Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 1 | 37-54

Article title

STRUKTURALIZM GENETYCZNY

Content

Title variants

EN
Genetic structuralism

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem artykułu jest przedstawienie zbioru założeń oraz propozycji ana- lizy danych metodą strukturalizmu genetycznego, którą można wykorzystać między innymi do rekonstrukcji teorii uczenia się osób dorosłych. W literaturze przedmiotu brakuje szczegółowych analiz z tego zakresu. Na początku zaprezentowany zostanie w zarysie stan teoretycznego rozwoju andragogiki. Podkreślona zostanie ważność uży- cia odpowiednich metod przy rekonstruowaniu teorii. Ostatecznie w centrum rozważań znajdą się założenia strukturalizmu genetycznego oraz propozycja analizy danych tą metodą.
EN
The purpose of this article is to present a set of assumptions and pro- pose data analysis method using genetic structuralism, which can be used among others for reconstruction of adult learning theories. The literature lacks precise ana- lyses on this subject. The first part of the paper contains an overview of theoretical development of andragogy. Choice of appropriate methods for theory reconstruction will be emphasized. Last but not least, foundations of genetic structuralism and its use for data analysis will be the main focus of discussion.

Year

Issue

1

Pages

37-54

Physical description

Contributors

 • Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytet Łódzki

References

 • Ablewicz K. (1994), Hermeneutyczno-fenomenologiczna perspektywa badań w pedago- gice, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Barthes R. (1970), Od nauki do literatury, [w:] W. Błońska, J. Błoński, J. Lalewicz, W. Tatarkiewicz (red.), Mit i znak. Eseje, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Barthes R. (1999), Śmierć autora, „Teksty Drugie”, nr 1/2.
 • Bottomore T.B. (2002), The Frankfurt School and its critics, Routledge, Londyn.
 • Broekman J.M. (1974), Structuralism: Moscow, Prague, Paris, D. Reidel PublishingCompany, Dordrecht.
 • Ciczkowski W. (1995), Strukturalizm genetyczny w badaniach nad rozwojem myśli pe-dagogicznej, [w:] W. Jamrożek, (red.), Stan i perspektywy historii wychowania, Wydawnictwo Eruditus, Poznań.
 • Eagleton T. (1976), Marxism and literary criticism, University of California Press,Berkeley CA.
 • Eco U., Rorty R., Culler J., Brooke-Rose Ch. (2008), Interpretacja i nadinterpretacja, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków.
 • Flis M. (red.) (2000), Antropologia społeczna Radcliffe’a-Browna. Z wyborem pism, Wydawnictwo Nomos, Kraków.
 • Gadamer H.G. (2007), Prawda i metoda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Goldmann L. (1976), Metoda strukturalno-genetyczna w historii literatury, [w:] H. Markiewicz (oprac.), Współczesna teoria badań literackich za granicą, t. 3, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Goldman L. (1978), Geneza i struktura, [w:] M.J. Siemek (red.), Drogi współczesnej filozofii, Czytelnik, Warszawa.
 • Hinkle R.C. (1980), Founding theory of American sociology, 1881–1915, Routledge & Kegan Paul Books, Londyn.
 • Kenneth A. (2005), Explorations in classical sociological theory. Seeing the social world, Pine Forge Press, Thousand Oaks CA.
 • Korzeniowska A., Kuhiwczak P. (2005), Successful polish-english translation. Tricks of the trade, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kuderowicz Z. (1978), Przegląd metod historii filozofii, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław – Kraków.
 • Kuhn T. (1968), Struktura rewolucji naukowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Larraín J. (1979), The concept of ideology, Hutchinson Education, Londyn.
 • Lévi-Strauss C. (2009), Antropologia strukturalna, Wydawnictwo Aletheia, Kraków.
 • Guba E., Lincoln Y. (2005), Paradigmatic controversies contradictions and emergingconfluences, [w:] N. Denzin, Y. Lincoln, (red.), The Sage handbook of qualitative research, Sage Publication, Thousand Oaks CA.
 • Lyotard J.F. (1997), Postmodernizm. Antologia przekładów, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków.
 • Makaryk I.R. (1993), Encyclopedia of contemporary literary theory. Approaches, scholars, terms, University of Toronto Press, Toronto.
 • Malewski M. (2001), Edukacja dorosłych w pojęciowym zgiełku, Teraźniejszość – Czło-wiek – Edukacja 2.
 • Malewski M. (2010), Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andra-gogice, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław.
 • Miles M., Huberman M. (2000), Analiza danych jakościowych, Wydawnictwo Transhumana, Białystok.
 • Mills Ch.W. (2005), Obietnica, [w:] P. Sztompka, M. Kuci, (red.), Socjologia, Wydaw-nictwo Znak, Kraków.
 • Mokrzycki E. (1975), Metodologiczny dogmat naturalizmu, „Studia Filozoficzne”, nr 7.
 • Morris B., 1991, Western conceptions of the individual, Berg Publishers, Oxford.
 • Mrozowski M. (2001), Media masowe. Władza i rozrywka i biznes, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 • Nowak S. (2008), Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-szawa.
 • Nowiński Cz. (1972), Wstęp, [w:] J. Piaget, Strukturalizm, Wydawnictwo NaukowePWN, Warszawa.
 • Opara S. (2005), Filozofia. Współczesne kierunki i problemy, Fundacja Innowacja, War-szawa.
 • Piaget J. (1966), Studia z psychologii dziecka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Piaget J. (1972), Strukturalizm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ricoeur P. (2006), Model tekstu. Znaczące działanie rozważane jako tekst, [w:] A. Jasińska-Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, (oprac.), Współczesne teorie socjologiczne, t. 2, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Solarczyk H. (2008), Andragogika w Niemczech. Warunki rozwoju dyscypliny pedago- gicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika,Toruń.
 • Sztobryn S. (2004), Historia doktryn pedagogicznych, [w:] T. Jałmużna, I. Michalska, G. Michalski (red.), Konteksty i metody w badaniach historyczno pedagogicznych, Ofi- cyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 • Śliwerski B. (1998), Współczesne teorie i nurty wychowania, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 • Śliwerski B. (2004), Metateoretyczne badania teorii wychowania, [w:] T. Jałmużna, I. Michalska, G. Michalski (red.), Konteksty i metody w badaniach historyczno-pedago- gicznych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 • Topolski J. (1973), Metodologia historii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wienold G. (1986), Przetwarzanie tekstu. Uwagi o tworzeniu kategorii strukturalnej historii literatury, [w:] H. Orłowski, (oprac.), Współczesna myśl literaturoznawcza w Republice Federalnej Niemiec, Czytelnik, Warszawa.
 • Zamiara K. (1979), Epistemologia genetyczna Piageta a społeczny rozwój nauki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Poznań.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c149e1f6-89d2-4b9e-a20c-850fc45a1bbe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.