Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2014 | 40 | 2 | 289-303

Article title

Zainteresowanie studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego uzyskiwaniem wiedzy o zdrowiu

Authors

Content

Title variants

EN
University of Zielona Góra students’ interest in acquiring knowledge about health

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem badań, przeprowadzonych w roku akademickim 2012/2013, było dokonanie diagnozy zachowań studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych Uniwersytetu Zielonogórskiego wobec wymogów zdrowego stylu życia, rozpatrywanych w tej pracy w aspekcie zainteresowania uzyskiwaniem i poszerzaniem swojej wiedzy o zdrowiu. W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego i zebrano ankiety wypełnione przez 352 studentów (w tym: 250 kobiet – 71% i 102 mężczyzn – 29%) . Większość respondentów (79% ogółu badanych, w tym: 80% kobiet i 75% mężczyzn) wyrażała zamiar udziału w zajęciach o charakterze fakultatywnym poświęconych przynajmniej jednemu z zestawu 25 oferowanych tematów. Największym zainteresowaniem, zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn, cieszyły się dwa tematy: „Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach” – 47% respondentów wybrało ten temat oraz „Higiena żywienia i podstawy dietetyki” – 38%.
EN
The aim of the research conducted in the academic year 2012/2013 was to diagnose the behaviour of full-time first year students of the University of Zielona Góra in relation to the requirements of a healthy lifestyle considered in this work in terms of the interest in acquiring and widening students’ knowledge on health. The author used a diagnostic survey method and collected questionnaires filled in by 352 students (including: 250 women – 71% and 102 men – 29%). Majority of the respondents (79% of all the respondents, including 80% of women and 75% of men) expressed their wish to participate in optional classes dedicated to at least one of 25 offered topics. There were two topics which were of the greatest interest both among women and men: ’First Aid in Emergency Cases’ (47% of respondents chose the topic) and ’Nutrition Hygiene and basics of Nutrition’ (38%).

Journal

Year

Volume

40

Issue

2

Pages

289-303

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Zielonogórski

References

 • Bednarski M., Witkowski M. (1984), Studenci Uniwersytetu Warszawskiego a kultura fizyczna w świetle ankiety socjologicznej, „Kultura Fizyczna”, 7/8, s. 14-15.
 • Demel M. (1980), Pedagogika zdrowia, WSiP, Warszawa.
 • Demel M., Pilicz S. (1970), Wychowanie fizyczne w szkołach wyższych, „Życie Szkoły Wyższej”, 10, s. 45-55.
 • Dziubiński Z. (1995), System wychowania fizycznego w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Studia teoretyczne, [w:] Kultura fizyczna studentów – jej stan i perspektywy rozwoju, red. K. Obodyński, WSP, Rzeszów, s. 37-47.
 • Kawczyńska-Butrym Z., (RED.) (1995), Uczelnia promująca zdrowie. Założenia programu, UMCS, Lublin.
 • Klamut M. K. (1995), Wstęp, [w:] Uczelnia promująca zdrowie. Założenia programu, red. Z. Kawczyńska-Butrym, UMCS, Lublin, s. 11-16.
 • Lisicki T. (2002), Ogólna sprawność fizyczna oraz postawy wobec profilaktyki zdrowotnej i aktywności ruchowej studentów I roku studiów. Na przykładzie studentów szkół wyższych Trójmiasta, AWFiS, Gdańsk.
 • Lisicki T. (2006a), Studenci I roku akademii medycznych wobec wymogów zdrowego stylu życia, AWFiS, Gdańsk.
 • Lisicki T. (2006b), Zainteresowanie studentów szkół wyższych Trójmiasta uzyskiwaniem wiedzy o zdrowiu, [w:] Wszystkich rzeczy miarą jest człowiek, red. J. Jerzemowski, M. Grzybiak, J. Piontek, Gdańsk, wyd. na CD, PTA, AWFiS, Gdańsk, s. 214-216.
 • Lisicki T., Wróblewska A. (2012), Oczekiwania studentów w zakresie profilaktyki zagrożeń zdrowia, [w:] Zachowania zdrowotne i sprawność fizyczna studentów – studium badawcze, red. T. Lisicki, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, s. 113-127.
 • Narodowy Program Zdrowia na lata 2007–2015, www.mz.gov.pl/wwwfiles/ ma\_struktura/docs/zal\_urm\_npz\_90\_15052007p.pdf (pobrano: 20.12.2011).
 • Narojek L., Szewczyński J., Kirschner H., Starzyńska M. (1981), Związki między sposobem żywienia się a poziomem wykształcenia kobiet warszawskich, „Rocznik Państwowego Zakładu Higieny”, 2, s. 145-151.
 • Pilicz S., Demel M. (2000), Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w uczelni promującej zdrowie, [w:] Kultura fizyczna studentów w okresie transformacji szkolnictwa wyższego w Polsce, red. Z. Dziubiński, B. Gorski, Politechnika Warszawska, Warszawa.
 • Podstawski R. (1998), Zainteresowanie studentów problematyką zdrowia, wypoczynku i sprawności fizycznej, „Lider”, 11, s. 12-16.
 • Podstawski R. (2000), Zainteresowania studentów Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie wiedzą na temat higieny pracy i wypoczynku, [w:] Kultura fizyczna studentów w okresie transformacji szkolnictwa wyższego w Polsce, red. Z. Dziubiński, B. Gorski, Politechnika Warszawska, Warszawa, s. 235-241.
 • Przewęda R. (1989), Wychowanie fizyczne, [w:] Komitet Nauk o Kulturze Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Raport o kulturze fizycznej w Polsce, AWF, Warszawa, s. 51-70.
 • Rutkowska E. (1995), Założenia i rzeczywistość wychowania fizycznego w akademii medycznej, [w:] Kultura fizyczna studentów – jej stan i perspektywy rozwoju, red. K. Obodyński, WSP, Rzeszów, s. 145-152.
 • Sikorska J. (1976), Wykształcenie jako zmienna różnicująca wzory spożycia, „Studia Socjologiczne”, 2, s. 254-261.
 • Sikorska J. (1979), Społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie wzorów konsumpcji w pracowniczych gospodarstwach domowych, Ossolineum, Wrocław.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c13a40f9-f7d9-4892-bdda-af46d165e402
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.