PL EN


2012 | 24 | 404-411
Article title

Regionalne zróżnicowanie bezrobocia w Polsce w latach 1998-2011

Authors
Content
Title variants
EN
Regional Differentiation in Unemployment in Poland in 1998–2011 Years
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedstawiono zmiany skali bezrobocia w poszczególnych województwach w Polsce w latach 1998–2011. W pierwszym etapie analizy określono strukturę tego zjawiska na przestrzeni badanego okresu i podzielono województwa na skupienia różniące się poziomem natężenia badanej cechy. Następnie dokonano analizy dynamiki zmian stopy bezrobocia w poszczególnych województwach w trzech podokresach: 1998–2003 (okres po transformacji gospodarczej), 2003– 2008 (okres po integracji z UE) i 2008–2011. Zaobserwowano olbrzymie dysproporcje regionalne zarówno w skali, jak również w dynamice tego zjawiska.
EN
The first stage of the analysis involved defining the structure of the phenomenon over the period resulting in the provinces being divided into clusters with different levels of intensification of the factor studied. Next, an analysis of dynamics of change in unemployment rate in the provinces was done in three periods 1998–2003 (post economic transformation period), 2003– 2008 (post UE accession) and 2008–2011. Huge regional differences both in scale and dynamics of change were observed.
Year
Volume
24
Pages
404-411
Physical description
Contributors
  • Zakład Metod Ilościowych Uniwersytet Rzeszowski
References
  • Bąk A., Chmielewski R., Krasowska M., Piotrowska M., Szymborska M., 2007, Raport o rozwoju i polityce regionalnej, Warszawa,
  • Grabiński T., 1992, Metody taksonometrii, AE, Kraków.
  • Horodeński R., Sadowska‐Snarska C. i wsp., 2010, Uwarunkowania rynku pracy w Polsce. Aspekty regionalne, WSE Białystok, IPiSS, Warszawa
  • Nowak E., 1990, Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa.
  • Radziwiłł A, 1999, Zróżnicowanie regionalne bezrobocia w Polsce. Studia i Analizy, CASE, Warszawa
  • Rocznik Statystyczny za lata 1998–2010: GUS. Warszawa
  • Walesiak M., 1996, Metody analizy danych marketingowych, PWN, Warszawa.
  • Zuzek D., 2009, Rynek pracy a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, www.mikro.univ.szczecin.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c168be1b-c6ac-4390-a781-eee20eb4bddc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.