Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 57 | 45-53

Article title

Aktywność fizyczna wolontariuszy sportowych

Content

Title variants

EN
Physical activity of sports volunteers

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Cel badań. Wolontariat sportowy różni się od wolontariatu w ogóle. Wolontariusze sportowi mają odmienne motywy, czy stopień zaangażowania się (np. zwykle pozostają wolonta­riuszami dłużej). Przewiduje się, że ten typ wolontariatu będzie się bardzo szybko rozwijał z powodu coraz większej liczby imprez sportowych, które łączą się znacząco ze zdrowym stylem życia. Celem badań jest sprawdzenie, czy zachodzi relacja pomiędzy udziałem w wolontariacie sportowym a aktywnością fizyczną i zainteresowaniem sportem. Materiał i metody. Badania prowadzone były w dwóch grupach – badawczej i kontrolnej. Objęły one w sumie 138 respondentów. Metodą, która została użyta do badań był sondaż diagnostyczny w postaci ankiety. Metody statystyczne, które zostały wykorzystane do analizy wyników badań to test U Manna–Whitneya, test t-Studenta dla grup niezależnych, test 2. Obliczeń dokonano w programie Statistica 12 i Excel 2013. Wyniki. Obsługa imprez sportowych to domena młodych ludzi. Analiza wyników badań wykazała istotne różnice w aktywności fizycznej badanych grup. Wolontariusze z długim doświadczeniem angażowali się w pracę społeczne częściej, niż ci z krótkim stażem. Grupę kontrolną cechowała niska świadomość na temat wolontariatu sportowego. Wnioski. Istnieją znaczące różnice statystyczne w zainteresowaniu sportem zespołowym i indywidualnym w obu grupach. Potwierdzono, że wolontariusze sportowi istotnie częściej uprawiali sport rekreacyjny i wyczynowy niż osoby niezaangażowane w wolontariat. Sportowcy wyczynowi po zakończeniu kariery sportowej angażowali się w wolontariat sportowy.
EN
Background. Sports volunteering is different from volunteering in general. Sports volunteers have specific motives and degree of commitment (e.g. usually they volunteer for a longer time). It is anticipated that this type of voluntary service will grow rapidly owing to the growing number of sports events associated with healthy lifestyle. The aim of the research was to verify whether there is a relationship between sports volunteering and physical activity or interest in sport. Material and methods. The research was conducted in two groups – the research and the control group. These involved the total of 138 people. The method used in the study was a diagnostic survey in the form of a questionnaire. The statistical methods of Mann-Whitney U test, t-Student test for independent samples, and test 2 were applied to analyse the results. The calculations were performed with the Statistica 12 and Excel 2013 software. Results. Volunteering in the service of sports events is dominated by young people. The analysis of the results showed significant differences in the physical activity of the studied groups. Volunteers with long experience engage in social work more often than those less experienced. The control group was characterized by low awareness of sports volunteering. Conclusions. There are significant differences between the groups regarding interest in both team and individual sport. It was proved that sports volunteers significantly more often practised professional and recreational sport than people not involved in volunteering. Professional athletes engaged in volunteering after retiring.

Year

Volume

57

Pages

45-53

Physical description

Dates

published
2017-06-14

Contributors

 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

References

 • Albrecht, A. (2013). Motywy podejmowania wolontariatu sportowego, na przykładzie wolontariuszy biorących udział w Mistrzostwach Europy Juniorów 2013 w Poznaniu. Wychowanie Fizyczne i Sport, 57(3), 71–76.
 • Bondyra, K., Sadło M., Postaremczak, D. (2011). Efekt maskotki, Relacje międzysektorowe w zarządzaniu wolontariatem podczas wielkich imprez. Kultura i Edukacja, 4(83), 159–177.
 • Brdak, M., Sobczak, D., Laudańska-Krzemińska, I., Powidzka, J. (2014). Aktywność fizyczna wolontariuszy z różnym doświadczeniem w wolontariacie sportowym pracujących podczas turnieju UEFA EURO 2012 TM. W: W. Moska, Z. Ossowski (red.), Aktywność fizyczna i zdrowie w badaniach naukowych, (s. 93–102). Gdańsk: AWFiS.
 • Cendrowski, Z. (2004). Wolontariusze w Szkolnym Związku Sportowym, Lider, 1, 8–11.
 • Cuskelly, G., Hoye, R., Auld, C. (2006). Working with volunteers in sport. Theory and practice. London:Routledge .
 • Cuskelly, G., O’Brien, W. (2012). Changing roles: applying continuity theory to understanding the transitiion from playing to volunteering in community sport. European Sport Management Quarterly, 13(1), 54–75.
 • Doherty, A. (2006). Sport volunteerrism: an introduction to the Special Issue. Sport Management Review, 9, 105–109.
 • Downward, P.M., Ralston, R. (2006). The sports development potential of sports event volunteering insights from the XVII Manchester Commonwealth Games. Eur Sport Manag Q, 6(4), 333–351.
 • Ewaluacja projektu szkoleń koordynatorów wolontariatu sportowego przeprowadzonych w województwach: podkarpackim, kujawsko-pomorskim, opolskim, lubuskim. Badania Projektu Społecznego 2012 (2012). Warszawa: Ministerstwo Sportu i Turystyki. Pobrano z: http://bibliotekawolontariatu.pl/wpcontent/uploads/w_ewaluacja_szkolenia_lzs_wolontariat_sportowy.pdf [dostęp: 28.12.2016].
 • Janik, B., Łuczak, M.J. (2011). Dylematy zaangażowania – wolontariat w świadomości społecznej. Kultura i Edukacja, 4(83), 69–88.
 • Kopystecki, M. (2012). Wolontariat Miast Gospodarzy UEFA EURO 2012, Wolontariat oczami wolontariuszy – raport z badań. Pobrano z: http://bibliotekawolontariatu.pl/wp-content/uploads/Wolontariat-oczami-wolontariuszy-euro2012.pdf [dostęp: 16.05.2017].
 • Przewłocka, J., (2011). Zaangażowanie społeczne Polaków w roku 2010: Wolontariat, filantropia, 1% - raport z badań. Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor.
 • Seippel, Ø., (2002). Volunteers and professionals in Norwegian sport organizations. International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 13(3), 253–270.
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873.
 • Wolontariat sportowy 2012+, Wolontariat w spor­cie. Sport dla wolontariatu. Rekomendacje. Zaproszenie do dyskusji (2010). Warszawa: Grupa Wolontariat Sportowy 2012+.
 • Volunteering in the European Union. Final Report (2010). submitted by GHK.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c1318395-e95c-4449-bded-1fda0f15582f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.