Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 17 | 2(63) | 104-109

Article title

Definicja legalna spółdzielni w prawie pierwotnym Unii Europejskiej. Założenia zmian.

Title variants

EN
Legal definition of a cooperative in primary law of the European Union.

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Spółdzielnia - w świetle art. 54 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) - błędnie uznawana jest za spółkę, co prowadzi do zahamowania rozwoju spółdzielczości w Europie. Przykład stanowić może uchwalenie na gruncie prawa polskiego ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o spółdzielni europejskiej (Dz. U. Nr 149, poz. 1077), która powiela wadliwe - przygotowane przy założeniu art. 54 TFUE, że spółdzielnia jak spółką - postanowienia Rozporządzenia (WE) nr 1435/2003. W celu usunięcia wątpliwości co do charakteru prawnego spółdzielni na gruncie prawa Unii Europejskiej Autorzy proponują nowe brzmienie przepisu art. 54 TFUE o następującej treści: 1. Przez spółki rozumie się spółki prawa cywilnego lub handlowego oraz inne osoby prawne prawa publicznego lub prywatnego, z wyjątkiem tych, których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysków; 2. Przez spółdzielnie rozumie się dobrowolne i samorządne zrzeszenia o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym nieograniczonej liczy osób, które zrzeszyły się w celu wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej dla zaspokajania swych dążeń i potrzeb ekonomicznych, kulturalnych i socjalnych. Spółdzielnia prowadzi także działalność społeczną na rzecz swych członków, ich rodzin oraz lokalnego środowiska społecznego. Proponowane nowe brzmienie przepisu art. 54 TFUE stanowić będzie asumpt dla stworzenia systemu usług wspierających spółdzielnie na etapie nie tylko zakładania nowych spółdzielni, ale i rozwoju istniejących, umożliwienia lepszego dostępu do środków finansowych i programów unijnych, w tym powołania specjalnych programów adresowanych do spółdzielni, włączenia wiedzy o spółdzielczym modelu przedsiębiorstwa do programów szkolnych i uniwersyteckich oraz zapewnienia spółdzielniom we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej właściwych ram prawnych i podatkowych, które nie dyskryminowałyby spółdzielni wobec innych podmiotów gospodarczych i umożliwiały ich rozwój uwzględniając odrębność spółdzielczego modelu przedsiębiorstwa.
EN
Cooperative - in the light of the Art. 54 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) - is incorrectly considered to be a company, which leads to the inhibition of the development of co-operatives in Europe. An example might be passing in the Polish law the Act of 22 July 2006 on the European Cooperative Society (Journal of Laws No. 149, item. 1077), which reproduces defective - prepared on the basis of Article 54 TFEU, that the cooperative is a company - provisions of Regulation (EC) No 1435 /2003. In order to remove doubts as to the legal nature of cooperatives on the basis of EU law the Authors propose a new wording of the Art. 54 TFEU as follows: 1. A company means civil or commercial law companies and other legal persons governed by public or private law, except for those which are non-profit; 2. Cooperatives mean voluntary and self-governing associations of variable composition and variable share fund of an unlimited number of persons who come together to jointly conduct a business in order to satisfy their economic, cultural and social aspirations and needs. The cooperative also runs social activities for its members, their families and the local social environment. The proposed new wording of the Art. 54 TFEU will be an inducement to create a system of services to support cooperatives not only at the stage of creating new cooperatives, but also the development of ones already existing, to allow better access to funds and programs of the EU, including the appointment of special programs addressed to cooperatives, the inclusion of knowledge about the cooperative business model to school and university curricula, and to ensure that cooperatives in all Member States of the European Union have appropriate legal and fiscal framework, which does not discriminate cooperatives against other entities, and enable their growth, taking into account the autonomy of the cooperative business model.

Keywords

Year

Volume

17

Issue

Pages

104-109

Physical description

Dates

published
2014-06

Contributors

  • Spółdzielczy Instytut Naukowy, Władysława IV 22, 81-743 Sopot
author
  • Spółdzielczy Instytut Naukowy, Władysława IV 22, 81-743 Sopot

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c145832d-9c44-406e-852a-c348f7fc99c3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.