Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 2(28) |

Article title

Empiryczna weryfikacja czynników warunkujących rozwój gospodarstw rolnych

Content

Title variants

EN
Empirical verification of the determinants of agricultural development

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W opracowaniu podjęto próbę identyfikacji czynników warunkujących rozwój gospodarstw rolnych. Na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród właścicieli gospodarstw rolnych województwa zachodniopomorskiego potwierdzono, iż rozwój gospodarstw rolnych jest w dużym stopniu uwarunkowany czynnikami zewnętrznymi. Zależy on w szczególności od polityki rolnej prowadzonej przez państwo. Uwarunkowania wewnętrzne związane z postawami rolników wobec zmian w strukturze gospodarstw rolnych miały relatywnie niewielkie znaczenie.
EN
The study attempts to identify the determinants of agricultural development. Based on a survey conducted among farm owners in the zachodniopomorskie voivodeship, it was confirmed that the development of the farm is, to a large extent, conditioned by external factors. It depends in particular on the agricultural policy run by the state. Internal factors related to the attitudes of farmers to changes in the structure of farms have relatively little importance.

Contributors

References

 • Dittman P., 1996. Metody prognozowanie w przedsiębiorstwie. Wyd. AE, Wrocław.
 • Gabrusewicz W., 1992. Rozwój przedsiębiorstw przemysłowych i jego ocena w gospodarce rynkowej. Wyd. AE, Poznań.
 • Hunek T., 1998. Rozwój obszarów wiejskich. W: Encyklopedia Agrobiznesu. Red. A. Woś. Fundacja Innowacja, Warszawa, 735-739.
 • Jerzak M. A., Czyżewski A., 2006. Ekonomiczne uwarunkowania wykorzystania rynkowych narzędzi stabilizacji cen i zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Wyd. AR, Poznań.
 • Klepacki B., 1997. Produkcyjne i ekonomiczne przystosowania gospodarstw prywatnych do zmian warunków gospodarowania. Wyd. SGGW, Warszawa.
 • Klusek T., 2001. Przyszłość polskich gospodarstw rolnych w perspektywie europejskiej. Rocz. Nauk. 3, 5, 113-116.
 • Kondratowicz-Pozorska J., 2008. Powiązania gospodarstw rolnych z rynkiem. Wyniki badańempirycznych na przykładzie województwa zachodniopomorskiego. Pr. Nauk. SGGW 45, Innowacje i innowacyjność w sektorze Agrobiznesu, 117-118.
 • Kowalczyk S., 1991. Rolnictwo – rozwój – struktura. Wyd. Spółdzielcze, Warszawa.
 • Kudełko J., 2004. Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski. Zesz. Nauk. AE Krak. 651, 75-90.
 • Mikołajewicz Z., 1999. Czynniki konkurencyjności i rozwoju regionów. W: Konkurencyjność miast i regionów Polski Południowo-Zachodniej. Red. R. Broszkiewicz. Pr. Nauk. AE Wroc. 821, 41-51.
 • Spychalski G., 1998. Czynniki poprawy struktury agrarnej w Polsce północno-zachodniej. Oecon. 34, 94-100.
 • Sulewski P., 2008. Bariery i możliwości rozwoju gospodarstw rolnych w opiniach ich właścicieli. Zesz. Nauk. SGGW 67, 67-77.
 • Urban S., 2006. Zmiany struktury agrarnej gospodarstw rolnych indywidualnych w latach 1980- -2003. W: L. Pałasz, Potencjał rozwojowy obszarów wiejskich w aspekcie wstąpienia Polski do unii Europejskiej. Tworzenie i poprawa struktury agrarnej gospodarstw rodzinnych, Wyd. AR, Szczecin,727-732.
 • Woś A., 1996. Prognoza przekształceń strukturalnych polskiego rolnictwa do roku 2020. IERiGŻ, Warszawa.
 • Zegar J.S., 2004. Dochody w strategii rozwoju rolnictwa. IERiGŻ, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c13f0425-a773-4093-8472-ac6dcfd64722
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.