Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2012 | 4(120) | 84-99

Article title

Wybrane uwarunkowania zadowolenia ze szkoły rodziców dzieci uczących się w szkołach podstawowych

Content

Title variants

EN
Parental satisfaction with school – determining factors

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł prezentuje wyniki przeprowadzonego w 2011 r. badania kwestionariuszowego dotyczącego opinii rodziców na temat edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Przedmiotem analiz było zadowolenie z pracy szkoły rodziców, którzy mają przynajmniej jedno dziecko uczęszczające do szkoły podstawowej. Stworzono wskaźnik zadowolenia obejmujący aspekty edukacyjne, opiekuńcze oraz pracę nauczycieli. Następnie na podstawie analiz różnych sposobów organizacji pracy z dziećmi w szkole, wyłoniono pięć czynników opisujących te sposoby: (1) motywacja do nauki; (2) aktywne formy zajęć; (3) dydaktyka; (4) relacje z rówieśnikami; (5) zajęcia dodatkowe. W analizach regresji sprawdzano związki wyłonionych czynników z ogólnym poziomem zadowolenia rodziców ze szkoły. Okazało się, że najsilniejszymi predyktorami zadowolenia są: motywacja dziecka do nauki (czynnik 1) i organizowanie atrakcyjnych, aktywnych form zajęć (czynnik 2). Stwierdzono także istnienie istotnej, choć słabej, zależności pomiędzy zadowoleniem rodzica ze szkoły, a jego wykształceniem.
EN
The article presents the results from a questionnaire survey on the opinion of parents about pre-school and early school education conducted in 2011. This analysis focuses on school assessment by parents who have at least one child attending school. in analyses, five factors describing parental satisfaction emerged: child satisfaction with school, learning load attractiveness of classes, contact with peers, special classes. Regression analyses were used to examine relations between identified factors and a general assessment of satisfaction with the care and education of the child. The strongest predictors for satisfaction with care and the child’s education are child’s satisfaction with school (factor 1) and attractiveness of classes (factor 3).

Journal

Year

Issue

Pages

84-99

Physical description

Dates

issued
2012-12-31

Contributors

 • Instytut Badań Edukacyjnych
 • Instytut Badań Edukacyjnych
 • Instytut Badań Edukacyjnych

References

 • Bourdieu P. i Passeron, J-C. (2006). Reprodukcja. Warszawa: PWN.
 • Centrum Badania Opinii Społecznej (2007). Społeczny wizerunek szkoły. Pobrane z http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2007/K_091_07.PDF
 • Centrum Badania Opinii Społecznej (2011). Edukacja małych dzieci. Raport z badań [Niepublikowany maszynopis]. Warszawa: Autor.
 • Dweck, C. S. (2008). Can personality be changed? The role of beliefs in personality and change. Current Directions in Psychological Science, 17, 391–394.
 • Eccles, J. S. i Harold, R. (1996). Family involvement in children's and adolescents' schooling. W: J. D. A. Booth (red.), Family-school links: How do they affect educational outcomes (s. 3–35). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Epstein, J. L. (1991). Effects on student achievement of teachers’ practices of parent involvement. W: S. B. Silvern (red.), Advances in reading/language research. Literacy through family, community and school interaction (vol. 5, s. 261–276). Greenwich: JAI Press.
 • Erickson C. D i in., (1996), Parent satisfaction and alienation from schools: examining ethnic differences [Referat zaprezentowany na corocznym spotkaniu American Psychological Association], Toronto.
 • Fantuzzo, J., Perry, M. A. i Childs, S. (2006). Parent satisfaction with educational experiences scale: a multivariate examination of parent satisfaction with early childhood education programs. Early Childhood Research Quarterly, 21, 142–152.
 • Faubert, V. (2009). School evaluation: current practices in OECD countries and a literature review. OECD Education Working Paper, 42, 6–31.
 • Friedman, B., Bobrowski P. i Geraci J., (2006). Parents' school satisfaction: ethnic similarities and differences. Journal of Educational Administration, 44(5), 471–486.
 • Friedman, B., Bobrowski, P. i Markow, D. (2007). Predictors of parents’ satisfaction with their children’s school. Journal of Educational Administration, 45(3), 278–288.
 • Griffith, J. (1996). Relation of parental involvement, empowerment, and school traits to student academic performance. Journal of Educational Research, 90, 33–41.
 • Grolnick, W. S., Friendly, R. i Bellas, V. (2009). Parenting and children‘s motivation at school. W: K. R. Wentzel, i A. Wigfield (red.), Handbook of motivation at school (s. 279–300). Mahwah, NJ: Erlbaum.
 • Mendel, M. (2006). Rodzina a edukacja małego dziecka. W: T. Szlendak (red.), Małe dziecko w Polsce. Raport o sytuacji edukacji elementarnej (s.150–163). Warszawa: Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego.
 • Lareau, A. (1987). Social class differences in family–school relationship: the importance of cultural capital. Sociology of Education, 60, 73–85.
 • Lumby, J. (2007). Parent voice: knowledge, values and viewpoint. Improving Schools, 10(3).
 • Räty, H., Jaukka, P., i Kasanen, K. (2004). Parents’ satisfaction with their child’s first year of school. Social Psychology of Education, 7(4), 463–47, DOI: 10.1007/s11218-004-5764-2
 • Räty, H., (2007), Parents’ own school recollections influence their perception of the functioning of their child’s school, European Journal of Psychology of Education, 22(3), 387–398.
 • Winiarski, M., (1993). Współdziałanie szkoły i rodziny – realia i możliwości. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 5, s. 207–210.
 • Wojciszke, B. (2011). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0239-6858

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c14102d9-446b-4265-9e88-4ba5ead7d944
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.