Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 24 | 404-411

Article title

Regionalne zróżnicowanie bezrobocia w Polsce w latach 1998-2011

Authors

Content

Title variants

EN
Regional Differentiation in Unemployment in Poland in 1998–2011 Years

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przedstawiono zmiany skali bezrobocia w poszczególnych województwach w Polsce w latach 1998–2011. W pierwszym etapie analizy określono strukturę tego zjawiska na przestrzeni badanego okresu i podzielono województwa na skupienia różniące się poziomem natężenia badanej cechy. Następnie dokonano analizy dynamiki zmian stopy bezrobocia w poszczególnych województwach w trzech podokresach: 1998–2003 (okres po transformacji gospodarczej), 2003– 2008 (okres po integracji z UE) i 2008–2011. Zaobserwowano olbrzymie dysproporcje regionalne zarówno w skali, jak również w dynamice tego zjawiska.
EN
The first stage of the analysis involved defining the structure of the phenomenon over the period resulting in the provinces being divided into clusters with different levels of intensification of the factor studied. Next, an analysis of dynamics of change in unemployment rate in the provinces was done in three periods 1998–2003 (post economic transformation period), 2003– 2008 (post UE accession) and 2008–2011. Huge regional differences both in scale and dynamics of change were observed.

Year

Volume

24

Pages

404-411

Physical description

Contributors

  • Zakład Metod Ilościowych Uniwersytet Rzeszowski

References

  • Bąk A., Chmielewski R., Krasowska M., Piotrowska M., Szymborska M., 2007, Raport o rozwoju i polityce regionalnej, Warszawa,
  • Grabiński T., 1992, Metody taksonometrii, AE, Kraków.
  • Horodeński R., Sadowska‐Snarska C. i wsp., 2010, Uwarunkowania rynku pracy w Polsce. Aspekty regionalne, WSE Białystok, IPiSS, Warszawa
  • Nowak E., 1990, Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa.
  • Radziwiłł A, 1999, Zróżnicowanie regionalne bezrobocia w Polsce. Studia i Analizy, CASE, Warszawa
  • Rocznik Statystyczny za lata 1998–2010: GUS. Warszawa
  • Walesiak M., 1996, Metody analizy danych marketingowych, PWN, Warszawa.
  • Zuzek D., 2009, Rynek pracy a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, www.mikro.univ.szczecin.pl

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c168be1b-c6ac-4390-a781-eee20eb4bddc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.