Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 10 | 2 | 79-96

Article title

La famiglia come icona del Mistero Trinitario

Content

Title variants

PL
Rodzina jako ikona Misterium Trynitarnego
EN
The family as an icon of the Trinitarian Mystery

Languages of publication

IT

Abstracts

IT
Nel recente magistero dei papi si trovano alcune affermazioni concernenti la correlazione teologica fra la Trinità e la famiglia umana. Il modello originario della famiglia deve essere ricercato nel mistero trinitario della vita di Dio. Il tema della famiglia come immagine della Trinità rappresenta una sfi da per larifl essione teologica. Qual è il fondamento, la portata e i limiti di un’autentica analogia familiare della Trinità?
PL
We współczesnym papieskim nauczaniu podjęty został wątek korelacji teologicznych między Trójcą Świętą i ludzką rodziną. Pierwowzoru wspólnoty rodzinnej należy szukać w trynitarnej tajemnicy Życia Bożego. W tym obszarze tematycznym trwa dyskusja teologów systematyków; formułowane są pytania dotyczące fundamentu, znaczenia i ograniczeń „rodzinnej” analogii Trójcy. Z jednej strony Trójca jest zwierciadłem rodziny, źródłowym paradygmatem jej stworzonej tożsamości, z drugiej zaś strony rodzina jawi się jako widzialne odbicie niewidzialnej Trójcy. Obie te perspektywy pozostają w interakcji. Refl eksja na temat rodziny chrześcijańskiej jako żywej ikony Trójcy ma znaczenie nie tylko w obszarze dogmatycznym, lecz również etycznym i duchowym.
EN
Recent papal teaching has raised the topic of the theological relationship between the Trinity and the human family. The primordial model of the family is to be sought in the Trinitarian mystery of God’s life. This whole area is still under discussion by theologians; they formulate questions about the foundation, meaning and limitations of an analogy of the family with the Trinity. On the one hand, the Trinity is the mirror of the family, the source paradigm of its created identity; on the other hand, the family is seen as a visible reflection of the invisible Trinity. These two perspectives interact with each other. Refl ection on the Christian family as a living icon of the Trinity is important not only in the dogmatic but also in the ethical and spiritual forums.

Year

Volume

10

Issue

2

Pages

79-96

Physical description

Contributors

 • doktor nauk teologicznych w zakresie teologii dogmatycznej; adiunkt Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie.

References

 • Adnès P., Matrimonio e mistero trinitario, in Amore e stabilità nel matrimonio, Roma 1976.
 • Amato A., Paternità-maternità di Dio. Problemi e prospettive, in Trinità in contesto,
 • A. Amato (ed.), Roma 1993, p. 273–296.
 • Balthasar H. Urs von, Teodrammatica 2. Le persone del dramma: L’uomo in Dio, Milano 1982.
 • Balthasar H. Urs von, Gli stati di vita del cristiano, Milano 1985.
 • Balthasar H. Urs von, Teologica, III, Milano 1992.
 • Bartnik S.Cz., Dogmatyka katolicka, I, Lublin 2000.
 • Bello A., Icona della Trinità. Lettera sulla famiglia, Molfetta 2009.
 • Benedetto XVI, Enciclica “Deus Caritas est” (2005).
 • Benedetto XVI, Messaggio del Santo Padre Benedetto XVI per la celebrazione della XLI
 • Giornata Mondiale della Pace (1 gennaio 2008): Famiglia umana, comunità di pace.
 • Benedetto XVI, L’Angelus nella Festa della Sacra Famiglia (27 dicembre 2009),
 • https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/angelus/2009/documents/hf_ben-xvi_
 • ang_20091227.html (30.06.2015).
 • Benedetto XVI, VII Incontro Mondiale delle Famiglie (1–3 giugno 2012), Omelia del
 • Santo Padre, Domenica (3 giugno 2012), https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/
 • it/homilies/2012/documents/hf_ben-xvi_hom_20120603_milano.html (30.06.2015).
 • Botero J.S., Per una teologia della famiglia, Roma 1992.
 • Cambòn E., Trinità modello sociale, Roma 1999.
 • De Fiores S., Trinità mistero di vita. Esperienza trinitaria in comunione con Maria, Cinisello Balsamo 2001.
 • Evdokimov P., Sacramento dell’amore, Brescia 1969.
 • Frosini M., La Trinità mistero primordiale, Bologna 2000.
 • Giordano N., La famiglia icona della Trinità, Roma 2012.
 • Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica “Familiaris consortio” (1981).
 • Giovanni Paolo II, Uomo e donna lo creò. Catechesi sull’amore umano, Roma 1985.
 • Giovanni Paolo II, Lettera apostolica “Mulieris dignitatem” (1988).
 • Giovanni Paolo II, Lettera alle famiglie “Gratissimam sane” (1994).
 • Greshake G., Il Dio unitrino. Teologia trinitaria, Brescia 20083.
 • Hahn S., First comes Love. Finding your family in the Church and the Trinity, London– New York 2002.
 • Hemmerle K., Matrimonio e famiglia in una antropologia trinitaria, Nuova Umanità 31 (1984) p. 3–31.
 • Jüngel E., Gott als Geheimnis der Welt. Zur Begründung der Theologie des Gekreuzigten
 • im Streit zwischen Theismus und Atheismus, Tübingen 20108.
 • Ladaria L.F., Il Dio vivo e vero. Il mistero della Trinità, Casale Monferrato 1999.
 • Ladaria L.F., La Trinità mistero di comunione, Milano 2004.
 • Margerie B. de, La Trinité chrétienne dans l’histoire, Paris 1975.
 • Moltmann J., Der mütterliche Vater. Überwindet trinitarischer Patripassianismus den
 • theologischen Patriarchalismus?, Concilium 17 (1981) p. 209–213.
 • Moltmann J., Forte B., Sulla Trinità, Napoli 1982.
 • Moltmann J., Gott in der Schöpfung. Ökologische Schöpfungslehre, München 1985.
 • Naumowicz C., Eklezjalność rodziny chrześcijańskiej w kontekście nowej ewangelizacji, in Zadania rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym. 30. Rocznica Familiaris consortio, Z. Struzik (ed.), Warszawa 2012, p. 95–105.
 • Pozzi N., Come la famiglia così la società. Primo reportage su una proposta sociale di Chiara Lubich, Roma 1995.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c1697bc5-fb4c-4c30-97a5-ec8fb11583af
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.