Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 529 | 215-224

Article title

Kapitał intelektualny w systemie czynników wzrostu innowacyjności przedsiębiorstwa i makroekonomiczne uwarunkowania efektywnego jego wykorzystania

Content

Title variants

EN
Intellectual capital in the system of factors of innovativeness growth of the company and macroeconomic conditions of its effective use

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Polska gospodarka wyczerpuje dotychczasowe źródła rozwoju i potrzebuje przejścia do proinnowacyjnego modelu rozwoju. Innowacyjność polskiej gospodarki na tle krajów UE jest niedostateczna. Jej wzrost zależy od wielu powiązanych nawzajem czynników. Jednym z najważniejszych z nich jest kreowanie i efektywne wykorzystanie intelektualnego kapitału przedsiębiorstw. Kapitał intelektualny staje się istotnym czynnikiem wzrostu innowacyjności przy zapewnieniu sprzyjających warunków gospodarczych i odpowiednich postawach menedżerów i właścicieli przedsiębiorstw. Celem artykułu jest określenie miejsca i roli kapitału intelektualnego we wzroście innowacyjności przedsiębiorstw oraz uzasadnienie makroekonomicznych uwarunkowań jego efektywnego wykorzystania. W procesie przygotowania artykułu wykorzystano metody analizy źródeł, statystyczne i studium przypadku.
EN
Polish economy is depleting the existing sources of development and needs a transition to a pro-innovation development model. The growth of innovation in the economy depends on many factors that are interrelated. One of the most important of them is the creation and effective use of the intellectual capital of enterprises. Intellectual capital is becoming an important factor of the growth of innovation by favorable economic conditions and appropriate attitudes of managers and business owners. The aim of the article is to determine the place and role of intellectual capital in the growth of enterprises’ innovativeness and justification for the macroeconomic determinants of its effective use.

References

 • Antal Global Snapshot, 2016, Badanie dynamiki zatrudniania i zwalniania specjalistów i menedżerów w kluczowych sektorach w Polsce i na świecie, Antal Global Snapshot, edycja 18., luty 2016, s. 8, https://antal.pl/images/art-eksp/raporty/AGS/AGS_18_raport.pdf (17.09.2017).
 • Błaszczak A., 2014, Rośnie biznes łowców głów, http://www.rp.pl/artykul/1143011-Rosnie-biznes-lowcow-glow.html publikacja 22.09.2014 (15.10.2017).
 • Edvinsson L., Malone M.S., 2001, Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa.
 • European Innovation Scoreboard, www.rvo.nl/sites/default/files/2017/06/European_Innovation_Scoreboard_2017.pdf (20.05.2018).
 • Eurostat First estimates of Research & Development expenditure R&D expenditure in the EU remained stable in 2016 at just over 2% of GDP, s. 3, https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8493770/9-01122017-AP-EN.pdf/94cc03d5-693b-4c1d-b5ca-8d32703591e7.
 • Gilejko L., Gardawski J., Siewierski J., Towalski R., 2006, Socjologia gospodarki, Difin, Warszawa.
 • GUS, https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/759,pojecie.html.
 • http://ekonomik-lomza.moodle.org.pl/pluginfile.php/4653/mod_resource/content/1/3-3-1.pdf (17.09.2017).
 • MIR, 2015, Polska w UE: bilans dziesięciolecia, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, http://warp.org.pl/wp-content/uploads/2015/07/MIR_Bilans_dziesieciolecia_broszura_WARP.pdf.
 • MNiSW, Działalność sektora B+R w Polsce – diagnoza stanu dla określenia kierunków rozwoju nauki technologii, https://www.nauka.gov.pl/dokumenty-strategiczne/dzialalnosc-sektora-b-r-w-polsce-8211-diagnoza-stanu-dla-okreslenia-kierunkow-rozwoju-nauki-
 • Money.pl, Balcerowicz: Za wcześnie oceniać skutki rezygnacji z jednolitego podatku, www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/podatek-jednolity-rzad-ocena-leszek,58,0,2223674.html (17.09.2017).
 • Маліцький Б.А., 2007, Прикладне наукознавство – К.: Фенікс.
 • Odpowiedzialność społeczna organizacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, www.ue.katowice.pl/jednostki/katedry/we/katedra-zarzadzania-publicznego-i-nauk-spolecznych/informacja--wstepna/spoleczna-odpowiedzialnosc-organizacji.html (17.09.2017).
 • Radomska E., 2010, Innowacyjność polskiej gospodarki i przedsiębiorstw. Bariery i wyzwania, cz. I, II, Sztuka Zarządzania, nr 2–3, s. 6.
 • Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, s. 6, http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf (17.09.2017).
 • Świadek A.,, Wiśniewska J. (red.), 2013, Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki, część II, Wyd. IVG, Szczecin.
 • Tomala L., 2016, Budżet w 2017 r.: 8,4 mld zł na naukę, ok.16 mld zł na uczelnie, Nauka w Polsce, serwis PAP 22.12.2016, http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,412476,budzet-w-2017-r-84-mld-zl-na-nauke-ok16-mld-zl-na-uczelnie.html (17.09.2017).
 • Wiktorowska B., Osiecki G., Rachunki emerytalne PIS zapłacą Kowalski i przedsiębiorcy, http://forsal.pl/artykuly/993691 (23.11.2017).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c11d8a87-6f38-4b06-a5ee-d85b493ed585
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.