Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 51 | 1(203) | 17-43

Article title

Uniwersytet nowego humanizmu

Content

Title variants

EN
University of the New Humanism

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W kontekście: a) naukoznawstwa, w tym narastającego znaczenia naukometrii i bibliometrii, b) aktualnej dyskusji na temat reformy systemu nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce, oraz c) historii idei uniwersytetu, opisuję w tym artykule autorski model uniwersytetu nowego humanizmu, którego zręby zostały sformułowane w 2013 roku (Kokowski 2013a, 2013b).
EN
This article describes the author’s model of university of the new humanism, whose foundations were formulated in 2013 (Kokowski 2013a, 2013b). It considers this issue in the context of: a) the science of science, including the growing importance of scientometrics and bibliometrics, b) the current discussion on the reform of the system of science and higher education in Poland, and c) the history of the idea of the university.

Year

Volume

51

Issue

Pages

17-43

Physical description

Dates

published
2015-01-15

Contributors

 • Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN

References

 • Akademia „Artes Liberales” 2015; http://www.aal.edu.pl.
 • Antonowicz D. (2005), Uniwersytet przyszłości: wyzwania i modele polityki. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych [Program Edukacji].
 • Axer J. (2010), Autonomia uniwersytetu i innowacyjność. „Nauka” 2010/2, s. 7–10.
 • Bendyk E. (2008), Przekłuć ten balon. Rozmowa z prof. Leszkiem Pacholskim, byłym rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego, o tym, jak korporacja profesorów i nauczycieli akademickich broni swojego wygodnego życia. „Polityka” 30 września 2008; http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/269453,1,przekluc-ten-balon.read.
 • Bendyk E., Hofmokl J., Tarkowski A., Bednarek-Michalska B., Siewicz K., Szprot J. (2009), Przewodnik po otwartej nauce. Warszawa: Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Autor wstępu: Edwin Bendyk. Autorzy: Justyna Hofmokl, Alek Tarkowski, Bożena Bednarek-Michalska, Krzysztof Siewicz, Jakub Szprot. ISBN 978-83-917150-4-8.
 • Berdahl R., Dionigi I., Eaton J., Ergüder Ü., Federkeil G., Ginkel H. van, Jungblut J., Harvey L., Hazelkorn E., Kostoris F., Prodi R., Roversi-Monaco F., Tück C., Vardar Ö, Vukasovic M., Williams P. (2011), Contemporary Threats and Opportunities. Proceedings of the Conference of the Magna Charta Observatory 15–16 September 2011. Bononia: Bononia University Press Academic Freedom and Institutional Autonomy within the Context of Accreditation, Quality Assurance and Rankings. http://www.magna-charta.org/resources/fi les/atti-2011.
 • Białas A., Biliński S. (2013), Debata PAU „Oceny nauki”, „PAUza Akademicka” nr 230, 28 listopada 2013, s. 1–2; http://pauza.krakow.pl/224_4_2013.pdf.
 • Bielecki T. (2012), Polska chce od UE wyższych pensji dla naukowców. „Gazeta Wyborcza” 10.10.2012; http://m.wyborcza.pl/wyborcza/1,105226,12643471,Polska_chce_od_UE_wyzszych_pensji_dla_naukowcow.html.
 • Bratianu C., Stanciu S. (2010), An Overview Of Present Research Related To Entrepreneurial University, Management & Marketing 5/2, pp. 117–13; http://www.researchgate.net/profi le/Constantin_Bratianu/publication/46542932_An_overview_of_present_research_related_to_the_entrepreneurial_university/links/00463521271adaef04000000.pdf.
 • Clark B. C. (1998), Creating Entrepreneurial Universities: Organisational Pathways of Transition. Oxford: Pergamon & Elsevier Science.
 • Centrum Otwartej Nauki (2015), Otwarta nauka; https://otwartanauka.pl.
 • Cieśliński J. L. (2015), Czy uniwersytet może nie być badawczy? „PAUza Akademicka” 298, 21 maja 2015, s. 3; http://pauza.krakow.pl/298_3_2015.pdf.
 • Coit Gilman D. (1876), Inaugural Address of Daniel Coit Gilman as fi rst president of The Johns Hopkins University (on Tuesday, Feb. 22, 1876, in the Academy of Music at Howard and Centre Streets in downtown Baltimore); http://webapps.jhu.edu/jhuniverse/information_about_hopkins/about_jhu/daniel_coit_gilman/.
 • Coit Gilman D. (1898), University Problems in the United States. New York: Arno Press. The Internet Archive; https://archive.org/stream/universityprobl01gilmgoog#page/n4/mode/2up.
 • Coit Gilman D. (1906), The Launching of a University and Other Papers. A Sheaf of Remembrances. New York: Dodd, Mead and Company. The Internet Archive; https://ia700602.us.archive.org/29/items/launchingofunive00gilm/launchingofunive00gilm.pdf.
 • Cook H. et al. (2009), Journals under Threat: A Joint Response from History of Science, Technology and Medicine Editors, „Medical History” 2009 January, vol. 53(1), pp. 1–4; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2629173/.
 • Czerwińska E. (2004), Strategia Lizbońska. Warszawa: Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz. Informacja nr 1111. Grudzień 2004; http://biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf_04/i-1111.pdf.
 • Debata Białostocka (2013), Czy uniwersytet bez filozofi i to wciąż uniwersytet? (17 grudnia 2013); http://www.youtube.com/watch?v=RUHjNu_L9ho.
 • Debata Lubelska (2008), Jak zreformować polską naukę? III Kongres Kultury Chrześcijańskiej w Lublinie (2008-09-26); http://kongres.lublin.pl/kongres2008/kai/kai/kai13.rtf.
 • Debata Warszawska (2014), Debata „Krytyki Politycznej” „Po co humanistyka w przedsiębiorstwie uniwersytet?” (18 lutego 2014); http://www.youtube.com/watch?v=rtZDiWODxpY.
 • Derrida J. (1980), Mochlos or the confl ict of the faculties. Referat przedstawiony na Columbia University, 17 April 1980. Translated by Richard Rand and Amy Wygant; http://ebookbrowse.com/mochlos-or-the-confl ict-of-the-faculties-jacques-derrida-pdf-d386358280.
 • Directorate The human factor, mobility and Marie Curie activities Unit D1. EUROPEAN COMMISSION 2005, Europejska Karta Naukowca. Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych; EUR 21620; http://ec.europa.eu/euraxess/pdf/brochure_rights/kina21620b8c_pl.pdf.
 • Etzkowitz H., Webster A. (1995), Science as intellectual property, [w:] Sheila Jasanoff & Gerald E. Markle & James C. Petersen & Trevor Pinch (Eds.), Handbook of science and technology studies, revised edition (chap. 21; pp. 480–506). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc.; doi: http://dx.doi.org/10.4135/9781412990127.n21.
 • Eurostat (2014), Statistics Explained. R & D expenditure Data from April 2014; http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/5/52/Gross_domestic_expenditure_on_R%26D%2C_2002–12_%28%25_of_GDP%29_YB14.png.
 • Flexner A. H. (1946), Daniel Coit Gilman: Creator of the American Type of University. New York: Harcourt, Brace and Company.
 • Fulton O., Santiago P., Edquist C., El-Khawas E., Hackl E. (2007), Raporty OECD na temat Szkolnictwa Wyższego – Polska, 2007; http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/7cc634e5cc8fc1c7c125741e-0027752c/$FILE/RAPORT%20OECD.pdf.
 • Garbowski C., Gutowski P., Kijewska A. (red.) (2005), Catholic Universities in the New Europe. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • „Gazeta Wyborcza” (2004), Dyskusja nt. „prawo o szkolnictwie wyższym, „Gazeta.pl Forum” Wrocław 16.06.04; http://forum.gazeta.pl/forum/w,72,13480776,13480776,_PRAWO_O_SZKOLNICTWIE_WYZSZYM_.html.
 • Grabek A. (2013), Zamach na autonomię. Polscy rektorzy alarmują: minister nauki chce mocno ograniczyć samodzielność uczelni, „Rzeczpospolita” 27.08.2013; http://newsup.pl/link,czyautonomiauczelnijestzagrozona, 3600.
 • Grabski M. W. (2013), Wyznania starego optymisty, „PAUza Akademicka” nr 195, 24 stycznia 2013, s. 1–2; http://www.pauza.krakow.pl/195_2013.pdf.
 • Guri-Rosenblit S., (2006), Wiele idei „uniwersytetu” i ich różnorodne przejawy, marzec 2006. Wrocław, 19 czerwca 2006 roku, Dolnośląska Szkoła Wyższa. Seminarium prof. Leszka Koczanowicza „Nowoczesność-Dialog-Kultura”, spotkanie 2; http:/ /95.143.242.59/fi leadmin/user_upload/seminaria/Kropiwnicki_Guri_Rosenblit_Wiele_idei_uni wersytetu.pdf.
 • GUS, Główny Urząd Statystyczny. Departament Rachunków Narodowych (2012), Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2011 r. (23.04.2012); http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rn_kom_dot_def_dlug_inst_rz_i_sam_w_2011.pdf.
 • Harvad University (2012), Harvard at a Glance; http://www.harvard.edu/harvard-glance.
 • Heller M. (2012a), Idea Uniwersytetu (Tarnów, 24 kwietnia 2012 r.); http://www.uj.edu.pl/documents/10172/c872fce7-ada0-40d2-a35c-3bd98abd2463.
 • Heller M. (2012b), Śmierć uniwersytetów. „Tygodnik Powszechny” nr 28 (2012), s. 16–17 (8 lipca 2012); http://tygodnik.onet.pl/cywilizacja/smierc-uniwersytetow/ck4vt (3 lipca 2012).
 • Humboldt W. von (1810), Ueber die innere und äußere Organisation der höheren wissen-schaftlichen Anstalten in Berlin / On the Internal and External Organization of the Higher Scientifi c Institutions in Berlin; http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/docpage.cfm?docpage_id=4222&language=german; http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/sub_document.cfm?document_id=3642.
 • Index Mundi (2015), Research and development expenditure (% of GDP); http://www.wykop.pl/ramka/1580713/mapa-przestawiajaca-wydatki-panstw-swiata-na-nauke-i-rozwoj-pkb/.
 • Inicjatywa Obywatelska Instytutów PAN (2014), http://www.ioi.pan.pl/.
 • Instytut Społeczeństwa Wiedzy (2004), Zadania polskich szkół wyższych w realizacji Strategii Lizbońskiej. Materiały robocze z ogólnopolskiego seminarium, które odbyło się 13 grudnia 2004 r. Warszawa: Instytut Społeczeństwa Wiedzy.
 • Jajszczyk A. (2008), Siedem grzechów głównych szkolnictwa wyższego w Polsce. „INFOS” nr 9(33), 8 maja 2008 Biuro Analiz Sejmowych; http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/92DEA66762A976E8C1257435002D8DD5/%24fi le/infos_033.pdf.
 • Jakubowski A. (2015), Zagraniczne formaty, „PAUza Akademicka” 297, 14 maja 2015, s. 1–2; http://pauza.krakow.pl/297_1&2_2015.pdf.
 • Jonasson J. T. (2008), Inventing Tomorrow’s University: Who is to Take the Lead? An Essay on the Magna Charta Observatory. Bologna: Bononia University Press. ISBN 978-88-7395-379-1; http://www.magna-charta.org/resources/fi les/proceedings_jonasson.pdf.
 • Kac M. (1997), Zagadki losu. Przetłumaczyli Katarzyna i Henryk Lipszycowie. Warszawa: Polska Fundacja Upowszechniania Nauki.
 • Kamińska I., Pluciak Sz. (2007), Instytucje, s. 28-33, [w:] Bieliński J., Bujas K., Bukowska X., Gruszecka A., Iwińska K., Kamińska I., Kolczyńska A., Pluciak Sz., Sańko E., Szafranek P. (2007), Nauka polska. Autodiagnoza polskiego środowiska naukowego. Warszawa: Collegium Civitas. Studia społeczne i polityczne, Koło Socjologii Collegium Civitas; http://krnp.ipipan.waw.pl/NAUKAPOLSKA-RAPORT71128.pdf.
 • Kant I. (1798/1979), The Conflict of the Faculties / Der Streit der Fakultaten. Translation and introduction by Mary J. Gregor; http://m.friendfeed-media.com/91c8689f09ed3844c1dc69109084f41edf83c836.
 • Kerr C. (1963), The Uses of the University, „The Godkin Lectures on the Essentials of Free Government and the Duties of the Citizen Series”, 1st ed. 1963, 5th ed. Harvard University Press, 2001; http://books.google.pl/books?id=KJ_2yq7K2E0C.
 • Kieraciński P. (2015), Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich. Ograniczone zaufanie do ekspertów, „Forum Akademickie” 04/2015 (cytowany wiceminister prof. Marek Ratajczak); https://forumakademickie.pl/fa/2015/04/kronika-wydarzen/ograniczone-zaufanie-do-ekspertow/.
 • Kisilowski M. (2015), Sprawozdanie z XII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego; http://solidarnosc.zut.edu.pl/fi leadmin/Aktualnosci_2015/Sprawozdanie_z_XII_posiedzenia_plenarnego_RGNiSzW.pdf.
 • Kokowski M. (2001a), Thomas S. Kuhn (1922–1996) a zagadnienie rewolucji kopernikowskiej, „Studia Copernicana” t. XXXIX, Warszawa 2001, s. XV+397. (Rozszerzona i zaktualizowana wersja rozprawy doktorskiej); http://www.kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=41760.
 • Kokowski M. (2001b), Nowy humanizm Sartona, [w:] Kokowski 2001a, s. 224–231.
 • Kokowski M. (2013a), Głos Mikołaja Kopernika w aktualnej debacie nad kształtem uniwersytetu i stanem nauki. Dni Dziedzictwa Kopernikańskiego, Toruń, 18–19 II 2013 (Wykład plenarny dedykowany Ks. Abp. Józefowi Życińskiemu w drugą rocznicę Jego śmierci).
 • Kokowski M. (2013b), Istota Uniwersytetu. Historia i współczesność. Bydgoszcz, 19 kwietnia 2013 r., Uroczysta Sesja Rady Miasta z okazji 667 rocznicy nadania praw miejskich.
 • Kokowski M. (2013c), An outline of the contemporary situation of the history of science in Poland, „Cooperation among European History of Science(s) Societies and Research Centers”. ESHS 2013 Conference (Florence, 31st October – 2nd November 2013).
 • Kokowski M. (2013d), Podstawowe błędy mechanizmu oceny parametrycznej jednostek naukowych. Aspekt naukoznawczy „PAUza Akademicka” nr 246, 20 marca 2014, s. 3; http://www.pauza.krakow.pl/246_3_2014.pdf.
 • Kokowski M. (2014a), Uniwersytet nowego humanizmu. Referat plenarny wygłoszony podczas Kongresu Kultury Akademickiej „Idea Uniwersytetu – Reaktywacja”, Kraków, 20 marca 2014.
 • Kokowski M. (2014b), Błędy oceny parametrycznej, „Forum Akademickie” 06/2014, s. 30–31; https://forumakademickie.pl/fa/2014/06/bledy-oceny-parametrycznej/.
 • Kokowski M. (2015a), Mikołaj Kopernik a sprawa polskiego modelu uniwersytetu. Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne (Olsztyn, 20 II 2015 r.).
 • Kokowski M. (2015b), The science of science (naukoznawstwo) in Poland. Defending or removing the past in the Cold War, [w:] Politics and Contexts of Science Studies during the Cold War and Beyond (collected volume of papers). Editors: Elena Aronova (Max Planck Institute for the History of Science, Berlin) and Simone Turchetti (Manchester University). Palgrave (w przygotowaniu).
 • Komisja do spraw etyki w nauce (2012), Kodeks etyki pracownika naukowego. Załącznik do uchwały nr 10/2012 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 13 grudnia 2012 r.; http://www.instytucja.pan.pl/images/stories/pliki/Komisja_ds_Etyki_Nauce/dokumenty/Kodeks_etyki_pracownika_naukowego_31.12._2012.pdf.
 • Komisja Europejska (2010), EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu; http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020%3AFIN%3APL%3APDF.
 • Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) (2013), Komunikat o wynikach kompleksowej oceny działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych (30 września 2013); http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-o-wynikach-kompleksowej-oceny-dzialalnosci-naukowej-lub-badawczorozwojowej-jednostek-naukowych.html.
 • Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej (2014); https://www.facebook.com/komitetdlahumanistyki.
 • Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich – Fundacja Rektorów Polskich (2009), Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego: 2010–2020. Projekt środowiskowy. Warszawa: Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich – Fundacja Rektorów Polskich; http://www.frp.org.pl/pliki/PSZW_OKL_pozioma_do_druku[1].pdf; http://www.frp.org.pl/pliki/strategiai.pdf.
 • Konsorcjum Ernst&Young, Instytut Badań Nad Gospodarką Rynkową (2010), Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku – drugi wariant. Warszawa: Konsorcjum Ernst&Young, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Marzec 2010; https://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/59579f9e6efaec82014d6d5be081ca23.pdf.
 • Koziński A. (2011), Polska Akademia Nauk rusza na wojnę z minister Kudrycką, „Polska Times” 07.01.2011; http://www.polskatimes.pl/artykul/353964,polska-akademia-nauk-rusza-na-wojnezminister-kudrycka,id,t.html.
 • Kozłowski J. (2000), Przedsiębiorcze uniwersytety. „Forum Akademickie” 02/2000; http://forumakad.pl/archiwum/2000/02/artykuly/09-agora.htm.
 • Krajowa Sekcja PAN NSZZ „Solidarność”, Inicjatywa Obywatelska Instytutów PAN (2010), Projekt nowelizacji ustawy o PAN; http://www.ioi.pan.pl/nowelizacja.
 • Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” (2011), Program działania KSN od maja 2011 r. do końca października 2011 roku. Rekomendacje Prezydium KSN NSZZ „Solidarność” dla Rady KSN; http://www.solidarnosc.us.edu.pl/program_dzialania.pdf (14 maja 2011).
 • Krajowa Sekcja PAN NSZZ „Solidarność” (2010), Problem regulacji wynagrodzeń pracowników instytutów PAN w projekcie Ustawy o PAN. KOMUNIKAT nr 109 (17 lutego 2010); http://www.nszz.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=181:komunikat- 109&catid=39:komunikaty-2009-2010&Itemid=54.
 • Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (2014), Zasady wynagradzania w programie Horyzont 2020; http://www.kpk.gov.pl/?p=77 (21 lutego 2014).
 • Krasnodębski Z. (2013), NASZ WYWIAD. Prof. Krasnodębski o zachowaniu minister Kudryckiej wobec środowiska naukowego: „Daleko od PRL-u nie odeszliśmy”. Rozmawiał Sławomir Sieradzki (2 lutego 2013), „wPolityce.pl”; http://wpolityce.pl/wydarzenia/46158-nasz-wywiad-profkrasnodebski-ozachowaniu-minister-kudryckiej-wobec-srodowiska-naukowego-daleko-od-prlu-nie-odeszlismy.
 • Krücken G., Kosmützky A., Torka M. (red.) (2007), Towards a Multiversity?: Universities Between Global Trends And National Traditions. Bielefeld (Niemcy): Transcript. Verlag für Kommunikation, Kultur und soziale Praxis. „Reihe Science Studies”; http://www.transcript-verlag.de/ts468/ts468_1.pdf.
 • Kudrycka B. (2012a), Uniwersytet wolności, „Tygodnik Powszechny” nr 29 (2012) (15 lipca 2012); http://tygodnik.onet.pl/kraj/uniwersytet-wolnosci/k0yss (18 lipca 2012).
 • Kudrycka B. (2012b), Odpowiedź ministra nauki i szkolnictwa wyższego na interpelację nr 6420 w sprawie kryteriów przydzielania dotacji podmiotowych na 2012 r. dla szkół wyższych (25 lipca 2012 r.); http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=524C4EDC.
 • Kudrycka B. (2012c), Należy oddzielić uczelnie badawcze od zawodowych (05.10.2012); http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,392181,kudrycka-nalezy-oddzielic-uczelnie-badawczeod-zawodowych.html.
 • Kudrycka B. (2012d), Studia elitarne i egalitarne, „Forum Akademickie” 11/2012; http://forumakademickie.pl/fa/2012/11/studia-elitarne-i-egalitarne/.
 • Kudrycka B. (2013a), Sumienność i sumienie naukowca, „NaTemat.pl”; http://barbarakudrycka.natemat.pl/48173,sumiennosc-i-sumienie-naukowca; http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/zdaniem-ministra/zdaniem-ministra/artykul/sumiennosc-i-sumienie-naukowca/ (link nieaktualny).
 • Kudrycka B. (2013b), Prof. B. Kudrycka: za trzy lata podział uczelni na akademickie i zawodowe (29.05.2013); http://www.biznes.newseria.pl/news/prof_b_kudrycka_za_trzy,p681021156.
 • Kudrycka B. (2014), Humaniści muszą wyjść ze skansenu, „Rzeczpospolita” (24-02-2014); http://www.rp.pl/artykul/1089269.html.
 • List Otwarty do Minister Barbary Kudryckiej w sprawie tekstu „Sumienność i sumienie naukowca” zamieszczonego na stronach MNiSW 2013 (16 lutego 2013); http://www.solidarnosc.umk.pl/wp-content/uploads/list-otwarty-do-minister-barbary-kudryckiej-w-sprawie-tekstu-sumiennosci-sumienie-naukowca.pdf.
 • List otwarty „W obronie wolności słowa i swobody badań historycznych” (2009); http://blog.rp.pl/listotwarty/2009/04/03/w-obronie-wolnosci-slowa-i-swobody-badan-historycznych/.
 • List otwarty w sprawie uwzględnienia w pracach nad prawem o szkolnictwie wyższym o krytycznych uwag i alternatywnych propozycji przedstawionych przez organy niektórych polskich uczelni, przedstawicieli samorządów studentów oraz ciała i organizacje działające w szkolnictwie wyższym (1.10.2004); http://duch.mimuw.edu.pl/~sjack/usw/list_otwarty.pdf.
 • Magna Charta Observatory (2015), Strona internetowa; http://www.magna-charta.org.
 • Magna Charta Universitatum (1988); http://www.umk.pl/uczelnia/dokumenty/magna_charta.pdf (18.09.1988).
 • Malec E. (2010), Apel do Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbary Kudryckiej, Premiera Donalda Tuska, Sejmu i Senatu. Kraków / Warszawa, 24.06.2010; http://www.solidarnosc.org.pl/~ksn/.
 • Malec E. (2011), Prawo złej uczelni, „Rzeczpospolita” z dnia 17.03.2011; http://www.rp.pl/artykul/627811.html.
 • Marginson S. (2008), Clark Kerr and The Uses of the University, Melbourne Graduate School of Education, Centre for the Study of Higher Education Ideas and Issues in Higher Education seminar, 15 December 2008; http://www.cshe.unimelb.edu.au/research/res_seminars/issues_ideas/2008/docs/ClarkKerr15Dec08.pdf.
 • Ministerstwo Gospodarki (2010), Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu; http://www.mg.gov.pl/fi les/upload/8418/EUROPA_PL.pdf.
 • Mirowska-Łoskot U. (2012), Uczelnie do podziału. Powstaną jednostki badawcze i zawodowe, „Gazeta Prawna” 25.11.2013, 07:48; aktualizacja: 25.11.2013, 18:18; http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/748056,uczelnie-do-podzialu-powstana-jednostki-badawcze-i-zawodowe.html.
 • Mirowska-Łoskot U. (2015), Publiczne uczelnie mogą trafi ć pod młotek, „Gazeta Prawna.pl”, 02.04.2015; http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/863224,publiczne-uczelnie-mogatrafic-pod-mlotek.html.
 • Mittelstrass J. (2006), The future of the University and the Credibility of Science and Scholarship, ”Ethical Perspectives” 2006, vol. 13 (2), s. 171–189.
 • Mittelstrass J. (2010), The future of the University, „European Review”, 18 Supplement S1 / May 2010, s. 181–189; http://philpapers.org/rec/MITTFO.
 • MNiSW (2008), Strategia Rozwoju Kraju 2007–2015. Strategia Rozwoju Nauki w Polsce do 2015 roku. Warszawa, kwiecień, 2008 r.; http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/0031aae4a61f56abc50431a9c54dd4b6.pdf.
 • MNiSW (2011a), Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych. Tekst ogłoszony: D20111065.pdf; (Dz. U. z 2011 r. Nr 179, poz. 1065); http://isip.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20111791065&type=2.
 • MNiSW (2011b), Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifi kacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 253, poz. 1520); http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/478e9241dffed3a0bcd4fb28792392a8.pdf.
 • MNiSW (2011c), Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wzorcowych efektów kształcenia (Dz. U. Nr 253, poz. 1521). Tekst ogłoszony: D20111521.pdf; http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20112531521&type=2.
 • MNiSW (2012a), Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz.U. z 2012 r. Nr 37, poz. 202); http://www.nettax.pl/dzienniki/du/2012/37/poz.202.htm.
 • MNiSW (2012b), Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 lutego 2012 r. (poz. 202). Sposób podziału dotacji dla uczelni publicznych na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, w tym studentów, o których mowa w art. 99 ust. 1a ustawy, z wyłączeniem kształcenia, o którym mowa w art. 99 ust. 1 pkt. 1a ustawy, kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni, w tym na remonty; http://www.nettax.pl/dzienniki/du/2012/37/poz.202/zal1.htm.
 • MNiSW (2012c), Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym, Dz. U. z 2012 r., poz. 877; http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/b463c0f711c04e0de131b57839639ca7.pdf.
 • MNiSW (2012d), Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Sprawie Kryteriów i Trybu Oceny Czasopism Naukowych (4 września 2012); http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/e2b810326a6720150d60432bd5adf952.pdf.
 • MNiSW (2013a), Dane statystyczne o szkolnictwie wyższym; http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwowyzsze/dane-statystyczne-o-szkolnictwie-wyzszym/ (dostęp 10.04.2013).
 • MNiSW (2013b), Wykaz czasopism naukowych (27 maja 2013). Część A (zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR)). Część B (zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF)). Część C (zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH)); http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/3eccb9c415489f3d047b287e7f44e8a0.pdf; http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/a2900298c8f89094079450e211a369ec.pdf; http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/0a800dd989355724b01a37bfb702c070.pdf.
 • MNiSW (2014a), Objaśnienia projektu budżetu w części 28 – NAUKA do projektu ustawy budżetowej na rok 2015. Warszawa, październik 2014. MNiSW (2014b), Objaśnienia projektu budżetu w zakresie szkolnictwa wyższego oraz w części 38 – Szkolnictwo wyższe do projektu ustawy budżetowej na rok 2015. Warszawa, październik 2014.
 • MNiSW (2015a), Plan na 2015 rok w części 28 Nauka wg. ustawy budżetowej z dnia 15 stycznia 2015 roku (Dz. U. z dnia 29 stycznia 2015 r., poz.153); http://www.bip.nauka. gov.pl/g2/oryginal/2015_02/6754dd393aadbdd013512254fa568b85.pdf.
 • MNiSW (2015b), Plan na 2015 rok w części 38 Szkolnictwo wyższe wg. ustawy budżetowej z dnia 15 stycznia 2015 roku (Dz. U. z dnia 29 stycznia 2015 r., poz.153); http:// www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_02/5c369c349dcf28c846f5bcf7ffe56697.pdf.
 • MNiSW (2015c), Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący; http://www.nauka.gov.pl/krajowe-naukoweosrodki-wiodace/.
 • Mossakowski M. (1999), Nie zaśniemy w PAN-ie! (Rozmowa z prof. dr. hab. Mirosławem Mossakowskim, prezesem Polskiej Akademii Nauk), Kultura [Paryż] 1999 nr 10, s. 49–59 (rozm. Ewa Nowakowska…); http://static.kulturaparyska.com/attachments/a8/7c/4883484ef36039117d4c87cab3e5ac7a9ffca49c.pdf.
 • Narodowe Centrum Nauki (2012), Zalecenia Rady NCN w sprawie stawek wynagrodzeń w grantach NCN 5 lipca 2012 r.; http://ncn.gov.pl/aktualnosci/2012-07-09-zalecenia-wynagrodzenia; http://www.ncn.gov.pl/sites/default/fi les/pliki/zalecenia-Rady-NCN-w-sprawie-wynagrodzen-wprojektach.pdf.
 • Narodowe Centrum Nauki (2015), OPUS 9, Załącznik nr 7 Koszty W Projektach Badawczych Finansowanych Przez Narodowe Centrum Nauki; http://www.ncn.gov.pl/userfi les/fi le/konkursy_ogloszone_2015-03-16/opus9-zal7.pdf.
 • Newman J. H. (1852), The Idea of a University Defi ned and Illustrated: In Nine Discourses Deliveredto the Catholics of Dublin; http://www.gutenberg.org/fi les/24526/24526-pdf.pdf.
 • Obywatele Nauki (2014), Humanistyka w polskim systemie nauki – jaka przyszłość? (3 stycznia 2014); http://www.youtube.com/watch?v=bJGYmrJMF2Y.
 • Ortega Y Gasset O. (1992), Mission of the University. Edited by Howard Lee Nostrand. Transaction Publishers (1st ed. 1944 Princeton University Press), 6th ed. 2009; http://books.google.pl/books?id=PxLNd6_ktKgC.
 • „PAP – Nauka w Polsce” (2011), Kudrycka: premier nie zgadza się na zmianę filozofi i reformy nauki (12.01.2011); http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,379151,kudrycka-premier-niezgadza-sie-na-zmiane-fi lozofi i-reformy-nauki.html.
 • „PAP – Nauka w Polsce” (2014), Sejmowa komisja za projektem budżetu na naukę i szkolnictwo w 2015 r. (23.10.2014); http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,402411,sejmowa-komisjaza-projektem-budzetu-na-nauke-i-szkolnictwo-w-2015-r.html.
 • Pawłowski K. (2004), Rediscovering higher education in Europe; UNESCO CEPES, Studies on Higher Education (Bucharest). ISBN 92-9069-180-8; http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001621/162192e.pdf.
 • Pawłowski K. (2007), Uczelnia IV generacji jako kreator rozwoju lokalnego i regionalnego; http://krzysztofpawlowski.pl/okiem.php?mode=uczelnia4generacji.
 • Pawłowski K. (2015), O Narodowe Uniwersytety Badawcze, „PAUza Akademicka” Nr 294, 23 kwietnia 2015; http://pauza.krakow.pl/294_1&2_2015.pdf.
 • Pezda A. (2008), Uczelnie fl agowe, „Gazeta Wyborcza” (24.02.2008); http://wyborcza.pl/1,75248,4958563.html.
 • Piotrowska-Marczak K. (2013), Kontrowersje wokół systemu szkolnictwa wyższego w Polsce, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” nr 131 („Problemy edukacji wobec rozwoju społeczno-gospodarczego”), s. 63–71; http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/6_K.Piotrowska-Marczak_Kontrowersje_wokol….pdf.
 • Pomian K. (2006), O autonomii uniwersytetu, „Gos Uczelni. Pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika”; 10/2006; http://glos.umk.pl/2006/10/autonomia/.
 • Princeton University (2012), Facts & Figures; http://www.princeton.edu/main/about/facts/.
 • Princeton University Offi ce Of Finance & Treasury (2012), Allocating and monitoring an operating budget of $1.4 billion; http://fi nance.princeton.edu/our-organization/departments-people/budget/.
 • Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2010), Uchwała Nr 2/2010 w sprawie debaty i prac legislacyjnych dotyczących powołania Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (16 lutego 2010); http://www.rgnisw.nauka.gov.pl/uchwaly/uchwala-nr-2-2010-w-sprawie-debaty-i-prac-legislacyjnych-dotyczacych-powolania-rady-glownej-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego.html.
 • Rada Krajowa Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” (2008), Opinia Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” o opracowaniach „Projekt założeń reformy systemu nauki i reformy systemu szkolnictwa wyższego” i „Strategia rozwoju nauki w Polsce do 2015 roku”, przedstawionych do dyskusji przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Warszawa 7.05.2008); http://www.awf.krakow.pl/pdf/solidarnosc/opinia_ksn.doc.
 • Ramley J. A. (2000), The Perspective of a Comprehensive University, [w:] Ehrlich T. (red.) 2000. Civic Responsibility and Higher Education (Westport CT (USA): American Council on Education, Oryx Press, Greenwood Publishing Group), s. 227–248; http://www.mun.ca/cdel/career_students/Perspective_comprehensive_uni.pdf.
 • Rand R. (red.) (1992), Logomachia: The Confl ict of the Faculties Today. University of Nebraska Press; http://books.google.co.uk/books?id=-wQIvwyWE3kC.
 • Ratajczak M. (2012), Dla najlepszych czy dla wszystkich? Rozmowa z prof. Markiem Ratajczakiem, podsekretarzem stanu w MNiSW, „Forum Akademickie” 4/2012; http://forumakademickie.pl/fa/2012/04/dla-najlepszych-czy-dla-wszystkich/.
 • Readings B. (1996), The University in Ruins. Harvard University Press; http://books.google.pl/books?id=twspbqgF3YIC.
 • Redakcja Polityki (2014), Najbardziej zmilitaryzowane kraje świata; http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1603017,1,najbardziej-zmilitaryzowane-kraje-swiata.read (15 grudnia 2014).
 • Ridder-Symoens H. de (red.) (1992), A History of the University in Europe. Vol. I: Universities in the Middle Ages. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-36105-2.
 • Ridder-Symoens H. de (red.) (1996), A History of the University in Europe. Vol. II: Universities in Early Modern Europe (1500–1800). Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-36106-0.
 • Rüegg W. (red.) (2004), A History of the University in Europe. Vol. III: Universities in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries (1800–1945). Cambridge University Press. ISBN 978-0-521- 36107-1.
 • Rüegg W. (red.) (2011), A History of the University in Europe. Vol. IV: Universities Since 1945. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-36108-8.
 • Rychard A., Wnuk-Lipinski E. (2014), Jak można zmienić PAN, „Gazeta Wyborcza” 12.12.2014; http://wyborcza.pl/1,75968,17116458,Jak_mozna_zmienic_PAN.html.
 • Sarton G. (1931/1956), The History of Science and the New Humanism. New York: Georg Braziller, Inc.
 • Scimago Institution Rankings (2014); http://www.scimagoir.com.
 • Skarga B., Rychard A., Wnuk-Lipinski E. (1989), Uniwersytet zamiast PAN (notował „PAC”), „Gazeta Wyborcza” nr 90, 12.09.1989; http://www.archiwum.wyborcza.pl/Archiwum/1,0,6005243,19890912RP-DGW,Uniwersytet__zamiast_PAN,.html.
 • Skwieciński P. (2013), Hunwejbinizm minister Barbary Kudryckiej. „A przecież podstawową zasadą nauki jest intelektualna swoboda”, „Rzeczpospolita” 30 stycznia 2013; http://www.rp.pl/artykul/975906.html.
 • Sławek T. (2012), Mądrość i statystyka, „Tygodnik Powszechny” nr 30, 22 lipca 2012; http://tygodnik.onet.pl/kraj/madrosc-i-statystyka/r2y81 (27 lipca 2012).
 • Snow C. P. (1993/1999), The Two Cultures (with Foreword by Stefano Collini). Cambridge: Cambridge University Press (1st ed. 1959); przekład polski [1999]: Dwie kultury. Przełożył Tadeusz Baszniak. Warszawa: Prószyński i S-ka.
 • Staniszkis J. (2012a), Prof. Jadwiga Staniszkis w rozmowie z Krzysztofem Skowrońskim o kierunku zmian w szkolnictwie wyższym: „to będzie produkcja oportunistycznych wykonawców”, „Radio Wnet” na falach „Radia Warszawa Praga”, 12.01.2012; http://wpolityce.pl/wydarzenia/21476-prof-jadwiga-staniszkis-o-kierunku-zmian-w-szkolnictwie-wyzszym-to-bedzie-produkcjaoportunistycznych-wykonawcow.
 • Staniszkis J. (2012b), Jadwiga Staniszkis o dyktacie mocy, formy i idei, „blogpress.pl” (18.01.2012); http://blogpress.pl/node/11280.
 • Staniszkis J. (2012c), Minister Kudrycka chce zniszczyć etos wiedzy humanistycznej, „Wirtualna Polska” (20.12.2012); http://wiadomosci.wp.pl/kat,88034,title,Jadwiga-Staniszkis-ministerKudrycka-chce-zniszczyc-etos-wiedzy-humanistycznej,wid,15190396,wiadomosc.html?ticaid= 1125b5.
 • Stróżewski W. (1992), O idei Uniwersytetu, [w:] Władysław Stróżewski, W kręgu wartości, Kraków.
 • Studencka Marka. Studencki Wybór (2013), Uczelnie publiczne i niepubliczne; http://www.studenckamarka.pl/serwis.php?s=73&pok=2056.
 • Szczęsny P. (2013), OTWARTA NAUKA czyli dobre praktyki uczonych. Toruń: Stowarzyszenie EBIB. ISBN 978-83-63458-03-4; https://www.fosteropenscience.eu/sites/ default/fi les/pdf/783.pdf.
 • Szelecki Ł., MNiSW (2015), Oświadczenie Rzecznika Prasowego MNiSW w sprawie artykułu z „Dziennika Gazety Prawnej” z dnia 02.04.2015 r. „Uczelnie publiczne na sprzedaż”: Informacje zawarte w artykule są nieprawdziwe; http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/oswiadczenie-rzecznika-prasowego-mnisw-w-sprawie-artykulu-z-dziennika-gazety-prawnejzdnia-02-04-2015-r-pt-uczelnie-publiczne-na-sprzedaz.html.
 • Szprot J. (red.) (2014), Otwarta nauka w Polsce 2014. Diagnoza. Pod redakcją Jakuba Szprota. Warszawa: Wydawnictwa ICM. ISBN 978-83-63490-08-9; http://pon.edu.pl/ images/plon_publications/files/13_Otwarta%20nauka%20w%20Polsce%202014_Diagnoza.pdf.
 • Tadeusiewicz R. (2012), Ilość czy jakość? „NAUKA” 2012/4, s. 65–76; http://www.pan.poznan.pl/nauki/N_412_06_Tadeusiewicz.pdf.
 • Tight M. (1988), So What is Academic Freedom? [w:] Malcolm TIGHT (ed.), Academic Freedom and Responsibility. Milton Keynes: Society for Research into Higher Education & Open University Press.
 • Trybunał Konstytucyjny (2014), Odpłatność za studia w uczelniach publicznych. Sygn. akt K 35/11; http://trybunal.gov.pl/rozprawy/wyroki/art/6890-odplatnosc-za-studia-w-uczelniachpublicznych/.
 • Twardowski K. (1932/2011), O dostojeństwie uniwersytetu. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
 • Ustawa z dnia 8 października 2004 r. O zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2004 r. Nr 238, poz. 2390. Tekst ogłoszony: D20042390.pdf); http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=9AA3959ED1BF24BD0063E65372D85F7E?id=WDU20042382390&type=2.
 • Ustawa z dnia 30 Kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620. Tekst ujednolicony: D20100620Lj.pdf; http://isap.sejm.gov.pl/ Download?id=WDU20100960620+2010%2410%2401&type=3.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zmianami: Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588, 1650, z 2014 r. poz. 7. Tekst ujednolicony: D20120572Lj.pdf); http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=CEFC519C3319CF988713C5FB1B170050?id=WDU20120000572&type=3.
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. O Polskiej Akademii Nauk (z późn. zmianami: Dz.U. 2010 nr 96 poz. 619, Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 619, z 2011 r. Nr 84, poz. 455, z 2013 r. poz. 675). Tekst ujednolicony: D20100619Lj.pdf; http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20100960619&type=3.
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (z późn. zmianami: Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, Nr 94, poz. 658, Nr 121, poz. 843, z 2007 r. Nr 99, poz. 662, Nr 181, poz. 1293, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 152, poz. 1016); http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19940240083&type=3.
 • Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. O stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (z późn. Zmianami: Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595; z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 84, poz. 455); http://isap. sejm.gov.pl/Download?id=WDU20030650595&type=3.
 • Ustawa o zasadach fi nansowania nauki z dnia 30 kwietnia 2010 r. (z późn. zmianami: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615, z 2011 r. Nr 84, poz. 455, Nr 185, poz. 1092, z 2013 r. poz. 675); http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=810179732E20DBC57D246E2AAE0BDEC2?id=WDU20100960615&type=3.
 • Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. O zmianie ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (D. U. 2014 poz. 1198); http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20140001198&type=2.
 • Ustawa budżetowa na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 153); http:// isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=D17F7A565757A3078FC5889E854BC48C?id=WDU20150000153&type=2.
 • Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna (2015), Standardy akredytacji; http://www.uka.amu.edu.pl/standardy.php.
 • Veysey L. (1965), The Emergence of the American University. Chicago–London: University of Chicago Press, 15 mar 1970.
 • Wieczorek J. (2004), Niezależne Stowarzyszenie na rzecz Nauki i Edukacji o ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym”; „ngo.pl” 17.06.2004; http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/66919.html.
 • Wieczorek J. (2008), Drogi i bezdroża nauki w Polsce. Analiza zasadności wprowadzenia w Polsce zaleceń Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Naukowców. Kraków: Niezależne Forum Akademickie; http://www.nfa.pl/skany/drogi.pdf.
 • Wieczorek J. (2012), Patologie akademickie po reformach. Monitoring patologii polskiego środowiska akademickiego w 2012 r. „Niezależne Forum Akademickie”. Kraków 2012; http://blogjw.files.wordpress.com/2013/02/patologie-akademickie-po-reformach-jc3b3zef-wieczorek.pdf.
 • Wortham S. (1999), Rethinking the University. Leverage and Deconstruction. Manchester: Manchester University Press; http://books.google.pl/books?id=cRkNAQAAIAAJ.
 • Wróblewski A. K. (2000), Science Citation Index A.D. 1758, „Prace Komisji Historii Nauki PAU”, tom II, s. 61–74 (2000).
 • Wróblewski A. K. (2001), Bibliometryczne nieporozumienia, „Forum Akademickie” 9/2001; http://forumakad.pl/archiwum/2001/09/artykuly/17-polemiki-bibliometryczne_nieporozumienia.htm.
 • Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego (2013), Misja i strategia Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego; http://www.obta.uw.edu.pl/pliki/W%20Artes%20Liberales%20-%20misja%20-%20strategia%20-%20koncepcja%20ksztalcenia%20-%20uchwalone%204%20VII%202013.pdf.
 • Wysocki T. (2008), Czy we Wrocławiu powstanie jedna z elitarnych uczelni? „Gazeta Wyborcza” (14.02.2008); http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/1,35771,4930344.html.
 • Wyzwania dla polskiego szkolnictwa wyższego w świetle raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (2 kwietnia 2008 r.), Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Biuro Analiz Sejmowych (tekst nieautoryzowany); http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/7cc634e5cc8fc1c7c125741e0027752c/$FILE/STENOGRAM%20Z%20KONFERENCJI.pdf
 • Zyzak P. (2009), Lech Wałęsa – idea i historia. Biografi a polityczna legendarnego przywódcy „Solidarności” do 1988 roku. Kraków: Arcana.
 • Żylicz M. (2014), O uniwersytetach badawczych, „PAUza Akademicka” 274, 4 grudnia 2014, s. 1; http://pauza.krakow.pl/274_1_2014.pdf.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c111edb6-bcda-4b40-b1e1-5fc2925b19cb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.