Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 62 | 294-308

Article title

The relation between income from active foreign tourism and the number of foreign visitors: a case study of the four Visegrad Countries

Content

Title variants

PL
Relacja między dochodami z zagranicznej turystyki przyjazdowej a ruchem turystycznym: studium przypadku czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The importance of tourism primarily lies in it as an important source of revenue for the national budget. It contributes to the creation of gross domestic product, enables the creation of new jobs, and supports regional economic development. The tourism sector plays multiple roles because it significantly influences a number of other economic sectors, such as: transport, trade, and culture. Therefore, the tourism economy is perceived as a “flywheel” for local and regional economies. The present study is an analysis of foreign visitors and revenues from tourism within the Visegrad Four countries in the 2009–2015 period. The aim of the study is to describe the position of tourism in the Visegrad countries. Specifically, it focuses on the relationship between income and traffic within the Visegrad Four countries. The data obtained from official sites of the statistical authorities and the OECD were evaluated using Pearson’s correlation coefficient. There was a presumption of the existence of a dependence between the income from tourism and the number of visitors in individual countries of the Visegrad Four. On the basis of testing, the main hypothesis cannot be verified or falsified. The statistically significant relationship between the income from tourism and the number of foreign visitors was not confirmed in one of the Visegrad Four countries, namely in the Republic of Hungary. Therefore, it is significant to manage the tourism sector in a suitable way. Tourism management and tourism policy should be perceived as priority actions and initiatives by decision-makers and authorities. Suitable directions for tourism policies and strategies should be indicated and implemented by those who are responsible for tourism development in each country. Moreover, the countries of the Visegrad Four should continue to cooperate, to exchange information on legislative changes in the field of tourism in individual countries, but mainly in promoting the Visegrad Four as a unified whole.
PL
Turystyka odgrywa niezwykle ważną rolę w kształtowaniu budżetu państwa, ponieważ stanowi istotne źródło jego dochodów. Sektor turystyczny przyczynia się do PKB, stwarza nowe miejsca pracy, wspiera rozwój regionalnej gospodarki. Przemysł turystyczny pełni rolę tzw. mnożnika turystycznego, ponieważ przyczynia się do rozwoju innych sektorów gospodarczych, jak między innymi transportu, handlu czy kultury. Gospodarka turystyczna w związku z tym postrzegana jest jako „koło zamachowe” lokalnej i regionalnej gospodarki. Opracowanie przedstawia wyniki badań dotyczących ruchu turystycznego i wpływów finansowych z niego wynikających w czterech krajach należących do Grupy Wyszehradzkiej w okresie 2009–2015. Celem opracowania jest przedstawienie roli turystyki w gospodarce krajów z Grupy Wyszehradzkiej, a w szczególności skupiono się na relacji ruch turystyczny – przychód. Analiza (przy użyciu wpółczynnika korelacji Pearsona) i interpretacja danych statystycznych oraz wyników badań pozwoliła na wykazanie prostej zależności między przychodami z turystyki a liczbą odwiedzających dany kraj. W trzech krajach, tj. na Słowacji, w Czechach oraz w Polsce, potwierdzono występowanie takiej zależności, natomiast takie współwystępowanie nie miało miejsca na Węgrzech. W związku z powyższym, odpowiednie zarządzanie branżą turystyczną okazuje się być istotnym zagadnieniem. Zarządzanie turystyką i polityka turystyczna powinny stanowić priorytet w działaniach decydentów i przedstawicieli władz. Odpowiednie kierunki i strategie rozwoju turystyki powinny być wskazywane i wprowadzane w życie przez osoby odpowiedzialne za jej rozwój. Ponadto kraje z Grupy Wyszehradzkiej powinny kontynuować współpracę, wymianę informacji dotyczącą zmian w przepisach prawnych w zakresie turystyki w poszczególnych krajach, ale głównie współpraca ta powinna polegać na promowaniu turystyki w krajach z Grupy Wyszehradzkiej jako wspólnej destynacji turystycznej.

Contributors

 • Faculty of Management, Department of Tourism and Hotel Management University of Prešov in Prešov, Slovak Republic
 • Faculty of Management, Department of Tourism and Hotel Management University of Prešov in Prešov, Slovak Republic
 • Institute of Economics and Finance University of Rzeszów, Poland

References

 • Abraham, J. (2014). Clusters in tourism, agriculture and food processing within the Visegrad Group.Agricultural Economics, 60(5), 208–218. DOI: 10.17221/20/2014-AGRICECON.
 • Belánová, K. (2014). Komparácia kvality podnikateľského prostredia v krajinách Vyšehradskej štvorky s osobitným akcentom na dostupnosť finančných zdrojov. Národohospodárke Otázky, 22(1), 12–17.
 • Bucher, S. (2015). Konkurencieschopnosť krajín Vyšehradskej štvorky ako turistickej destinácie na Európskom cestovnom ruchu. XVIII. mezinárodní kolokvium o regionalnych vědách. Sborník příspěvků. 633–640. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-7861-2015-85.
 • Druláková, R. (2007). Visegrad Group within the EU – a Stable or Diluted Coalitio. Vysoká škola ekonomická v Praze: Oeconomica.
 • Gonos, J., Timková, V. (2017). Ekonomická výkonnosť krajín V4 z pohľadu gobálneho indexu konkurencieschopnosti a tempa rastu HDP. Mladá Veda, 5(2), 1–11.
 • Hudec, M. (2016). Development of the Visegrad Group in the Context of Efforts to Accelerate the Convergence Processes by Joining the European Union. Studia Commercialia Bratislavensia, 9(33), 26–35. DOI: 10.1515/stcb-2016-0003.
 • Chudy-Hyski, D. (2013). Spatial diversification of foreign tourist traffic in Poland. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 4(2), 5–14.
 • Jankowska, D., Wacowska-Slezak, J., Zukowska, J. (2014). Foreign visitors from Visegrad countries with regard to road safety in Poland. Periodica Polytechnica. Transportation Engineering, 42(1), 77–83. DOI:10.3311/PPtr.7250.
 • Karelová, K. (2016). Porovnanie podnikateľského prostredia krajín V4 na základe vybraných indexov. Forum Statisticum Slovacum, 12(2), 24–39.
 • Kincses, A., Tóth, G., Tömör, M., Michalkó, G. (2017) Characteristics of transit tourism in Hungary with a focus on expenditure. Regional Statistics, 16(2), 129–148. DOI: 10.15196/RS06207.
 • Kozoň, J., Cuper, J. (2016). Štatistika cestovného ruchu v krajinách Vyšehradskej štvorky. Forum Statisticum Slovacum, 12(2), 67–76.
 • Lochmannová, A. (2015). Cestovní ruch. Prostejov: Computer Media s.r.o.
 • Kozma, D. E. (2019). Comparative Analysis of the Sustainable Development Strategies and Indicators of the V4. Deturope, 11(2), 101–120.
 • Majerová, I. (2018). Regional Development and its Measurement in Visegrad Group Countries. Deturope, 10(2), 17–37.
 • Mayer, M., Zbaraszewski, W., Pieńkowski, D., Gach, G., Gernert, J. (2019). Cross-border Tourism in Protected Areas: Potentials, Pitfalls and Perspectives. Springer. DOI: 10.1007/978-3-030-05961-3.
 • MDVR SR. (2013). Stratégia rozvoja CR do roku 2020. Retrieved from: www.mindop.sk/koncepcie_dokumenty/Strategia_rozvoja_CR_do_roku_2020 (2019. 11. 11).
 • Ministry of Foreign Affairs (MFA) – Ministerstvo Zahraničných Vecí (MZV). (2019). Slovensko a V4. Retrieved from: https://www.mzv.sk/sr/aktuality (2019.11.11).
 • MNZVE. (2016). Turistická propagácia krajín V4 v Bankoku. Retrieved from: http://www.mzv.sk/aktuality/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/ turisticka-propagacia--krajin-v4-v-bangkoku/10182 (2019.11.11).
 • Neubauer, F. (2016). Obrazom: Vyšehradská štvorka má 25 rokov. Predtým bola V3-kou. Retrieved from: https://aktualne.atlas.sk/slovensko/spolocnost/obrazom-tvare-predstavitelov-silnej-v4-ky-za-25-rokov-pomenili-spolupraca-pokracuje.html (2019.11.11).
 • Pristach, D. (2016). The development and state regional policy in the V4 countries. Izzivi prihodnosti – Challenges of the Future, 1(4), 172–187.
 • SACR. (2013). Marketingová stratégia SACR pre roky 2013–2016. Retrieved from: www.mindop.sk (2019.11.11).
 • Stražay, T. (2011). Visegrad – Arrival, Survival, Revival. Visegradgroup.eu. Retrieved from: http://www.visegradgroup.eu/documents/bibliography/visegradarrival-survival-120628#_%5B6%5D (2019.11.08).
 • Šauel, M., Pařil, V., Viturka, M. (2018). Integrative Potential of Central European Metropolises with a Special Focus on the Visegrad Countries. Technological and Economic Development of Economy, 25(2), 219–238. DOI: 10.3846/tede.2019.7555.
 • Šenková, A. (2018). Development of tourism in Slovakia after joining the EU. Book of proceedings [print]: Hospitality as a quality factor of tourist destination offer and competitiveness. (pp. 471–480). Belgrade: Visoka Hotelijerska Škola Strukovnih Studija.
 • Švedová, M., Dzurov Vargová, T. (2018). Analýza podpory cestovného ruchu v rámci programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita – Krajina nespoznaná. Exclusive Journal: Economy and Society and Environment, 6(3), 4–11.
 • Vishegrad Group. (2014). Guidelines on the Future Areas of Visegrad Cooperation. Retrieved from: http://www.visegradgroup.eu/cooperation/guidelines-on-the-future-110412 (2019.11.08).
 • Włodarczyk, J., Tryhubczak, B. (2018). Polska i kraje ościenne. Ożarów Mazowiecki: PWH Arti.
 • WTTC. (2015). Economic impact 2016 world. Retrieved from: https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-)impact-research/regions-2016/world2016.pdf (2019.11.11).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c13c19af-b104-4a2e-bf9d-7b077cbfc3ad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.