Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2014 | 2(37) | 137–152

Article title

O relacji pomiędzy filozofią nauki a jurysprudencją w świetle problematyki naturalizacji prawa

Authors

Content

Title variants

EN
On the relation between the philosophy of science and jurisprudence in the context of the naturalization of law

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł dotyczy wybranych aspektów relacji pomiędzy współczesną filozofią prawa oraz filozofią nauki. Zagadnienie to wydaje się szczególnie istotne w świetle wzrostu znaczenia podejścia naturalistycznego w naukach prawnych, następującego w związku z dynamicznym rozwojem nauk o zachowaniu. Dzięki analizie ich osiągnięć możliwe jest spojrzenie z interesującej perspektywy na istotne zagadnienia rozważane w ramach filozoficznoprawnego dyskursu. Nurtem, którego przedstawiciele uznają badanie faktów za najistotniejszy element refleksji nad pojęciem prawa, jest realizm prawny. Konsekwencją prezentowanego przez niektórych jego przedstawicieli nacisku na szeroko rozumiane analizy empiryczne w jurysprudencji jest wzrost znaczenia problemów rozważanych przez filozofów nauki dla filozofii prawa. Kilka z nich zostało wskazanych w tekście.

Journal

Year

Issue

Pages

137–152

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński

References

 • Holmes O., The path of the law, „Harvard Law Review” 1987 vol. 10 no. 8.
 • Motyka K., Petrażycki Leon, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu [wersja internetowa: http://www.ptta.pl/pef/pdf/p/petrazycki.pdf].
 • Petrażycki L., Wstęp do nauki prawa i moralności [w:] tenże, O nauce, prawie i moralności: pisma wybrane, Warszawa 1985.
 • Ross A., Tȗ-Tȗ, „Harvard Law Review” 1957 vol. 70.
 • Ross A., Directives and norms, London 1968.
 • Stelmach J., Sarkowicz R., Filozofia prawa XIX I XX wieku, Kraków 1999.
 • Hart H. L. A., Scandinavian realism, „The Cambridge Law Journal” 1959 vol. 17 no. 2.
 • Załuski W., Game theory in jurisprudence, Kraków 2013.
 • Bjarup J., The philosophy of scandinavian legal realism, „Ratio Juris” 2005 vol. 18.
 • Brożek B., Some remarks on the naturalization of law, Kraków 2010 (Studies in the Philosophy of Law, V).
 • Brożek B., Normatywność prawa. Szkic teorii (tekst dostępny na: http://biolawgy.files.wordpress.com/2010/06/normatywnosc.pdf).
 • Petrażycki L., O pobudkach postępowania i o istocie moralności i prawa, Warszawa 1924, s. 30–31.
 • Dalberg-Larsen J., Alf Ross and the sociology of law, „Scandinavian Studies In Law” 2005 vol. 48.
 • Leiter B., Naturalism In Legal Philosophy [w:] Stanford encyclopedia of philosophy, ed. E. N. Zalta, Stanford 2012, (30.01.2014).
 • Llewellyn K., Some realism about realism: Responding to Dean Pound, „Harvard Law Review” 1931 vol. 44 no. 8.
 • Heller M., Przeciw fundacjonizmowi, [w:] tenże, Filozofia i wszechświat, Kraków 2006.
 • Reed B., How to think about fallibilism, „Philosophical Studies: An International Journal for Philosophy in the Analytic Tradition” 2002 vol. 107 no. 2.
 • Hawking S., Wielki Projekt, przeł. J. Włodarczyk, Warszawa 2011.
 • Haack S., Kolenda K., Two fallibilists in search of the truth, „Proceedings of the Aristotelian Society, Supplementary Volumes” 1977 vol. 51.
 • Popper K., Open society and its enemies, Princeton 2013.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c1675b09-6ee8-4eac-9467-f8f778f3fe5d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.