Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 2(83) | 3-14

Article title

Rekomendacje i wytyczne KNF – dialog nadzorowany, czyli miękkie prawo z twardym skutkiem

Authors

Title variants

EN
Recommendations and Guidelines of the Polish Financial Supervision Authority - Supervised Dialogue or Soft Law with Hard Effect

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł stanowi kolejny głos w dyskusji na temat charakteru prawnego rekomendacji i wytycznych KNF. Podjęto w nim próbę odniesienia się do różnych poglądów orzecznictwa i doktryny na ten temat, w tym poglądów prezentowanych na łamach Prawa Asekuracyjnego. Zwrócono uwagę na różnice pomiędzy rekomendacjami/wytycznymi organu nadzoru a rekomendacjami wypracowanymi przez samorządy gospodarcze (ZBP i PIU). Wykorzystanie tych instrumentów do oddziaływania na zakłady ubezpieczeń zbiegło się z dostosowywaniem krajowych przepisów do dyrektywy Solvency II. Ta zbieżność nie wydaje się przypadkowa. Stanowi z jednej strony uzasadnienie, a z drugiej pretekst do wzmocnienia nadzoru ubezpieczeniowego, rozumianego jako element nadzoru nad rynkiem finansowym. Wytyczne dotyczące dystrybucji dla zakładów ubezpieczeń stanowić miały w założeniu uzupełnienie Rekomendacji U skierowanej do banków.
EN
The article is yet another voice in the debate about the legal nature of the recommendations and guidelines of the Polish Financial Supervision Authority (KNF). It attempts to refer to the different views expressed in the case law and the doctrine, including the standpoints presented in the Insurance Law quarterly. What is more, the differences between the recommendations/guidelines of the supervisory authority and the recommendations developed by the economic self-governments (the Polish Bank Association - ZBP and the Polish Chamber of Insurance - PIU) have been emphasised. The application of these instruments to influence insurance companies has coincided with the adaptation of national legislation to the Solvency II Directive. This convergence does not seem coincidental. On the one hand, it is a justification and on the other hand, an excuse to strengthen the insurance supervision, understood as an element of financial market surveillance. The distribution guidelines for insurance companies were supposed to supplement the U Recommendation addressed to banks.

Year

Volume

Pages

3-14

Physical description

Contributors

  • Prof. dr hab., Uniwersytet Gdański

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c16d7a7a-dea5-4c57-8867-e07717ffd8ad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.