Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 4 (16) | 151-164

Article title

Uprawnienia parlamentu Serbii w zakresie odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta

Content

Title variants

EN
The Constitutional Responsibility of the President of Serbia

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Tematem niniejszego artykułu jest odpowiedzialność konstytucyjna Prezydenta Serbii oraz uprawnienia parlamentu i sądu konstytucyjnego w tym zakresie.Procedury regulujące pociągnięcie prezydenta do odpowiedzialności konstytucyjnej rozpoczynają się od złożenia w parlamencie wniosku w sprawie oskarżenia prezydenta o popełnienie deliktu konstytucyjnego i przeprowadzenie postępowania wstępnego przez komisję parlamentarną oraz podjęcie przez parlament uchwały w sprawie przyjęcie lub odrzucenia wniosku. Gdy organem rozpatrującym i orzekającym jest parlament, inicjatorem postępowania jest grupa posłów. Następnie przeprowadzane jest postępowanie główne (zasadnicze) i badanie zarzutów stawianych prezydentowi. Ponadto w sprawie popełnienia przez prezydenta deliktu konstytucyjnego wymagane jest orzeczenie sądu konstytucyjnego. Na zakończenie odbywa się głosowanie w sprawie złożenia prezydenta z urzędu z powodu popełnienia deliktu konstytucyjnego oraz zarządzenie przedterminowych wyborów na urząd prezydenta. Decyzja taka jest podejmowana w formie uchwały parlamentu.
EN
The topic of this article is the constitutional responsibility of the President of Serbia and the powers of the parliament and the Constitutional Court in this regard. The procedures governing the President for pulling constitutional responsibility begins with the submission of the proposal in Parliament on the indictment of President of having committed a constitutional delict and carrying preliminary proceedings by the committee and adoption by Parliament of a resolution on the adoption or rejection of the application. When determining and adjudicating authority is the Parliament, a group of deputies initiated the proceedings. Then the major procedure is carried out and shall be tested the charges against President. In addition, the committed by the President of the constitutional delict is required the Constitutional Court decision. At the end of voting takes place on the submission of the President from office because of committing a constitutional delict and order early elections for President. The decision is made by a resolution of Parliament.

Year

Issue

Pages

151-164

Physical description

Dates

published
2013-12-31

Contributors

  • Uniwersytet Rzeszowski

References

  • Antoszewski A., Forma rządów, [w:] Demokracje Europy Środkowo - Wschodniej w perspektywie porównawczej, pod red. A. Antoszewskiego, Wrocław 1998.
  • Dziemidok - Olszewska B., Instytucja prezydenta w państwach Europy Środkowo - Wschodniej, Lublin 2003.
  • Grabowska S., Modele odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta we współczesnych państwach europejskich, Toruń 2012.
  • Sarnecki P., Prezydent Republiki w rozwiązaniach konstytucyjnych państw Europy Środkowej, [w:] Konstytucje i gwarancje jej przestrzegania. Księga pamiątkowa ku czci prof. Janiny Zakrzewskiej, red. J. Trzciński, A. Jankiewicza, Warszawa 1996.
  • Skrzypiński D., Parlamenty krajów Europy Środkowej i Wschodniej, [w:] Systemy polityczne Europy Środkowej i Wschodniej: perspektywa porównawcza, pod red. A. Antoszewskiego, Wrocław 2006.
  • Slowenien – Kroatien – Serbien. Die Neuen Verfassungen, hrsg J. Marko, T. Boriś, Wien– –Kőln–Graz 1991.
  • Wojnicki J., Formy odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta w Republice Serbii, [w:] Formy odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta w państwach europejskich, red. S. Grabowska, R. Grabowski, Toruń 2010.
  • Wojnicki J., Prawo wyborcze na urząd prezydenta w Serbii, [w:] Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach europejskich, red. S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa 2007.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c1440d22-b6b5-450f-8566-7fb4dec30a3a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.