Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 2(36) | 171-179

Article title

Zrównoważony rozwój sektora żywnościowego a ograniczenie strat i marnotrawstwa żywności

Content

Title variants

EN
Sustainable development of food sector and limitations of food losses and its waste

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Rocznie w skali globalnej marnuje się około 1/3 całej wyprodukowanej żywności. Straty te, ponoszone wzdłuż całego łańcucha żywnościowego „od pola do stołu”, wymagają analizy i monitorowania z uwagi na ich oddziaływane na rozwój sektora żywnościowego. Straty żywności i jej marnowanie wpływają na system żywnościowy i jego równowagę w trzech wymiarach: ekonomicznym, socjalnym i środowiskowym. Nieracjonalne wykorzystanie żywności, poza stratami ilościowymi, oznacza zagrożenie dla środowiska naturalnego, nadmierne zużycie zasobów naturalnych oraz niezaspokojenie potrzeb żywieniowych społeczeństw. Celem pracy jest okreś- lenie przyczyn powstawania strat i marnotrawstwa żywności w łańcuchu żywnościowym oraz ich kategoryzacja, uwzględniająca możliwości odzysku. Jak wynika z analizy, niektó- re z przyczyn strat i marnowania żywności są dobrze znane i można je ograniczyć. Należy zatem poszukiwać sposobów odzyskiwania produktów żywnościowych i wykorzystywać je zgodnie z przeznaczeniem. Jednym ze sposobów może być przekazywanie żywności na cele społeczne, co wpływa także na zrównoważenie rozwoju całego sektora.
EN
Globally is wasted about one third of total food produced per year. The losses are borne along the entire food chain from “farm to fork”. The phenomenon requires an analysis and monitoring of the impact due to continuous development of food sector. Food losses and its waste have an impact on the sustainability of food systems in all three dimensions: economic, social and environmental. Irrational use of food beyond the amount of losses, is a threat to our environment because of excessive consumption of natural resources and is a causes of unmet nutritional needs of societies. The aim of the study was to determine the causes of losses and wastage in the food chain and categorization as well as taking into account recovery capabilities. As follows from the analysis presented in the work some of the reasons for food losses and waste are well known, possible limitations. Therefore, we should seek ways of recovering of food products and using them as intended. One way may be the transfer of food for social purposes, which also affects the sustainability of development in this sector due to social aspects.

Contributors

author
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Politechnika Koszalińska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

References

 • CFS (2014). Food losess and waste In the Centex of sustainable food systems. A report by The High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition. Rzym: HLPE. Pobrane z: http://www.un.org/en/zerohunger/pdfs/HLPE_FLW_Report-8_EN.pdf.
 • DEFRA (2010). Food Statistics Pocketbook 2010 (s. 41–53), Pobrane 10 lipca 2014 z: www.defra.gov.uk/statistics/2010/12/25/food-statistics-pocketbook-2010.
 • FAO (2011). Global Food Losses and Waste. Extent, Causes and Prevention. Pobrane 15 lipca 2014 z: http://www.fao.org/docrep/014/mb060e/mb060e00.pdf.
 • FAO (2013). Food wastage footprint. Impacts on natural resources.Summary Report. Natural Resources Management and Environment Department. Pobrane 10 lipca 2014 z: http://www.fao.org/docrep/018/i3347e/i3347e.pdf.
 • Hadryjańska, B. (2008). The implementation of the sustainable development concept in agrifood companies. J. Agribus. Rural Dev. 1, 7, 99–108.
 • Jodkowska L., 2011. Stopień realizacji celów zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego społeczeństwa na wybranych przykładach. W: B. Kryk (red.), Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Marianowi Malickiemu (s. 51–69). Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
 • Konieczny, P., Mroczek, E., Kucharska, M. (2013). Ślad węglowy w zrównoważonym łańcuchu żywnościowym i jego znaczenie dla konsumenta żywności. J. Agribus. Rural Dev. 3(29), 51–64.
 • Kożuch, M. (2011). Pomoc publiczna jako narzędzie realizacji założeń zrównoważonego rozwoju. W: B. Kryk (red.), Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Marianowi Malickiemu (s. 71–90). Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
 • Miłostan, N. (2014). Zrównoważony rozwój sposobem na ubóstwo. W: J. Blicharz, L. Klat-Wertelecka, E. Rutkowska-Tomaszewska (red.), Ubóstwo w Polsce (s. 207–216). Wrocław: Wyd. E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Ministerstwo Gospodarki (bez daty). CSR. Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Pobrane 29 lipca 2014 z: http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/ Zrownowazony+rozwoj/Spoleczna+Odpowiedzialnosc+Przedsiebiorstw+CSR.
 • Monier, V., Mudgal, S., Escalon, V., O’Connor, C., Gibon, T.,Anderson, G., Montoux, H. (2010). Preparatory Study On Food Waste Across Eu 27. Pobrane 5 maja 2014 z: http://ec.europa eu/environment/archives/eussd/pdf/bio_foodwaste_report.pdf.
 • Niewęgłowska, G. (2011). Bądź Lohasem (czyli zmień styl życia). Warszawa: IERiGŻ-PIB. Pobrane 4 lipca 2014 z: https://www.ierigz.waw.pl/aktualnosci/seminaria-i-konferencje/badz-lohasem-%28czyli-zmien-styl-zycia%.
 • Parfi tt, J., Barthel, M., Macnaughton, S. (2010). Food waste within food supply chains: quantifi cation and potential for change to 2050. Phil. Trans. R. Soc., 365, 3065–3081.
 • Sznajder, M. (2008). Koncepcja zrównoważonego łańcucha żywnościowego (mleczny łańcuch żywnościowy – studium przypadku. J. Agribus. Rural Dev. 2(8). United Nations (1987). Report of the World Commission on Environment and Development Our Common Future.
 • WRAP (2007). Understanding Food Waste. Pobrane 16 czerwca 2014 z: http://www.wrap.org.uk.
 • Wrzosek, M., Kołożyn-Krajewska, D., Krajewski, K. (2012). Nieracjonalne wykorzystanie żywności – perspektywa globalna i odpowiedzialności społecznej. W: P. Bartkowiak, T. Bernat (red. nauk.), Prace Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Teoria i praktyka zarządzania przedsiębiorstwem. Wybrane zagadnienia (z. 4, s. 59–72). Poznań: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa.
 • Zrównoważony rozwój w Unii Europejskiej. Raport monitorujący z 2011 r. w sprawie strategii zrównoważonego rozwoju UE. Streszczenie. Pobrane 29 lipca 2014 z: ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5731989/224-PL-PL.PDF.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c11375e8-5a12-4022-bff5-6ebb0ad22650
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.