Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2017 | 2 | 121-143

Article title

System instytucjonalnej równowagi a proces zmian instytucjonalnych z perspektywy zrównoważonego rozwoju

Title variants

EN
The System of Institutional Equilibrium and the Process of Institutional Change
RU
Система институционального равновесия и процесс институциональных изменений с точки зрения уравновешенного развития

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Narzędzia analityczne, którymi dysponują nauki społeczne, w tym ekonomia, są dobrze dopasowane do analizy statycznych sytuacji, lecz nie w pełni odzwierciedlają i nie pozwalają zrozumieć niektórych procesów zmieniającego się świata. Autorzy próbują wskazać narzędzia pozwalające analizować proces zmian instytucjonalnych. Artykuł zawiera przegląd najnowszych badań dotyczących znaczenia instytucji w procesach gospodarczych oraz omówienie koncepcji równowagi instytucjonalnej. Równowaga ta jest pojmowana jako harmonijne dopasowanie wzajemne instytucji formalnych i nieformalnych oraz stan, w którym żadna grupa społeczna lub zawodowa nie dąży do zmiany istniejącego porządku instytucjonalnego (lub nie jest w stanie go zmienić). W tym kontekście jednym z najważniejszych zadań państwa jest kreowanie takiego systemu instytucjonalnego, który będzie zapewniał długookresową równowagę, zgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju.
EN
The paper aims at assessing inequality of distribution of pre-fiscal income in European countries and capturing the statistical link between the pre-fiscal and post-fiscal income inequality, namely identifying redistributive effect of social transfers and income tax. All EU member states, along with Iceland, Norway and Switzerland in 2004–2014, are covered by the study. Unit data required to calculate the Gini coefficient were obtained from the EU-Survey on Income and Living Conditions (empirical sample ranged from 116 714 households in 2004 to 226 701 households in 2014). Fixed effect panel data model reveals that the original income Gini coefficient is not statistically significant predictor of the taxbenefit redistributive impact, which is expressed in relative terms (on average, countries with the most unequal original income distribution do not have more redistributive fiscal systems). Besides, the key variable of interest, as a comprehensive measure of income inequality, which is not able to discriminate between different aspects of inequality, has no explanatory power while explaining social expenditure-to-GDP ratio. But the original income Gini coefficient within the first quintile, the second quintile and between those two quintiles (within-group and between-group income inequality) turned out to cause social expenditure to grow.
Аналитические инструменты, которыми располагают общественные науки, в том числе экономика, хорошо приспособлены для анализа статичных ситуаций, но не вполне пригодны для отражения и понимания некоторых процессов меняющегося мира. Авторы статьи пишут об инструментах, позволяющих анализировать процесс институциональных изменений. Статья содержит обзор новейших исследований, касающихся значения институтов в экономических процессах, и анализ концепции институционального равновесия. Это равновесие понимается как гармоничное сосуществование формальных и неформальных институтов, а также состояние, в котором ни одна из социальных или профессиональных групп не стремится к изменению существующего институционального порядка (или не в состоянии его изменить). В этом контексте одним из важнейших задач государства является создание такой институциональной системы, которая будет обеспечивать долгосрочное равновесие, отвечающее принципам уравновешенного развития.

Journal

Year

Issue

2

Pages

121-143

Physical description

Contributors

 • Dr Jakub Sukiennik – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Centrum Doskonałości dla Zrównoważonego Rozwoju
 • Dr Zbigniew Dokurno – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Centrum Doskonałości dla Zrównoważonego Rozwoju
 • Prof. dr hab. Bogusław Fiedor – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Centrum Doskonałości dla Zrównoważonego Rozwoju

References

 • Abson D.J., et al., Walmsley D., Ecosystem Services as a Boundary Object for Sustainability, „Ecological Economics” 2013, nr 103.
 • Abucewicz M., Narkomania – problem w perspektywie konstruktywistycznej, wyd. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, Warszawa 2012.
 • Ahn T.K., Ostrom E., Walker J., Reprint of: A Common-pool Resource Experiment with Postgraduate Subjects from 41 Countries, „Ecological Economics” 2011, nr 70.
 • Baumgartner S., Quaas M., What is Sustainability Economics?, „Ecological Economics” 2010, nr 69.
 • Beca P., Santos R., Measuring Sustainable Welfare: A New Approach to the ISEW, „Ecological Economics” 2010, nr 69.
 • Bergh van de J.C.J.M., Externality or Sustainability Economics?, „Ecological Economics” 2010, nr 69.
 • Biswas A.K., Farzanegan M.R., Thum M., Pollution, Shadow Economy and Corruption: Theory and Evidence, „Ecological Economics” 2012, nr 75.
 • Boehlke J., Kompletność komplementarność i substytucyjność instytucji w przedsiębiorstwie w nowej ekonomii instytucjonalnej, w: Nowa Ekonomia Instytucjonalna. Teoria i Zastosowania, red. S. Rudolf, WSEiP, Kielce 2009.
 • Borkowska B., Regulacja monopolu naturalnego w teorii i praktyce, wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 • Brundtland – Commision, Report of the World Commission on Environment and Development, United Nations 1987.
 • Camacho-Cuena E., Requate T., The Regulation of Non-point Source Pollution and Risk Preferences: An Experimental Approach, „Ecological Economics” 2012, nr 73.
 • Chang H., Institutions and Economic Development: Theory, Policy and History, „Journal of Institutional Economics” 2011, nr 4.
 • Coase R.H., Nowa ekonomia instytucjonalna, „Gospodarka Narodowa” 1999, nr 3.
 • Colomer J.M., Equilibrium Institutions: The Federal-Proportional Trade-Off, „Public Choice” 2014, nr 3/4.
 • Daly H.E., Farley J., Ecological Economics: Principles and Applications. Washington, Covelo, Island Press, London 2004.
 • David P., Path Dependence: a Foundational Concept for Historical Social Science, Cliometrica, „Journal of Historical Economics and Econometric History” 2007, nr 2.
 • Delacote P., Montagne-Huck C., Political Consumerism and Public Policy: Good Complements against Marker Failures?, „Ecological Economics” 2012, nr 73.
 • Dokurno Z., Modelowanie kapitału ludzkiego w gospodarce opartej na wiedzy, PWN, Warszawa 2017.
 • Dokurno Z., Fiedor B., Natural Capital Valuation – Recent Advances from the Perspective of Sustainable Development, PWN, Warszawa 2017 (w druku).
 • Dokurno Z., Fiedor B., Scheuer B., Contemporary Macroeconomics from the Perspective of Sustainable Development, PWN, Warszawa 2017 (w druku).
 • Dokurno Z., Fiedor B., Scheuer B., Status badawczy ekonomii ekologicznej jako współczesnej heterodoksji ekonomicznej, w: Nauki ekonomiczne: Stylizowane fakty a wyzwania współczesności, red. B. Fiedor, IX Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa 2015.
 • Dzionek-Kozłowska J., Market versus Goverment in the Light of the Discussion About Path Dependence, „Economics and Law”, t. VI, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010.
 • Eggertsson T., Knowledge and the Theory of Institutional Change, „Journal of Institutional Economics” 2009, nr 2.
 • Fiedor B., Instytucje formalne i nieformalne w kształtowaniu trwałego rozwoju, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 856, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 40, tom 2, Problemy współczesnej ekonomii, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015.
 • Fiedor B., Ład instytucjonalny dla trwałego rozwoju – próba spojrzenia z perspektywy koncepcji równowagi instytucjonalnej, w: Spontaniczne i stanowione elementy ładu gospodarczego w procesie transformacji, red. P. Pysz, A Grabska, M. Moszyński, PTE, Warszawa 2014.
 • Fiedor B., Matysiak A., Rola państwa w ujęciu teorii trwałego rozwoju z punktu widzenia sprawiedliwości ekologicznej, w: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej – teorie neoliberalne wobec ekonomicznej roli państwa a polityka społeczno-ekonomiczna, red. U. Zagóra-Jonszta, wyd. AE w Katowicach, Katowice 2004.
 • Fiedor B., Regulacja ekologiczna jako rodzaj regulacji publicznej w gospodarce rynkowej – ujęcie normatywne a ekonomia polityczna regulacji, „Studia Ekonomiczne” 2003, nr 4.
 • Figge F., Hahn T., Sustainable Value Added: Measuring Corporate Contributions to Sustainability beyond Eco-efficiency, „Ecological Economics” 2004, nr 48(2).
 • Fleurbaey M., Blanchet D., Beyond GDP: Measuring Welfare and Assessing Sustainability, Oxford University Press, Oxford 2013.
 • Florensa M.C., Institutional Stability and Change. A Logic Sequence for Studying Institutional Dynamics, The Commons in an Age of Global Transition: Challenges, Risks and Opportunities, Oaxaca 2004.
 • Fukuyama F., State – Building. Governance and World Order in 21st Century, Cornell University Press, Ithaca 2004.
 • Garbicz M., Staniek Z., Mikroekonomia. Problemy zawodności rynku, Wyd. Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Warszawa 2009.
 • Greif A., Cultural Beliefs and the Organization of Society: A Historical and Theoretical Reflection on Collectivist and Individualist Societies, „Journal of Political Economy” 1994, nr 105.
 • Greif A., Kingston C., Institutions: Rules or Equilibria?, w: Political Economy of Institutions, Democracy and Voting, red. N. Schofield, G. Caballero, Springer, Berlin Heidelberg 2011.
 • Guimaraes B., Sheedy K.D., A Model of Equilibrium Institutions, Centre for Economic Performance, London School of Economics, Discussion Paper no. 1123, 2012.
 • Guimaraes B., Sheedy K.D., A Model of Equilibrium Institutions, European Summer Symposium in International Macroeconomics (ESSIM), London 2010.
 • Jakubowski R.M., Kuśmierczyk P., The Experimental Studies on Efficiency of Market Institutions, „Ekonomia”, Wrocław 2009.
 • Jennings P.D., Zandberg P.A., Ecologically Sustainable Organizations: An Institutional Approach, „Academy of Management Review” 1995, nr 20(4).
 • Kapp K.W., The Nature and Significance of Institutional Economics, „International Review of Social Sciences” 1976, nr 29(2).
 • Karlsson-Vinkhuyzen S.I., Jollands N., Staudt L., Global Governance for Sustainable Energy: The Contribution of Global Public Goods Approach, „Ecological Economics” 2012, nr 83.
 • Keefer P., Knack S., Does Social Capital Have an Economic Payoff? A Cross-country Investigation, „The Quarterly Journal of Economic” 1997, nr 112(4).
 • Kingston C., Caballero G., Comparing Theories of Institutional Change, „Journal of Institutional Economics” 2009, nr 5(2).
 • Klimczak B., Mikroekonomia, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • Klitgaard K.A., Kraal L., Institutional Change and Ecological Economics: Extending the Exploration of Human Ecology and Human Economy, 2nd Conference on Economic
 • Degrowth for Ecological Sustainability and Social Equity, Barcelona 2010.
 • Kuosmanen T., Kuosmanen N., How Not to Measure Sustainable Value (and How One Might), „Ecological Economics” 2009, nr 69.
 • La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Schleifer A., The Economic Consequences of Legal Origins, „Journal of Economic Literature” 2008, nr 46(2).
 • Leković V., Interaction of Formal and Informal Institutions – Impact on Economic Success, „Economics and Organization” 2011, nr 8(4).
 • Lissowska M., Institutions for Market Economy. The Case of Poland, C.H. Beck, Warszawa 2008.
 • Meissner N., The Incentives of Private Companies to Invest in Protected Area Certificates: How Coalitions Can Improve Ecosystem Sustainability, „Ecological Economics” 2013, nr 95.
 • Milgrom P., North D., Weingast B., The Role of Institutions in the Revival of Trade: the Law Merchant, Private Judges, and the Champagne Fairs, „Economics &Politics” 1990, nr 2(1).
 • Nagase Y., Uehara T., Evolution of Population-resource Dynamics Model, „Ecological Economics” 2011, nr 72.
 • Nasrallah W.F., Cheaib K.A., Yassine A.A., A Dynamic Equilibrium Model of How Regulative and Normative Institutions Influence Economic Behaviour and Growth, The Computational Social Science Society of the Americas, 2013; http://computationalsocialscience.org/wp-content/uploads/2013/08/NasrallahEtAl2013.pdf (dostęp: 18.08.2014).
 • North D.C., Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge 1990.
 • North D.C., Institutions, „Journal of Economic Perspectives” 1991, nr 5(1).
 • Olson M., The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups, Harvard University Press, Cambridge (MA) 1965.
 • Ostrom E., Basurto X., Crafting Analytical Tools to Study Institutional Change, „Journal of Institutional Economics” 2011, nr 7(3).
 • Pejovich S., The Effect of Interaction of Formal and Informal Institutions on Social Stability and Economic Development, „Journal of Markets and Mortality” 1999, nr 2.
 • Plata M.M., The Institutional Level for Sustainable Development: Exploring Trans-Boundary Governance on Climate Change, „International Journal of Humanities and Social Science” 2013, nr 3(21).
 • Rodseth K.L., Capturing the Least Costly Way of Reducing Pollution: A Shadow Price Approach, „Ecological Economics” 2013, nr 92.
 • Rolland G., Understanding Institutional Change: Fast-Moving and Slow-Moving Institutions, „Studies in Comparative International Development” 2004, nr 38(4).
 • Roseta-Palma C., Ferreira-Lopes A., Sequeira T.N., Exteralities in an Endogenous Growth Model with Social and Natural Capita, „Ecological Economics” 2010, nr 69.
 • Rumianowska I., Ecological Regulations and Interest Groups in Protection of Natural Environment, „Economics and Law” 2010, nr 6(1).
 • Safarzyńska K., Evolutionary-economic Policies for Sustainable Consumption, „Ecological Economics” 2013, nr 90.
 • Scrieciu S.S., Barker T., Ackerman F., Pushing the Boundaries of Climate Economics: Critical Issues to Consider in Climate Policy Analysis, „Ecological Economics” 2013, nr 85.
 • Slavikova L., Kluvankova-Oravska T., Jilkova J., Bridging Theories on Environmental Governance. Insight from Free-market Approaches and Institutional Ecological Economics Perspectives, „Ecological Economics” 2010, nr 69.
 • Sneddon C.S., ‘Sustainability’ in Ecological Economics, Ecology and Livelihoods: a Review, „Progress in Human Geography” 2000, nr 24(4).
 • Sukiennik J., Cele i skutki prohibicji, Współczesne zarządzanie przedsiębiorstwem i finansami, „Wrocławski Biuletyn Gospodarczy” 2012, nr 43, Wrocław 2012b.
 • Sukiennik J., Państwowa regulacja rynku narkotyków – próba oceny kosztów i korzyści, Praca Doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2015.
 • Sukiennik J., Prohibicja na rynkach dóbr niekorzystnych społecznie a poziom przestępczości: przegląd piśmiennictwa, „Alkoholizm i Narkomania”, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2012, nr 25(1) (2012a).
 • Sukiennik J., Regulacja rynku narkotyków a wolność osób, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: 25 lat społeczeństwa obywatelskiego, nr 458, Wrocław 2016.
 • Sztompka P., Socjologia, Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków 2002.
 • Vatn A., An Institutional Analysis of Payments for Environmental Services, „Ecological Economics” 2010, nr 69.
 • Vollan B., Prediger S., Frolich M., Co-managing Common-pool Resources: Do Formal Issue Have to Be Adapted to Traditional Ecological Norm?, „Ecological Economics” 2013, nr 95.
 • Whittaker J., The Evolution of Environmentally Responsible Investment: An Adam Smith Perspective, „Ecological Economics” 2011, nr 71.
 • Wilkin J., Institutional Equilibrium. What is About and What is Its Role in the Economy?, „Economics” 2011, nr 3(15).
 • Williamson O.E., The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead, „Journal of Economic Literature” 2000, nr 38.
 • Woźniak M.G., Instytucjonalne uwarunkowania spójności społeczno-ekonomicznej, w: Polityka ekonomiczna państwa we współczesnych systemach gospodarczych, red. D. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.
 • Young O.R., Institutions and Environmental Change: The Scientific Legacy of a Decade of IDGEC Research, Conference on the Human Dimension of Global Environmental Change, Amsterdam 2007.
 • Zielenkiewicz M., Institutional Environment in the Context of Development of Sustainable Society in European Union Countries, „Quarterly Journal of Economics and Economic Policy” 2014, nr 9(1).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c161d32a-e3c8-4515-8b03-94e3d7146644
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.