w finansowaniu pomocy społecznej. In: E. Leś (ed.), Pomoc społeczna. Od klientyzmu do partycypacji. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-JR.
 • CBOS (2013). Powinności państwa wobec obywatela i obywatela wobec państwa. Komunikat z badań BS/104/2013. Warszawa: CBOS.
 • Czapiński, J., Panek, T. (ed.) (2012). Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków. Raport. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
 • Hrynkiewicz, J. (2004). Zakres i kierunki zmian w pomocy społecznej. In: M. Rymsza (ed.), Reformy społeczne. Bilans dekady. Warszawa: Fundacja ISP.
 • Leś, E. (ed.) (2002/2003). Pomoc społeczna. Od klientyzmu do partycypacji. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-JR.
 • Promberger, M. (2014). Patterns od Resilience during Socio-economic Crises among House- holds in Europe (RESCuE). IAB-Forchungsebericht.
 • Rymsza, M. (2002). Praca socjalna i pracownicy socjalni po reformie samorządowej z 1999 roku. In: K. Frysztacki, K. Piątek (ed.), Wielowymiarowość pracy socjalnej. Toruń: Akapit.
 • Siekielski, I. (1999). Przedsiębiorczość w przezwyciężaniu bezrobocia lokalnego w wybra-nym regionie przemyskim. In: Szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości w Regionie Podkarpackim. Jarosław: PWSZ.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c106200a-c0db-4fc2-a4f1-8a611d4be5e8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.