Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 1(43) | 95-102

Article title

The food security and safety in the case of pork production in Poland

Content

Title variants

PL
Bezpieczeństwo żywnościowe i żywności w Polsce na przykładzie produkcji żywca wieprzowego

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The purpose of the research study is to present the principles of pork production in Poland especially in the context of national food security and safety. The article presents a synthetic view of the Polish pig sector situation after the UE integration. The author highlights the problems of pig producers as the basic element of the food chain. The study was based on the data of national statistics, industry reports, and national and international literature review related to the issue of pig market problems in Poland. In this paper, the importance of exogenous and endogenous factors and their implications for the pig supply chain in Poland and the role of it in the high and constantly improving level of food safety in the country was also emphasized
PL
W opracowaniu podjęto problem zmian w produkcji wieprzowiny w Polsce. Rozważano go w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego kraju oraz bezpieczeństwa żywności. W artykule dokonano syntetycznej prezentacji sytuacji polskiego sektora wieprzowiny po integracji z UE. Wskazano na sytuację producentów trzody chlewnej jako podstawowego ogniwa łańcucha żywności. Badania oparto na danych krajowej statystyki publicznej, raportach branżowych krajowych i zagranicznych oraz przeglądzie literatury związanej z zagadnieniem problemów sektora produkcji trzody chlewnej w Polsce. Podkreślono znaczenie czynników zarówno o charakterze egzogenicznym, jak i endogenicznym, a także wskazano na potencjalnie nowe potrzeby w zakresie wsparcia bezpieczeństwa żywności i życia mieszkańców obszarów wiejskich w Polsce.

Contributors

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

References

 • Baer-Nawrocka A. (2013). Zmiany w spożyciu i stopniu samowystarczalności żywnościowej w Unii Europejskiej. Agrobiznes 2014, problemy ekonomiczne i społeczne. (red.) A. Olszańska i J. Szymańska, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, Nr 360, (s. 19-28). Wrocław.
 • Białek M., Borowski A., Szarek J., Lisiowska M., (2012). Postępowanie administracyjne w przypadku klasycznego pomoru świń. Medycyna Weterynaryjna, 68(8). 475 -478.
 • Blicharski T., Hammermeister A. (2012). Prace nad Strategią odbudowy i rozwoju produkcji trzody chlewnej w Polsce do roku 2030. Trzoda Chlewna nr 12, vol.50. 25-28.
 • Global food security index 2014, An annuala measure of the state of global food security. A report from The Economist Intelligence Unit, pp. -14-15;
 • Gołaś Z., Kozera M., (2004). Ekologiczne konsekwencje rozwoju produkcji trzody chlewnej. Acta Agraria Et Silvestria, Series Agraria, Sekcja Ekonomiczna, Vol. XLIII/1, (s.237-253) Wyd. Oddział PAN w Krakowie, Kraków.
 • Grębowiec M., (2012). Wpływ integracji Polski z Unią Europejską na zmiany w podejścia do zapewnienia jakości produktów żywnościowych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2012, 8 (57), 184-192.
 • Krasowicz St., (2008). Relacje człowiek- środowisko przyrodnicze w aspekcie zrównoważonego rozwoju. Problemy Inżynierii Rolniczej nr1, 20- 27.
 • Leśkiewicz K. (2012): Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności – aspekty prawne. Przegląd Prawa Rolnego, Nr 1(10) str. 179-198
 • Malinowska E. (2012). Jakość i bezpieczeństwo żywności i żywienia w świetle badań jednostek nadzoru. Zarządzanie i Finanse, nr 10(3), cz.2, 71-82.
 • Metodologia bilansów produktów rolniczych (2014). Wyd. GUS, Warszawa, s. 30 – 40.
 • Mikuła A. (2012). Bezpieczeństwo żywnościowe w Polsce. Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, SGGW, Warszawa, T. 99, Z.4, 38- 48.
 • Osek J. (2008). Występowanie chorób odzwierzęcych i ich czynników etiologicznych w 2006r. w świetle raportu Europejskiego Urzędu do spraw Bezpieczeństwa Żywnościowego. Życie weterynaryjne, nr 83 (3), 192-201.
 • Pawołek J. (2015). Zmiany samowystarczalności żywnościowej krajów unii europejskiej, Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, T. 102, z. 2, 2015, 67- 77.
 • Pejsak Z. (2012). Zatrzymanie długotrwałej tendencji spadkowej w produkcji świń w Polsce- kierunki działań. Trzoda Chlewna Vol. 50, nr 4, 12-15.
 • Polskie gospodarstwa trzodowe i drobiarskie na tle gospodarstw wybranych krajów Unii Europejskiej (2014) (red. nauk.) W. Ziętara, IERiGŻ –PIB,Warszawa, Nr 103/2014, 21-23.
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2014, Wyd. GUS, Warszawa.
 • Rynek mięsa, stan i perspektywy. Nr 40/2011, Wyd. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Stańko, S. (2012). Tendencje w produkcji i handlu zagranicznym wieprzowiną w Polsce w latach 1990-2011. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, T. 12, z. 2, 77-85;.
 • Stępień, S. (2014). Zmiany strukturalne w sektorze wieprzowiny w wybranych krajach Unii Europejskiej. Journal of Agribusiness and Rural Development, 1(31), 133-141. Poznań: Wyd. UP;
 • Szymańska, E. J. (2014). Zmiany strukturalne na rynku wieprzowiny w Polsce po integracji z Unią Europejską. Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu, Nr 361, 249-259.
 • Wilkin J. (2007). Uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa w kontekście europejskim i globalnym. Implikacje teoretyczne i praktyczne. Referat przygotowany na VIII Kongres Ekonomistów Polskich: „Polska w gospodarce światowej – szanse i zagrożenia rozwoju”, 29-30 listopada 2007. Pobrane 08-01-2016 z www.prochem.pte.pl/pliki/0/247/PTE-KongresWilkin.doc
 • Wybrane czynniki wpływające na poziom konsumpcji wieprzowiny w Polsce (1990–2012), Biuletyn informacyjny ARR nr 2/2013, s. 10.
 • Zabrocki R. (2014). Zachowania konsumentów i zjawisko etnocentryzmu na globalnym rynku żywności. [w:] Etnocentryzm konsumencki na rynku produktów żywnościowych. Stan i perspektywy rozwoju, Marketing i Rynek 6(CD), str. 864-877.
 • Zegar J.S. (2012): Gospodarstwa rodzinne wobec wyzwań wyżywienia i ochrony środowiska –ujęcie globalne. Wieś i Rolnictwo, nr 4, 53-74,
 • Żekało, M. (2013). Sytuacja producentów żywca wieprzowego i konsekwencje dla rynku wieprzowiny w Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 15(4), 480-484.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c1386478-2d23-4898-bd99-b5df4b37eb12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.