Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 1(43) | 35-44

Article title

Credit activities of cooperative banks in Poland

Content

Title variants

PL
Działalność kredytowa banków spółdzielczych w Polsce

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The aim of the study was to analyze the lending activities of cooperative banks in Poland in the years 2010– 2014, in a size of banks. Elaboration is a review, based on the data of the Polish Financial Supervision Authority. Research indicates that the value of own funds of the cooperative banks was reflected in both the volume of lending, and in the structure of loans. Banks with capital of 5 million euro loans for primarily farmers, individuals, and individual entrepreneurs. In turn, the banks with capital of more than 5 million euro were most involved in the financing of small and medium enterprises and individual farmers. Regardless of the size of banks, the most important in lending loans were investment and operating
PL
Celem pracy była analiza działalności kredytowej banków spółdzielczych w Polsce w latach 2010–2014, w układzie wielkości banków wyznaczonej przez wartość funduszy własnych. Opracowanie ma charakter przeglądowy, oparty na danych Komisji Nadzoru Finansowego. Przeprowadzone badania wskazują, że wartość funduszy własnych banków spółdzielczych przekładała się zarówno na wielkość akcji kredytowej, jak i na strukturę kredytów według podmiotów. Banki o kapitałach do 5 mln euro w największym stopniu kredytowały rolników indywidualnych, osoby prywatne oraz przedsiębiorców indywidualnych. Z kolei banki o kapitałach powyżej 5 mln euro najbardziej zaangażowane były w kredytowanie małych i średnich przedsiębiorstw oraz rolników indywidualnych. Niezależnie od wielkości banków największe znaczenie w akcji kredytowej miały kredyty inwestycyjne i operacyjne, a największe problemy z obsługą zadłużenia miały duże przedsiębiorstwa, firmy z sektora MSP oraz przedsiębiorcy indywidualni.

Contributors

author
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

References

 • Bagieński, S., Perek, A. (2012). Sytuacja ekonomiczna banków spółdzielczych w Polsce w latach 2005-2010. Rocz. Ekon. Rol. Rozw. Obsz. Wiej., 99,2, 124-136.
 • Bagieński, S., Perek, A. (2013). Wartość aktywów banków spółdzielczych a ich sytuacja finansowa. Rocz. Ekon. Rol. Rozw. Obsz. Wiej., 100(2), 37-52.
 • Kaszubski R., Tupaj-Cholewa A., 2010, Prawo bankowe, Wolters Kluwer Polska, Sp. z o.o., Warszawa.
 • Kozak, S. (2013). Ewolucje strukturalne w sektorze banków spółdzielczych w latach 1996-2011. Zesz. Nauk. Uniw. Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie, 23, 119-128.
 • Kozak, S. (2013a). Kryzys finansowy a działalność kredytowa banków spółdzielczych w Polsce. Rocz. Nauk. SERiA, 15(4), 224-230.
 • NBP (2007). Adekwatność kapitału. Fundusze własne., Warszawa: Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego. Pobrano 16 maja 2016 r. z: http://bs.net.pl/upload/File/pdf3/13_kapital.pdf
 • NBP (2011). Sytuacja na rynku kredytowym, wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych. Warszawa: NBP. Pobrano 18 maja 2016 r. z: http://www.nbp.pl/systemfinansowy/rynek_kredytowy_2011_3.pdf
 • NBP (2013). Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych. Warszawa: NBP. Pobrano 18 maja 2016 r. z: http://www.nbp.pl/systemfinansowy/rynek_kredytowy_2013_1.pdf
 • NBP (2014). Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 roku. Warszawa: NBP. Pobrano 10 maja 2016 r. z: http://www.nbp.pl/systemfinansowy/rozwoj2013.pdf
 • Polskie Banki Spółdzielcze (2015). Pobrano 16 maja 2016 r. z: http://www.zielonysztandar.com.pl/2015/08/polskie-banki-spoldzielcze/
 • Przyszłość sektora spółdzielczego (2012). Pobrano 16 maja 2016 r. z: http://www.zielonysztandar.com.pl/2012/08/przyszlosc-sektora-spoldzielczego/
 • Pyka, I., Cichorska, J., Cichy, J. (2012). Portfele aktywów bankowych. Analiza teoretyczno-empiryczna. Warszawa: Wyd. CeDeWu.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (2008). Dz. U. Nr 235, poz. 1589.
 • Siudek, T. (2008). Wpływ poziomu rozwoju rolnictwa na wartość udzielanych kredytów dla gospodarstw rolnych w Polsce. Zesz. Nauk. SGGW Warsz., 69, 5-15.
 • Siudek, T., Drabarczyk, K. (2015). Efektywność działania wybranych banków spółdzielczych (na przykładzie województwa mazowieckiego). Zesz. Nauk. SGGW Warsz. Ekon. Org. Gosp. Żywn., 110, 53-65.
 • Szafrańska, M. (2006). Rola banków spółdzielczych w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Probl. Roln. Świat., 15, 213-220.
 • UKNF (2015). Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w 2014 r. Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Pobrano 10 maja 2016 r. z: http://www.knf.gov.pl/Images/Informacja_o_sytuacji_bankow_spoldzielczych_2014_tcm75-41491.pdf
 • Zuba, M. (2013). Zmiany działalności kredytowej banków spółdzielczych w Polsce iw Europie w latach 2007-2011. Zesz. Nauk. SGGW Warsz. Ekon. Org. Gosp. Żywn., 104, 93-105.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c12ad391-2bda-4165-b198-6009d1000ab2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.