Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 48 | 265-277

Article title

Bezpieczeństwo publiczne i drogowe jako uwarunkowanie jakości życia mieszkańców miast wojewódzkich w Polsce

Authors

Content

Title variants

EN
Public Safety and Road Safety as a Conditional Quality of Life for Residents of Provincial Cities in Poland
RU
Общественная и дорожная безопасность как обусловленность качества жизни жителей воеводских городов в Польше

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Bezpieczeństwo publiczne i drogowe w miejscu zamieszkania stanowi jedno z najważniejszych uwarunkowań jakości życia ludzi, a ochrona bezpieczeństwa jest jednym z najważniejszych zadań państwa oraz władz powiatowych, gminnych i miast. Celem opracowania było przedstawienie zróżnicowania bezpieczeństwa publicznego i drogowego jako wyznacznika jakości życia mieszkańców miast wojewódzkich w Polsce. Jako podstawowe wskaźniki służące do oceny poziomu bezpieczeństwa życia w miejscu zamieszkania użyto między innymi liczbę przestępstw przypadających na 10 tys. mieszkańców miasta, w szczególności przestępstw o charakterze kryminalnym, gospodarczym i drogowym. Jako wskaźniki służące do oceny poziomu bezpieczeństwa drogowego przyjęto liczbę wypadków drogowych, liczbę rannych i zabitych osób w wypadkach oraz liczbę kolizji drogowych. Na podstawie przyjętych do analizy wskaźników sporządzono ranking miast o najwyższym i najniższym poziomie bezpieczeństwa publicznego i drogowego w Polsce. Zróżnicowanie poziomu bezpieczeństwa w polskich miastach wojewódzkich jest wyso-kie. W ostatnich latach liczba przestępstw ogółem w miastach wojewódzkich utrzymuje się na podobnym poziomie, przy czym jest największa w Katowicach, we Wrocławiu, w Zielonej Górze i w Gorzowie Wielkopolskim, a najmniejsza w Białymstoku i w Rzeszowie. Liczba wypadków i kolizji drogowych w ostatnich latach zmniejszyła się, jednak w dalszym ciągu jest relatywnie wysoka i istotnie zróżnicowana. W 2014 r. najwięcej wypadków drogowych przypadło na mieszkańca Łodzi i Rzeszowa, a najmniej Torunia, Bydgoszczy, Poznania i Gorzowa Wielkopolskiego.
EN
Public and road safety in the place of residence is one of the most important determinants of quality of life. Protection of the safety is one of the most important tasks of the state and county, municipal and city authorities. The aim of the study was to show the diversity of public and road safety as an indicator of the quality of life for residents of provincial cities in Poland. As the basic indicators to assess the level of safety of life at the residence was used, inter alia, the number of crimes per 10 thousand. residents of the city, in particular criminal, economic and traffic offenses. As indicators to assess the level of road safety takes into account the number of road accidents, the number of wounded and killed people in accidents and the number of road traffic collisions. On the basis of the analyzed indicators were prepared ranking of cities with the highest and lowest level of public safety and road in Poland. Different levels of safety in the Polish provincial cities is high. In recent years, the total number of crimes in provincial cities remained at the same level, and is the largest Katowice, Wrocław, Zielona Góra and Gorzów Wielkopolski and the smallest in Białystok and Rzeszów. The number of road accidents and collisions in recent years has decreased but is still in a relatively high, and varies considerably. In 2014 years accounted for most traffic accidents per capita Łódź and Rzeszów, and the least per capita Toruń, Bydgoszcz, Poznań and Gorzów Wielkopolski.

Year

Volume

48

Pages

265-277

Physical description

Contributors

author
 • Katedra Ekonomii i Prawa Gospodarczego Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

References

 • Bendowska M., Bieńkuńska A., Luty P., Sobestjański K., Wójcik J., 2014, Jakość życia w Polsce, Edycja 2014. GUS, Warszawa, http://stat.gov.pl/download /gfx/portalin formacyjny/pl/defaultaktualnosci/5486/16/1/1/wz_jakosc_zycia_w_polsce_2014.pdf (stan na dzień 17.07.2015 r.).
 • Dalkey N.C., Rourke D.L., 1972, The Delphi procedure and rating quality of life factors. Univ. California LA.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 1998 r., nr 91, poz. 578).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. z 1997 r., nr 123, poz. 779).
 • Filaber J., 2009, Pojęcie bezpieczeństwa publicznego w prawie administracyjnym (wybrane uwagi) [w:] Wrocławskie Studia Erazmiańskie, prace prawnicze, administracyjne i historyczne, red. M. Sadowski, P. Szyminiec, Zeszyty Studenckie, Katedra Doktryn Politycznych i prawnych WPAiE UW, Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii&Authors, Wrocław.
 • Gotowska M., 2013, Współczesne uwarunkowania poziomu i jakości życia ludzi w Polsce, Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 40.
 • Jaździk-Osmólska A. (red.), 2014, Wycena kosztów wypadków i kolizji drogowych na sieci dróg w Polsce na koniec roku 2013 z wyodrębnieniem średnich kosztów społeczno-ekonomicznych wypadków na transeuropejskiej sieci transportowej, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, MIiR, Warszawa.
 • Miasta w liczbach, GUS, US w Poznaniu, Warszawa, 2014; http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/miasta-wojewodztwa/miasta-w-liczbach-2012,3,7.html (stan na dzień 20.07.2015).
 • Mieszkańcy Polski o swojej jakości życia. Wstępna analiza wyników Europejskiego badania dochodów i warunków życia 2013, 2014, GUS, DBSiWŻ, Warszawa.
 • Omyła-Rudzka M., 2014, Opinie o bezpieczeństwie w kraju i w miejscu zamieszkania, Komunikat z badań CBOS nr 84/2014, CBOS, Warszawa.
 • Peace S.M., 1990, Researching social gerontology. Concepts, methods and issues. Sage Publications, Londyn.
 • Raport o wypadkach drogowych w polskich miastach w 2014 roku. Łódź najniebezpieczniejsza, Warszawa najbardziej “zabójcza”, Informacja Prasowa, http://www. mfind.pl/akademia/raporty-i-analizy/wypadki-drogowe-2014/ (stan na dzień 20.07. 2015).
 • Saxen S., Orley J., (1997), Quality of life assessement. The World health Organization perspective. Eur. Psychiatry; 12 (supp. 3), http://dx.doi.org/10.1016/s0924-9338 (97)89095-5.
 • Symon E., 2014, Wypadki drogowe w Polsce w 2013 roku, Komenda Głównia Policji, Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego Wydział Ruchu Drogowego, ITS, Warszawa.
 • Transport drogowy w Polsce w latach 2012 i 2013, 2015, Główny Urząd Statystyczny w Warszawie, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa–Szczecin, s. 61.
 • Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2013 roku, 2014, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c14cf779-8253-4818-8028-cf443eaa0552
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.