Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 4/2018 (77) | 27-42

Article title

Innowacje a kształcenie menedżerów w uczelniach technicznych

Content

Title variants

Innovation and the Education of Managers in Technical Universities

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule podjęto się próby odpowiedzi na pytania: jaki jest wymiar godzinowy kursów dla przyszłych menedżerów w uczelniach technicznych z zakresu innowacji; jaki jest ich zakres tematyczny; czy uczelnie kładą nacisk na realizację postulowanych kierunków rozwoju edukacji menedżerskiej; czy te, które przodują w przyznanych patentach, proponują także największą liczbę godzin zajęć dotyczących innowacyjności? Z przeprowadzonej analizy wynika, że zdecydowana większość badanych technicznych uczelni wyższych, przewiduje program edukacyjny z zakresu innowacyjności. Zdaniem autorów proponowany przez uczelnie techniczne materiał dydaktyczny nie gwarantuje studentowi–przyszłemu menedżerowi wyćwiczenia umiejętności twórczego myślenia, umiejętności odziaływania na ludzi czy adaptacji w burzliwie zmieniających się warunkach organizacyjnych. Techniczne uczelnie wyższe powinny proponować przynajmniej dwa kursy: jeden z zakresu zarządzania innowacji i drugi z zakresu inwentyki.
EN
The authors of the study undertook to answer the following questions: How many hours do innovation courses for future managers in technical universities take? What topics are covered during those courses? Do universities emphasize the implementation of postulates reported in the literature? Do the universities that excel at the patents granted also offer the largest number of classes on innovation? The analysis shows that the vast majority of the technical universities studied, provide for an educational program in the field of innovation. According to the authors, the proposed didactic material does not guarantee the student – the future manager, any training as regards the skills of creative thinking, the ability to influence people or adaptation in turbulent organizational conditions. Technical universities should propose at least two courses: one in the field of innovation management and the other in the field of inventics.

Year

Issue

Pages

27-42

Physical description

Dates

online
2019-01-09

Contributors

author
 • Katedra Infrastruktury Zarządzania, Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Wrocławska
 • Katedra Infrastruktury Zarządzania, Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Wrocławska

References

 • 1. Block, J.H., Fisch, Ch.O. i van Praag, M. (2017). The Schumpeterian entrepreneur: a review of the empirical evidence on the antecedents, behaviour and consequences of innovative entrepreneurship. Industry and Innovation, 24(1). https://doi.org/10.1080/13662716.2016.1216397.
 • 2. Chia, R. (1996). Teaching Paradigm Shifting in Management Education: University Business Schools and the Entrepreneurial Imagination. Journal of Management Studies, 33(4). https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.1996.tb00162.x.
 • 3. Chłoń-Dominiczak, A. (red.). (2015). Popyt na kompetencje i kwalifikacje oraz ich podaż wnioski z badań. Warszawa: IBE.
 • 4. Christensen, C.M., Anthony, S.D. i Roth, E.A. (2004). Seeing what’s next: using the theories of innovation to predict industry change. Boston: Harvard Business School Press.
 • 5. Cieślik, J. (2014). Iluzje innowacyjnej przedsiębiorczości. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 3.
 • 6. Czarnik, S., Jelonek, M. i Kasparek, K. (2018). Bilans kapitału ludzkiego 2017. Raport z badania ludności w wieku 18–70 lat. Warszawa: PARP.
 • 7. Griffin, R.W. (2004). Podstawy zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • 8. Gosling, J. i Mintzberg, H. (2006). Management Education as if Both Matter. Management Learning, 37. https://doi.org/10.1177/1350507606070214.
 • 9. Gulda, K. (2010). Edukacja dla innowacyjności. W: A. Wilmańska, (red.), Innowacyjność 2010. Warszawa: PARP.
 • 10. Horváth, A.H. (2017). Entreprenurship educational at schools in Hungary. Research on enterprise in modern economy. Quarterly Journal, 4(23). https://doi.org/10.19253/reme.2017.04.002.
 • 11. Jagodziński, A. (2013). Oczekiwania pracodawców w zakresie kompetencji absolwentów wyższych uczelni. Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku, XVII.
 • 12. Jasieński, M. (2012). Edukacja menedżerów w Polsce: więcej heurystyki i jakości. W: J. Dietl, Z. Sapijaszka, (red.), Edukacja ekonomiczna wobec przemian otoczenia społeczno-gospodarczego. Łódź: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.
 • 13. Juchnowicz, M. i Kinowska, H. (2018). Proinnowacyjne kompetencje polskich menedżerów. Studia i Prace Kolegium Finansów i Zarządzania, 161.
 • 14. Kraśnicka, T. (2016). Działania kadry menedżerskiej zorientowane na stymulowanie innowacyjności pracowników w MSP. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 278.
 • 15. Kukliński, A. (2001). Gospodarka oparta na wiedzy jako wyzwanie dla Polski XXI wieku (szkic memoriału). W: A. Kukliński, (red.), Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwania dla Polski XXI wieku. Warszawa: KBN.
 • 16. Manpower Group. (2015). Badanie niedoboru talentów. Warszawa: Manpower Group.
 • 17. Marciniak, S. (2000). Innowacje i rozwój gospodarczy. Warszawa: Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej.
 • 18. Martyniak, Z. (1997). Podstawy inwentyki inżynierskiej. Kraków: Wydawnictwo AE w Krakowie.
 • 19. Nawrat, D. (2013). Kształtowanie kompetencji innowacyjnych w świetle badań biografii menedżerów. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XIV(4).
 • 20. OECD. (2008). Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Pomiar działalności naukowej i technicznej (wyd. trzecie). Warszawa: OECD.
 • 21. Okoń-Horodyńska, E. (2008). Edukacja dla innowacji (Czy tylko wybrani skazani są na sukces innowacyjny?). Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1(31).
 • 22. Olejniczuk-Merta, A. (2013). Innowacje społeczne. Konsumpcja i Rozwój, 1.
 • 23. Portal Innowacji. (b.d.). Co dziś oznacza bycie innowacyjnym? – wywiad z Panią Bożeną Lublińską-Kasprzak, Prezes PARP. Pozyskano z: http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_96013.asp?soid=85831E34BD7041F4B5766BC6FCDDC817 (18.08.2018).
 • 24. Pomykalski, A. (2001). Zarządzanie innowacjami. Warszawa-Łódź: PWN.
 • 25. Postuła, A. i Brzozowska A. (2016). Przedsiębiorczość i edukacja – podobieństwa i różnice przedsiębiorców, menedżerów i liderów. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 3(41).
 • 26. Sitko-Lutek, A. (2013). Kompetencje menedżerskie w kontekście innowacyjności przedsiębiorstw. Annales Univer – sitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, 47.
 • 27. Słownik języka polskiego. Pozyskano z: http://sjp.pwn.pl/szukaj/innowacja.html (21.03.2018).
 • 28. Ujwary-Gil, A. (2004). Inwentyka, czyli kreatywność w biznesie. Wybrane zagadnienia. Nowy Sącz: WSB-NLU.
 • 29. UEK. (2017). Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Pobrano z: http://nowa.uek.krakow.pl/pl/uczelnia/wydzialy/wydzial-zarzadzania/ksztalcenie/kierunki-studiow/innowacje-wbiznesie.html (18.09.2018).
 • 30. UPRP. (2017). Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Raport roczny. Warszawa: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • 31. Wach, K. (2013). Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 9.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1644-9584

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c1206eb3-085f-4fff-aef1-38d0d5a63f14
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.