Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 2(6) | 49-58

Article title

Interaktywne nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej

Content

Title variants

EN
Interactive English Teaching in Early School Education

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W obecnych czasach dzieci funkcjonują na dwóch płaszczyznach. Realnej, na którą składa się bezpośredni kontakt z druga osobą, i wirtualnej, w sieci. Nie trzeba dodawać, ze płaszczyzna wirtualna dla większości młodych ludzi jest bardziej atrakcyjna. W związku z powyższym komputer stał się nieodzownym narzędziem służącym jako forma rozrywki, pomoc w nauce, relaks. Coraz częściej zastępuje kontakt z rówieśnikami. Praca z komputerem nie sprawia uczniom żadnego kłopotu, a środowisko online jest ich naturalnym środowiskiem. Dlatego nauczyciele, zwłaszcza języków obcych, decydują się na korzystanie z interaktywnych środków dydaktycznych, gdyż dzięki temu nauka jest przyjemnością i świetną zabawą dla ucznia, nauczyciela, a także rodziców. W artykule podkreślam, kluczową rolę interaktywnych środków w edukacji, gdyż oddziałują one na wiele zmysłów, łącząc w sobie obraz i dźwięk oraz zmuszają odbiorcę do aktywności, a przede wszystkim łączą naukę języka obcego z zabawą oraz wymieniam zalety i wady ich stosowania. Co więcej, prezentuję niektóre interaktywne materiały w nauce języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej podkreślając, iż różnorodność ćwiczeń, wspaniała grafika i animacje oraz tematy z kręgu zainteresowań dziecka czynią nowoczesne metody nauczania języków obcych niezwykle atrakcyjnymi i efektywnymi.
EN
In today’s world children function on two levels: the real one, which consists in the direct contact with the other person, and the virtual one online. Needless to say, most youngsters find the virtual level far more attractive. As a result, the computer has become an indispensable tool as a form of entertainment, learning aid, relaxation. It increasingly replacespeer contact. Working with a computer does not cause students any trouble, and the online environment is their natural one. Therefore, teachers, especially those of foreign languages, choose to use interactive teaching resources as it makes learning fun for students, teachers and parents alike. In the article, I emphasize the key role of interactive learning in education, because it affects a number of senses combining image and sound, and forces the audience to be active, and above all it combines learning a foreign language with fun. I also enumerate the advantages and disadvantages of using them. Moreover, I present some interactive materials in early English learning, emphasizing that the variety of exercises, great graphics and animations as well as topics of children‘s interest make modern teaching methods extremely attractive and effective.

Year

Volume

Pages

49-58

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

References

 • Brześkiewicz Zbigniew. 2005. Jak łatwo i skutecznie uczyć się języków obcych. Warszawa: Studio Astropsychologii.
 • Chudak Sebastian. 2003. „World Wide Web jako Źródło interesującego i wartościowego materiału na lekcje języka niemieckiego”. Języki Obce w Szkole, nr 3.
 • Cwanek-Florek Ewa. 2003. „Multimedialne programy dydaktyczne w nauczaniu języka niemieckiego”. Języki Obce w Szkole, nr 2.
 • Daniel Alina. 2013. Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji. Rzeszów: PBW
 • Florkiewicz-Borkowska Marta. 2010. Wykorzystanie TIK na lekcjach niemieckiego na II etapie edukacyjnym. W Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Warszawa: Centrum Edukacji Obywatelskiej.
 • Hofman Agata. 2009a. Dzieci sieci – technologie informacyjno-komunikacyjne – jak nie zgubić wartości i przygotować dzieci do funkcjonowania w społeczeństwie przyszłości. W Wczesnoszkolne nauczanie języków obcych. Zarys teorii i praktyki, red. Dorota Sikora-Banasik. Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
 • Hofman Agata. 2009b. Interdyscyplinarne nauczanie języka angielskiego z zastosowaniem technologii informacyjnej, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Jaros Izabela. 2003. „Gry i zabawy z wykorzystaniem tablicy multimedialnej”. Języki Obce w Szkole, nr 2.
 • Jaros Izabela, Raulinajtys Anna. 2009. Środki dydaktyczne wykorzystywane w nauczaniu dzieci. W Wczesnoszkolne nauczanie języków obcych. Zarys teorii i praktyki, red. Dorota Sikora-Banasik. Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
 • Jung Lothar. 2001. 99 Stichwörter zum Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Ismaning: Max Hueber Verlag.
 • Kupisiewicz Czesław. 2005. Podstawy dydaktyki. Warszawa: WSiP.
 • Martin Daniel. 2009. Activities for Interactive Whiteboar. London: Helbling Languages.
 • Szałek Marek. 2004. Jak motywować uczniów do nauki języka obcego? Poznań: Wagros.
 • Szczepanik Agnieszka. 2013. „TIK w edukacji wczesnoszkolnej”. Trendy, nr 2.
 • Tokarz Dominika. 2012. „Wykorzystywanie narzędzi TIK na lekcjach języka angielskiego na przykładzie projektów e-Twinning”. Języki obce w szkole, nr 4.
 • [www 1] https://quizlet.com/ (dostęp: 17.08.2017)
 • [www 2] http://pl.padlet.com (dostęp: 12.08.2017)
 • [www 3] www.livebinders.com/ (dostęp: 15.08.2017)

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c1438585-7a43-4386-98d0-672ea5f774c1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.