Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 1/2014 (45) | 156-174

Article title

Myślenie strategiczne w małych i średnich organizacjach

Content

Title variants

EN
Strategic thinking in small and medium organizations

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł analizuje sposoby myślenia strategicznego w małych i średnich organizacjach działających w Polsce. Omówiono podstawowe koncepcje teoretyczne opisujące myślenie strategiczne, powstałe na gruncie psychologii oraz nauk o zarządzaniu. Przedstawiono przegląd badań na temat procesu formułowania strategii oraz treści strategii w małych i średnich organizacjach. Zaprezentowano wyniki badania własnego dotyczącego poziomu planowania strategicznego, reprezentacji poznawczej konkurentów oraz sposobu artykulacji celów przez polskie firmy należące do sektora MSP. Sformułowano wnioski teoretyczne oraz rekomendacje dla menedżerów małych i średnich organizacji działających w Polsce.
EN
The article analyses strategic thinking in small and medium organizations in Poland. Building upon the psychological and managerial literature, we discuss theoretical foundations of strategic thinking. We provide an overview of research on strategy formulation and strategy content in small and medium organizations. We present the results of empirical study focused on strategic planning, cognitive representation of competitors and articulation of goals by Polish companies from SME sector. In conclusion we present theoretical implementations and provide recommendations to managers of Polish SMEs.

Keywords

Year

Issue

Pages

156-174

Physical description

Dates

issued
2014-01-30

Contributors

 • Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski

References

 • Analoui, F. i Karami, A. (2003). Strategic Management in Small and Medium Enterprises. London: Thomson.
 • Ansoff, H.I. (1991). Critique of Henry Mintzberg’s ‘The Design School: Reconsidering the Basic Premises of Strategic Management’. Strategic Management Journal, 12, 449–461.
 • Bajcar, B. (2012). Kwestionariusz styl myślenia i działania strategicznego – nowe narzędzie do pomiaru wskaźników myślenia strategicznego. Studia Psychologiczne, 50, 5–24.
 • Berry, M. (1998). Strategic Planning in Small High Tech Companies. Long Range Planning, 31 (3), 455– 466.
 • Carland, J., Hoy, F., Boulton, W. i Carland, J. (1984). Differentiating Entrepreneurs from Small Business Owners: A Conceptualization. Academy of Management Review, 9 (2), 354–359.
 • Castrogiovanni, G. (1996). Pre-startup Planning and the Survival of New Small Businesses: Theoretical Linkages. Journal of Management, 22 (6), 801–822.
 • Covin, J. i Slevin, D. (1989). Strategic Management of Small Firms in Hostile and Benign Environments. Strategic Management Journal, 10, 75–87.
 • Covin, J.G., Slevin, D.P. i Schultz, R.L. (1994). Implementing Strategic Missions: Effective Strategic, Structural and Tactical Choices. Journal of Management Studies, 31 (4), 481–505.
 • Cyert, R.M. i March, J.G. (1963). A Behavioral Theory of the Firm. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
 • Delmar, F. i Shane, S. (2003). Does Business Planning Facilitate the Development of New Ventures? Strategic Management Journal, 24, 1165–1185.
 • Duncan, R. (1972). Characteristics of Organizational Environments and Perceived Environmental Uncertainty. Administrative Science Quarterly, 17, 313–327.
 • Ebben, J. i Johnson, A. (2005). Efficiency, Flexibility, or Both? Evidence Linking Strategy to Performance in Small Firms. Strategic Management Journal, 26, 1249–1259.
 • Fiegenbaum, A. i Karnani, A. (1991). Output Flexibility – a Competitive Advantage for Small Firms. Strategic Management Journal, 12, 101–114.
 • Frederickson, J.W. (1984). The Comprehensiveness of Strategic Decision Processes: Extension, Observations, Future Directions. Academy of Management Journal, 27 (3), 445–466.
 • Frederickson, J.W. i Michel, T.R. (1984). Strategic Decision Processes: Comprehensiveness and Performance in an Industry with an Unstable Environment. Academy of Management Journal, 27, 399–423.
 • Galbraith, J.R. (1977). Organization Design. Reading: Addison Wesley.
 • Gibbons, P.T. i O’Connor, T. (2005). Influences on Strategic Planning Processes among Irish SMEs. Journal of Small Business Management, 43 (2), 170–186.
 • Glinka, B. i Gulan, U. (2012). Małe przedsiębiorstwa – specyfika i problem zarządzania. W: B. Glinka i M. Kostera, Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • GUS. (2013). Działalność gospodarcza przedsię biorstw o liczbie pracują cych do 9 osób w 2012 r. Pozyskano z: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PGWF_dzial_gosp_przed_o_l_prac_9os_2012.pdf (8.11.2013).
 • Johnson, G. i Scholes, K. (1997). Exploring Corporate Strategy. London: Prentice Hall.
 • Karagozoglu, N. i Lindell, M. (1998). Internationalization of Small and Medium-sized Technology-based Firms: An Exploratory Study. Journal of Small Business Management, 36, 44–59.
 • Kraus, S. (2007). Strategic Planning in New Ventures and Young SMEs. W: C. Wankel (red.). 21st Century Management – A Reference Handbook (s. 73–81). Thousand Oaks: Sage.
 • Kraus, S., Reiche, S. i Resche, C. (2007). Implications of strategic planning in SMEs for International Entrepreneurship Research and Practice. W: M. Terziovski (red.), Energizing Management through Innovation and Entrepreneurship: European Research and Practice (s. 110-127). London: Routledge.
 • Lindsey, W. i Rue, L. (1980). Impact of the Organization Environment on the Long-range Planning Process: A Contingency View. Academy of Management Journal, 23, 385–404.
 • Lumpkin, G.T. i Dess, G.G. (1996). Clarifying the Entrepreneurial Orientation Construct and Linking it to Performance. Academy of Management Review, 21 (1), 135–172.
 • Lyles, M., Baird, I., Orris, J. i Kuratko, D. (1993). Formalized Planning in Small Business: Increasing Strategic Choices. Journal of Small Business Management, (April), 38–50.
 • Matthews, C.H. i Scott, S.G. (1995). Uncertainty and Planning in Small and Entrepreneurial Firms: An Empirical Assessment. Journal of Small Business Management, (October), 34–52.
 • McCarthy, B. (2003). The Impact of the Entrepreneur’s Personality on the Strategy- Formation and Planning Process in SMEs. Irish Journal of Management, 24 (1), 154–172.
 • McClelland, D. (1965). Achievement and Entrepreneurship. A Longitudinal Study. Journal of Personality and Social Psychology, 1, 389–397.
 • McKenna, S.D. (1996). The Darker Side of the Entrepreneur. Leadership and Organizational Development Journal, 17 (6), 41–45.
 • Miles, R.E. i Snow, C.C. (1978). Organization Strategy, Structure and Process. New York: McGraw Hill.
 • Milliken, F. (1987). Three Types of Uncertainty about the Environment: State, Effect, and Response Uncertainty. Academy of Management Review, 12, 133-143.
 • Mintzberg, H. (1973). Strategy-Making in Three Modes. California Management Review, 16, 44–53.
 • Mintzberg, H. i Waters, J. (1982). Tracking Strategy in an Entrepreneurial Firm. Academy of Management Journal, 25, 465–499.
 • Mintzberg, H. i Waters, J. (1985). Of Strategies Deliberate and Emergent. Strategic Management Journal, 6, 257–272.
 • Neilsen, E.H. (1974). Contingency Theory Applied to Small Business Organizations. Human Relations, 24, 357–379. Neumann von, J. i Morgenstern, P. (1944). Theory of Games And Economic Behavior. Princeton: Princeton University Press.
 • Nosal, C. i Bajcar, B. (2004). Czas psychologiczny: wymiary, struktura, konsekwencje. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.
 • O’Gorman, C. i Doran, R. (1999). Mission Statements in Small and Medium-sized Business. Journal of Small Business Management, 37 (4), 59–68.
 • Obłój, K. (2007). Strategia organizacji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Obłój, K. (2010). Pasja i dyscyplina strategii. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 • Orłowski, W., Pasternak, R., Flaht, K. i Szubert, D. (2010). Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu. Warszawa: PARP.
 • Tarnawa, A. i Zadura-Lichota, P. (red.) (2012). Raport o stanie sektora małych I średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010–2011. Warszawa: PARP. Pozyskano z: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/545/15428.pdf (8.11.2013).
 • Perry, S.C. (2001). The Relationship between Written Business Plans and the Failure of Small Businesses in the US. Journal of Small Business Management, 39 (3), 201–208.
 • Posner, B.G. (1985). Real Entrepreneurs Don’t Plan. Inc, 7 (11), 129–132.
 • Powell, T., Lovallo, D. i Fox, C. (2011). Behavioral Strategy. Strategic Management Journal, 32 (13), 369–386.
 • Quinn, J. (1980). Strategies for Change: Logical Incrementalism. Sloan Management Review, 20, 7–21.
 • Sandberg, W.R., Robinson, R.B. i Pearce, J.A. (2001). Why Small Businesses Need a Strategic Plan. Business & Economic Review, 48 (1), 12–15.
 • Schwenk, C.R. i Shrader, C.B. (1993). Effects of Formal Strategic Planning on Financial Performance in Small Firms: A Meta Analysis. Entrepreneurship Theory and Practice, 17 (Spring), 53–64.
 • Smith, N. (1967). The Entrepreneur and His Firm: The Relationship between Type of Man and Type of Company. East Lansing: Michigan State University.
 • Simon, H.A. (1976). Działanie administracji. Warszawa: PWN.
 • Sołoducho-Pelc, L. (2012). Planowanie strategiczne w małych przedsiębiorstwach – historyczna czy nowoczesna koncepcja zarządzania? Współczesne Zarządzanie, 4, 112–121.
 • Trope, Y. i Liberman, N. (2010). Construal Level Theory of Psychological Distance. Psychological Review, 117, 440–463.
 • Wieczorkowska-Wierzbińska, G. (2011). Psychologiczne ograniczenia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 • Verreynne, M. i Meyer, D. (2010). Small Business Strategy and the Industry Life Cycle. Small Business Economics, 35 (4), 399–416.
 • Zimbardo, P. i Boyd, J. (2009). Paradoks czasu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1644-9584

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c15a4a81-ca82-4100-b1c9-c5a66d862a3b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.