Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 66 | 2: Historia. Zeszyt specjalny | 181-195

Article title

Szkic o wyjątkowości Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na tle polskiego świata akademickiego po 1944 roku

Title variants

EN
An Outline of the Uniqueness of the Catholic University of Lublin on the Background of the Polish Academic World after 1944

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W niniejszym szkicu oddaję głos samej uczelni, tak aby wypowiedziała się o własnej wyjątkowości po 1944 r. Nie ma przy tym wątpliwości, że Katolicki Uniwersytet Lubelski – odmienny ideowo od otaczającej go rzeczywistości PRL-u – już chociażby pod tym względem wyróżniał się na tle ówczesnego świata akademickiego. PRL i KUL stanowiły byty odmienne, ścierające się w Polsce rządzącej przez komunistów.
EN
In this sketch I am paying the voice back to the university so that it gives her opinion about the personal uniqueness after 1944. There is no doubts, that the Catholic University of Lublin – different ideologically from reality surrounding him the Polish People’s Republic – already even if in this respect stood out relating to contemporary academic world. The Polish People’s Republic and the Catholic University of Lublin were different objects, being worn away in Poland ruling by communists.

Contributors

 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

References

 • Bailes K.E., Technology and Society under Lenin and Stalin. Origins of the Soviet Technical Intelligentsia, 1917-1941, Princeton NJ 1978.
 • Bender R., Władze naczelne Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1944-1968, w: Księga jubileuszowa 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. nacz. M. Rechowicz, Lublin 1969, s. 121-164.
 • Bourdieu P., Homo Academicus, Stanford Ca 1988.
 • Connelly J., Zniewolony uniwersytet. Sowietyzacja szkolnictwa wyższego w Niemczech Wschodnich, Czechach i Polsce 1945-1956, Warszawa 2014.
 • Gałaszewska-Chilczuk D., „Wrogie” uniwersytety. Polityka państwa komunistycznego wobec Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (1944-1969), Warszawa 2013.
 • Goćkowski J., Życie uczonych w realnym leninizmie, w: PRL z pamięci, red. C. Robotycki, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne” 2001, z. 36, s. 93-117.
 • Herczyński R., Spętana nauka. Opozycja intelektualna w Polsce 1945-1970, Warszawa 2008. Hübner P., Polityka naukowa w Polsce w latach 1944-1953. Geneza systemu, t. 1, Wrocław–Warszawa–Kraków 1992.
 • Hübner P., Stalinowskie „czystki” w nauce polskiej, w: Skryte oblicze systemu komunistycznego. U źródeł zła, red. R. Bäcker i in., Warszawa 1997, s. 211-224.
 • Jasienowicz M., 15 lat Biblioteki UMCS, „Bibliotekarz Lubelski” 1959, nr 4, s. 10-12.
 • Kersten K., Nauka polska 1939-1956 wobec totalitaryzmów, w: K. Kersten, Pisma rozproszone, wybór i przygotowanie do druku T. Szarota, D. Libionka, Warszawa 2005, s. 68-85. Kruszyński M., Eugeniusz Hetman – sekretarz Komitetu Uczelnianego PZPR Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w: Partia komunistyczna w Polsce. Struktury – ludzie – dokumentacja, red. D. Magier, Lublin–Radzyń Podlaski 2012, s. 425-439.
 • Kruszyński M., Henryk Raabe – organizator i pierwszy rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1944-1948), „Komunizm: System – Ludzie – Dokumentacja” 1(2012), s. 59-87 (www.komunizm.net.pl).
 • Kruszyński M., Józef Parnas czy Józef Parnes. Przyczynek do biografii, „Rocznik Lubelski” 38(2012), s. 84-96.
 • Kruszyński M., Maria Curie-Skłodowska i uniwersytet jej imienia – Lublin, rok 1944, „Annales UMCS” 66(2011), sec. F, z. 1, s. 139-146.
 • Kruszyński M., Towarzystwo Przyrodników im. Mikołaja Kopernika UMCS w Lublinie w latach stalinowskich, „Rocznik Lubelski” 38(2012), s. 97-106.
 • Kruszyński M., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w latach 1944-1989. Zarys dziejów uczelni w warunkach PRL, Lublin 2015.
 • Łosowska A., Znane i nieznane dzieje UMCS. Trudne początki, „Wiadomości Uniwersyteckie” październik 2009, nr 7(157), s. 6-8.
 • Malarczyk J., Powstanie i rozwój Uniwersytetu, w: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 19441979, red. W. Skrzydło, R. Orłowski, G.L. Seidler, Lublin 1979, s. 7-33.
 • Malarczyk J., UMCS w okresie PKWN, „Rocznik Lubelski” 7(1966), s. 103-123.
 • Malarczyk J., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, w: Sto sześćdziesiąt cztery dni „Polski Ludowej”, red. A. Bogusz, Lublin 1964, s. 94-106.
 • Palska H., Nowa inteligencja w Polsce Ludowej. Świat przedstawień i elementy rzeczywistości, Warszawa 1994.
 • Salmonowicz S., Profesorowie i studenci w dobie stalinizmu w Polsce (1944-1956), w: Polacy wobec PRL. Strategie przystosowawcze, red. G. Miernik, Kielce 2003, s. 75-84.
 • Skoczylas W., Biblioteka UMCS w Lublinie, „Bibliotekarz” 1946, nr 8/9, s. 186-189.
 • Stobiecki R., Historia pod nadzorem: Spory o nowy model historii w Polsce (II połowa lat czterdziestych – początek lat pięćdziesiątych), Łódź 1993.
 • Stobiecki R., Historycy polscy wobec wyzwań XX wieku, Poznań 2014.
 • Świda-Ziemba H., Człowiek wewnętrznie zniewolony. Problemy psychosocjologiczne minionej formacji, Warszawa 1998.
 • Wojciszke B., Psychologia społeczna, Warszawa 2011.
 • Wrona J., Uwarunkowania polityczne i społeczne powstania UMCS, „Wiadomości Uniwersyteckie” październik 2009, nr 7(157), s. 9-12.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c15e8b08-909a-4696-b4dd-114c6f4d6773
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.