Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2008 | 2(4) | 97-108

Article title

Skuteczność planowania przestrzennego na poziomie lokalnym a partycypacja społeczna

Content

Title variants

EN
Efficiency of Land Use Planning on the Local Level Versus Social Participation

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Główną przyczyną niskiej skuteczności planowania przestrzennego w Polsce wydaje się nie tyle mała dostępność zaplanowanych terenów pod zabudowę, ile rozmijanie się inwestycyjnych i ochronnych zamiarów władz publicznych oraz prywatnych użytkowników przestrzeni. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy są złe regulacje w zakresie skutków prawnych partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym. W artykule przedstawiono pojęcie partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym w Polsce oraz w prawie niemieckim i angielskim.
EN
The main reason for low efficiency in land use planning in Poland seems to be not so much the limited availability of the areas to be developed as the lack of cohesion between investment and protective objectives of public authorities and private land users. One of the causes of such status quo is wrong regulations concerning legal consequences of public participation in land use planning. The purpose of land use planning process is to prevent the conflicts from happening by revealing and mutual balancing of the interests between legal and natural persons as well as by determining, in this particular context, possibilities of realizing the tasks (mainly in infrastructure) by public subjects. Without sanctions (administrative or judicial) connected with faultiness in balancing of the actual interests that are submitted, participation loses its practical and legal significance.

Contributors

 • Unia Metropolii Polskich
 • Unia Metropolii Polskich

References

 • Adamiak B., Borkowski J. (2006). Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. 8. Warszawa: C.H. Beck.
 • Battis U, Krautzberger M., Löhr R-P. (2007). Eaugesetzbuch. Kommentar, wyd. 10. München: C.H. Beck.
 • Blackhall J.C. (2006). Planning Law and Practice, wyd. 3. Abingdon: Cavendish Publishing Ltd.
 • Billert A. (2006). Partycypacja społeczna i jej udział w przygotowaniu Miejskiego Programu Rewitalizacji (MPR) w Poznaniu. Referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Partycypacja Społeczna. Warszawa.
 • Boć J. (2007). "Założenia badawcze struktur administracji publicznej", w: J. Zimmermann (red.), Koncepcja systemu prawa administracyjnego. Kraków: Wolters Kluwer.
 • Brzeziński W. (1987). "Rozwój planów zagospodarowania przestrzennego jako formy prawnej zarządzania gospodarką narodową", w: A. Jaroszyński (red.}, Aktualne problemy administracji i prawa administracyjnego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Buczek G. (2006). "O potrzebie zwiększenia partycypacji społecznej w planowaniu miejscowym", Urbanista, nr 11.
 • Cullingworth B., Nadin V. (2006). Town and country planning in the UK, wyd. 14. London: Routledge.
 • Dąbek D. (2005). "Prawo miejscowe w konstytucyjnym systemie źródeł prawa", w: A. Szmyt (red.), Konstytucyjny system źródeł prawa w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • European Commission (1997). The EU compendium of spatial planning systems and policies. Luxembourg: European Commission.
 • Fischer A. (1999). Flachennutzung in Großstädten. BAW - Monatsbericht, nr 8-9.
 • Generalised Land Use Database Statistics for England 2005 (2007). London: Department for Communities and Local Government.
 • Gonda-Soroczyńska E. (2006). "Partycypacja społeczna w systemie planowania przestrzennego wybranych krajów Unii Europejskiej", w: T. Ossowicz, T. Zipser (red.), Urbanistyka w działaniu. Teoria i praktyka, Materiały II Kongresu Urbanistyki Polskiej. Warszawa: Urbanista Sp. z o.o.
 • Hernik J., Olejniczak G. (2006). Planowanie przestrzenne w RFN. Bydgoszcz -Kraków: Branta.
 • Izdebski H. (2006). Introduction to Public Administration and Administrative Law. Warszawa: LIBER.
 • Izdebski H., Nelicki A., Zachariasz I. (2007). Zagospodarowanie przestrzenne. Polskie prawo na tle standardów demokratycznego państwa prawnego. Warszawa: Program Ernst&Young "Sprawne Państwo".
 • Jellinek G. (1905). System der subjektiven öffentlichen Rechte, wyd. 2. Thübingen: Mohr.
 • Komisja Wspólnot Europejskich (2007). Uzasadniona opinia Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 27.06.2007,2006/2281, K(2007)2888.
 • Kulesza M. (1987). Administracyjnoprawne uwarunkowania polityki przestrzennej. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Niewiadomski Z. (red.) (2006). Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, wyd. 3. Warszawa: C.H. Beck.
 • Leoński Z., Szewczyk M. (2002). Zasady prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego. Bydgoszcz-Poznań: Branta.
 • Rada Ministrów (2007). Polska przestrzeń. Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 15 maja 2007 r.
 • Sleszyński P, Bański J., Degórski M., Komornicki T., Więckowski M. (2007). Stan zaawansowania planowania przestrzennego w gminach. Prace Geograficzne nr 211, Warszawa: PAN IGiPZ.
 • Woś T. (2000). Postępowanie sądowoadministracyjne. Warszawa: PWN.
 • Wronkowska S. (2003). Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa. Poznań: Ars boni et aequi.
 • Zimmermann M. (1958). Administracyjne akty prawne rad narodowych. Zeszyty Naukowe UAM, Prawo nr 6.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c14121a4-7a1b-4957-812a-4021afa9e24c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.