Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 2 | 310-322

Article title

Marzenie ciałem. Przestrzeń edukacyjnych (nie)miejsc i (nie)śladów

Content

Title variants

EN
Body Dreaming. The space of educative (non)places and (non)traces

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł jest prezentacją autorskiego konceptu pod nazwą marzenie ciałem. Taki twórczy oksymoron prowokuje dyskurs pedagogiczny o marzeniach, które wydarzają się na drogach życia i objawiają edukacyjne sensy. Autorka, budując narrację tekstu, wychodzi od tradycji kartezjańskiego dzielenia na ciało i umysł. Ten dualizm, przymus dwuwartościowej logiki nie pozwala ująć istnienia człowieka jako jedności. Marzenia, które także budują to istnienie w pełnym znaczeniu humanitas, mają nie tylko wymiar wyobrażeniowy, ale geofizykalny. Stąd próby przekraczania dualizmu w ujęciach przykładowo M. Merleau-Ponty’ego i M. Henry’ego. Prezentowana tu autorska koncepcja jest jednak dalszym poszukiwaniem i wskazaniem trzeciej przestrzeni będącej hybrydyczną konstrukcją, gdzie ideowo podziały albo-albo zostają zniesione. Trzecia przestrzeń obejmuje jednocześnie perspektywę świata rzeczywistego, materialnego i wyobrażonych reprezentacji przestrzenności. Umożliwia tym samym marzenie ciałem w permanentnej oscylacji (nie)miejsc i (nie)śladów.

Year

Issue

2

Pages

310-322

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

References

 • Andruchowycz J. (2014). Leksykon miast intymnych. Swobodny podręcznik do geopoetyki i kosmopolityki. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.
 • Augé M. (2010). Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Bachelard G. (1961). La Poétique de l’Espace. Paris : Presses universitaires de France.
 • Bachelard G. (1998). Poetyka marzenia. Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria.
 • Bauman Z. (1995). Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Czyżak A. (2014). Tożsamość w obrazach. Wokół „Leksykonu miast Intymnych” Jurija Andruchowycza. Porównania, 15, 245-255.
 • Debray R. (1996). Rhapsodie pour la route, Revue Les cahiers de médiologie, 2, 5-17.
 • Demetrio D. (2009). Pedagogika pamięci. W trosce o nas samych, z myślą o innych. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej.
 • Dymnicka M. (2011). Od miejsca do nie miejsca. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, 36, s. 35- -52.
 • Falkiewicz A. (1996). Istnienie i metafora. Wrocław: Agencja Reklamowo-Wydawnicza.
 • Foucault M. (1995). Historia seksualności. Użytek z przyjemności, t. 2. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”.
 • Foucault M. (2006). O innych przestrzeniach. Heterotopie. Kultura Popularna, 6(16), 7-13.
 • Henry M. (1965). Philosophie et phénoménologie du corps. Paris: Presses universitaires de France.
 • Henry M. (2000). Incarantion. Une philosophie de la chair. Paris: Seuil.
 • Janion M. (1991). Projekt krytyki fantazmatycznej: szkice o egzystencjałach ludzi i duchów. Warszawa: Wydawnictwo Pen.
 • Jay M. (1998). Granice doświadczenia granicznego: Bataille i Foucault. W: M. Kwiek (red.), Nie pytajcie mnie, kim jestem. Michel Foucault dzisiaj (s. 37-60). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Kita B. (2003). Między przestrzeniami. O kulturze nowych mediów. Kraków: Rabid.
 • Konończuk E. (2011). Mapa w interdyscyplinarnym dialogu geografii, historii i literatury. Teksty Drugie, 5, 255-264.
 • Kosiewicz J. (1988). Myśl wczesnochrześcijańska i katolicka wobec ciała. Warszawa: Witmark.
 • Kowalski P. (2008). Miejskie theatra wszelkie. O „fabularyzowanej” topografii miasta. Kultura Współczesna, 4(58), 69-96.
 • Kronenberg A. (2012). W stronę delikatniejszego zamieszkiwania Ziemi – geopoetyka Kennetha White’a. Fraza, 4, 13-31.
 • Krynicka A. (2010). Heterotopia Drohobycz. Nowa Krytyka. Zaczerpnięte 11 lipca 2018. Strona internetowa: www.nowakrytyka.pl.
 • Mendel M. (2007). Społeczeństwo i rytuał. Heterotropia bezdomności. Toruń: Wydawnictwo Adam Marsza­łek.
 • Melosik Z. (1996). Tożsamość, ciało, władza. Teksty kulturowe jako (kon)teksty pedagogiczne. Toruń-Po­znań: Wydawnictwo Edytor.
 • Melosik Z. (2010). Ciało jako przedmiot studiów kulturowych. W. A. Gromkowska-Melosik, Z. Melosik (red.), Kultura popularna. Konteksty teoretyczne (s. 153-165). Kraków: Impuls.
 • Merleau-Ponty M. (1996). Oko i umysł. Szkice o malarstwie. Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria.
 • Merleau- Ponty M. (1996). Widzialne i niewidzialne. Warszawa: Aletheia.
 • Merleau-Ponty M. (2001). Fenomenologia percepcji. Warszawa: Aletheia.
 • Migasiński J. (1995). Merleau-Ponty. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Murawska M. (2007). Fenomenologia z zamkniętymi oczami. Nowa fenomenologia Michela
 • Henry’ego. W: I. Lorenc, J. Migasiński (red.), Wokół fenomenologii francuskiej (s. 204-228) Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Filozofii Uniwersytetu War­szawskiego.
 • Olszewska M. (2010). O przestrzeni na progu doświadczenia. Antropos, 14/15, 12-26.
 • Paluch G. (2015). Pęknięcia rzeczywistości. Przestrzeń/Czas – Ciało – Ja. Przypadek poezji Tkaczyszy­na-Dyckiego. W: K. Rdzanek, A. Wójtowicz, A. Wróbel (red.), Miejsca odmiejscowione (s. 167-184). Warszawa: Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.
 • Piasecka M. (2018). O uniwersalizmie (nie)dokończenia. Edukacyjne (nie)miejsca i (nie)ślady. Częstocho­wa: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.
 • Rembowska-Płuciennik M. (2012). Poetyka intersubiektywności. Kognitywistyczna teoria narracji a proza XX wieku. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Rewers E. (2004). Więźniowie transkulturowej wyobraźni. W: W. Bolecki, R. Nycz (red.), Narracja i tożsa­mość. Narracje w kulturze (s. 38-52). Warszawa: Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.
 • Ricoeur P. (2006). Pamięć, historia, zapomnienie. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Nauko­wych Universitas.
 • Rogers L. (2006). Trzecia przestrzeń dziecka dorastającego w warunkach przemocy. W: M. Mendel (red.), Pedagogika miejsca (s. 91-103). Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.
 • Rybicka E. (2008). Od poetyki przestrzeni do polityki miejsca. Zwrot topograficzny w badaniach literackich. Teksty Drugie, 4, 28.
 • Rybicka E. (2014). Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.
 • Tyszko J. (2015). Au-delà jako strategia przestrzenna i egzystencjalna w literaturze pisarek Szwajcarskich. W: K. Rdzanek, A. Wójtowicz, A. Wróbel (red.), Miejsca odmiejscowione (s. 137-147). Warszawa: Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.
 • Wilber K. (2002). Psychologia integralna. Warszawa: Wydawnictwo Jacek Santorski.
 • Wójtowicz A. (2015). O Pałacu Staszica jako heterotropii w tekstach Wacława Berenta. Recepcja hetero topo­logii. W: K. Rdzanek, A. Wójtowicz, A. Wróbel (red.), Miejsca odmiejscowione (s. 89-106). Warszawa: Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c164ecc9-bfb8-4f74-b988-19ad9f2674a1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.