Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 3(28) | 119-128

Article title

W drodze ku dorosłości, czyli NIEPEŁNOSPRAWNY intelektualnie SPRAWNYM społecznie

Content

Title variants

EN
On the Way to Adulthood – People with Intellectual DISABILITY Become Socially ABLE

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Człowiek od samego początku życia rozwija się, a z wiekiem nabywa coraz to więcej umiejętności, aby stawać się samodzielną i niezależną osobą. Jednostka niepełnosprawna intelektualnie już „na starcie” obciążona jest pewnymi dysfunkcjami oraz wymaga systematycznego, ciągłego i wielowymiarowego wsparcia i ukierunkowania. Niniejsze opracowanie porusza zagadnienia szeroko rozumianego rozwoju społecznego, kompetencji społecznych oraz wskazuje na praktyczny model współpracy placówki edukacyjnej ze stowarzyszeniem społeczno-oświatowym. Wskazuje na istotne i fundamentalne elementy rozwoju społecznego, tak aby pozwolić NIEPEŁNOSPRAWNEMU intelektualnie stać się SPRAWNYM społecznie.
EN
People develop from the very beginning of life. With age, they acquire more and more skills and become independent and autonomous individuals. Due to their dysfunctions, an individual with intellectual disabilities is at a disadvantage at the outset. That is why they require systematic, continuous, and multidimensional support and guidance. This paper discusses the issues related to broadly defined social development and social competence and presents a practical model of cooperation between educational institutions and organizations for social and educational assistance. It indicates vital components of social development, so as to enable people with intellectual DISABILITIES become socially ABLE.

Year

Issue

Pages

119-128

Physical description

Dates

published
2018-12-12

Contributors

 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 8 Specjalna w Bytomiu

References

 • Dykcik W., Pedagogika specjalna, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2006
 • Dykcik W., Problemy autonomii i integracji społecznej osób niepełnosprawnych w środowisku życia, [w:] Pedagogika specjalna, red. Dykcik W., Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 1998
 • Kornas-Biela D., Okres prenatalny, [w:] Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, red. Harwas-Napierała B., Trempała J., Warszawa, PWN, 2005
 • Kowalik S., Rozwój społeczny, [w:] Psychologia rozwoju człowieka. Tom 3, Rozwój funkcji psychicznych, red. Harwas-Napierała B., Trempała J., Warszawa, PWN, 2008
 • Krause A., Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej, Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2010
 • Obuchowska I., O autonomii w wychowaniu niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, [w:] Społeczeństwo wobec autonomii osób niepełnosprawnych. Od diagnoz do prognoz i do działań, red. Dykcik W., Poznań, Wydawnictwo Eruditus, 1996
 • Obuchowski K., Autonomia jednostki a osobowość, [w:] Studia z psychologii emocji, motywacji i osobowości, red. Reykowski J., Owczynnikowa O., Obuchowski K., Wrocław, 1977
 • Pilecka W., Pilecki J., Warunki i wyznaczniki rozwoju autonomii dziecka upośledzonego umysłowo, [w:] Społeczeństwo wobec autonomii osób niepełnosprawnych, red. Dykcik W., Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 1996
 • Piotrowicz R., Wapiennik E., Charakterystyka osób z niepełnosprawnością intelektualną, [w:] Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych, red. Piekut-Brodzka D. M., Kuczyńska-Kwapisz J., Warszawa, Wydawnictwo APS, 2004
 • Reber A. S., Reber E. S., Słownik psychologii, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, 2005
 • Rola J., Upośledzenie umysłowe jako czynnik ryzyka dla depresji dziecięcej, Warszawa, Wydawnictwo WSPS, 1996
 • Sillamy N., Słownik psychologii, Wrocław, Wydawnictwo Książnica, 1989
 • Viorst J., To, co musimy utracić, Poznań, Wydawnictwo Zysk i Spółka, 1996
 • Wiatrowski Z., Modrzejewska-Smól I., Afgański A., Pedagogika pracy i andragogika, z myślą o dorastaniu, dorosłości i starości człowieka w XXI w., t. II, Włocławek, Wydawnictwo LEGA, 2007
 • Wolski A., Praktyczny wymiar realizacji zajęć technicznych w gimnazjum z uczniami z autyzmem i dodatkowymi zaburzeniami rozwojowymi, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Paedagogica II, red. Wolska D., Mikrut A., Kraków, Wydawnictwo Naukowe UP, 2012
 • Wolska D., Mikrut A., Stymulowanie rozwoju psychofizycznego osób dorosłych z głęboką wieloraką niepełnosprawnością, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Paedagogica II, red. Wolska D., Mikrut A., Kraków, Wydawnictwo Naukowe UP, 2012
 • Żebrowska M., Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży – tom 2, Warszawa, PWN, 1986
 • Żółkowska T., Kompetencje społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną z perspektywy teorii przywiązania, [w:] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Paedagogica II, red. Wolska D., Mikrut A., Kraków, Wydawnictwo Naukowe UP, 2012
 • http://www.ssoprogres.pl, [dostęp z dn.: 08.05.2016]

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c1208795-bcb6-4a07-afe4-350106c3f534
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.