PL EN


2018 | 21 | 95-122
Article title

Charakterystyka stosunku prawnego łączącego kapelana z podmiotem leczniczym w świetle przepisów prawa polskiego i wybranych regulacji prawa wewnętrznego Kościoła katolickiego

Authors
Content
Title variants
EN
Characterizing the legal relationship between chaplains and medical facilities in the context of Polish law and selected regulations of the Roman Catholic Church
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest przedstawienie form prawnych nawiązania współpracy podmiotu leczniczego z kapelanem w celu zagwarantowania pacjentom prawa do opieki duszpasterskiej. Problem badawczy stanowi określenie relacji prawnej łączącej kapelana z placówką medyczną, w której pełni posługę. Celem badań było scharakteryzowanie stosunku prawnego łączącego kapelana z podmiotem leczniczym z uwzględnieniem form: umowy o pracę, umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie wolontariatu. Główną metodę badawczą stanowi metoda dogmatyczna oraz w uzupełniającym zakresie metoda historyczna. Wyniki badań prowadzą do wniosku o szczególnym znaczeniu umowy o pracę dla ukształtowania więzi prawnej kapelana z podmiotem leczniczym. Stosunek prawny łączący kapelana z podmiotem leczniczym ma charakter ramowy na gruncie prawa państwowego z uwagi na konieczność poszanowania relacji instytucjonalnych między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi. Szczegółowe obowiązki duchownego określa prawo wspólnoty religijnej, z której duchowny się wywodzi, jednakże nie obowiązuje ono automatycznie na forum prawa państwowego.
EN
The aim of this article is to present the legal forms of establishing cooperation between medical facilities and chaplains with a view to guaranteeing patients’ right to pastoral care. The main research problem concerns defining the legal relationship between the chaplain and the medical facility in which he provides pastoral care. More specifically, the study aims to characterize the legal relationship between the chaplain and the medical facility taking into account the following types of employment: employment contracts, civil law contracts and voluntary work. The analysis is based on the dogmatic and, to a lesser extent, historical method. The results indicate that employment contracts are especially important in shaping the legal relationship between the chaplain and medical facility. The legal relationship between the chaplain and medical facility is general in character under Polish law owing to the fact that it is necessary to respect the institutional relations between the state and churches and other religious organizations. The specific duties of chaplains are defined by the law of their religious community, which, however, does not automatically apply in Polish law.
Contributors
 • Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 9, 31-007 Kraków / Faculty of Law and Administration, Jagiellonian University; student Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, michal.ozog@doctoral.uj.edu.pl
References
 • Fąka, Marian. 1978. Państwowe prawo wyznaniowe Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Wybór tekstów źródłowych. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.
 • Florczak, Izabela. 2015. „Granice rozszerzania instytucji prawa pracy na zatrudnienie cywilnoprawne”. Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis 4: 237-252.
 • Jaśkowski, Kazimierz. 2018. „Komentarz aktualizowany do art. 140 Kodeksu pracy”. W: Kazimierz Jaśkowski, Eliza Maniewska, Komentarz aktualizowany do ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94). LEX/el.
 • Krukowski, Józef. 2008. Polskie prawo wyznaniowe. Warszawa: Lexis Nexis.
 • Maniewska, Eliza. 2016. „Komentarz do art. 84 Kodeksu pracy”. W: Kodeks pracy. Tom I. Komentarz. Ustawy towarzyszące z orzecznictwem. Europejskie prawo pracy z orzecznictwem, Kazimierz Jaśkowski, Eliza Maniewska. Wolters Kluwer, LEX nr 299456.
 • Mezglewski, Artur. 2008. „Duszpasterstwa specjalne”. W: Prawo wyznaniowe, Artur Mezglewski, Henryk Misztal, Piotr Stanisz, 200-205. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Musiała, Anna. 2003. Prawne aspekty wolontariatu. Warszawa: Fundusz Współpracy.
 • Ożóg, Michał. 2018. „Finansowanie duszpasterstwa specjalnego w podmiotach leczniczych – zarys problemu”. W: Kwestie majątkowe w prawie wyznaniowym, red. Marek Bielecki. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Ożóg, Michał. 2016. „Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej w świetle konstytucyjnej zasady równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych”. Studia z Prawa Wyznaniowego 19: 223-236.
 • Ożóg, Michał. 2015. „Rejestrowanie kościołów i innych związków wyznaniowych w trybie administracyjnym”. Forum Prawnicze 4: 23-40.
 • Radwański, Zbigniew, Adam Olejniczak. 2011. Prawo cywilne – część ogólna. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Ratajczak, Beata. 2002. „Możliwości sprawowania opieki duszpasterskiej w zakładach leczniczych w okresie Polski Ludowej”. Studia z Prawa Wyznaniowego 4: 109-120.
 • Skąpski, Michał. 2016. „Komentarz do art. 84 Kodeksu pracy”. W: Kodeks pracy. Komentarz. Krzysztof W. Baran (red.), Bolesław Maciej Ćwiertniak, Sławomir Driczinski, Zbigniew Góral, Anna Kosut, Daniel Książek, Wiesław Perdeus, Jan Piątkowski, Michał Skąpski, Krzysztof Stefański, Monika Tomaszewska, Mirosław Włodarczyk, Teresa Wyka. Wolters Kluwer, LEX nr 277598.
 • Stanisz, Piotr. 2016. „Opieka duszpasterska w szpitalach publicznych państw UE”. Studia z Prawa Wyznaniowego 19: 307-331.
 • Stefański, Krzysztof. 2016. „Komentarz do art. 140 Kodeksu pracy”. W: Kodeks pracy. Komentarz, Krzysztof W. Baran (red.), Bolesław Maciej Ćwiertniak, Sławomir Driczinski, Zbigniew Góral, Anna Kosut, Daniel Książek, Wiesław Perdeus, Jan Piątkowski, Michał Skąpski, Krzysztof Stefański, Monika Tomaszewska, Mirosław Włodarczyk, Teresa Wyka. Wolters Kluwer, LEX nr 277598.
 • Strzelecki, Adam. 2012. „Duszpasterstwo wojskowe. Aspekty finansowo-prawne administracji kościelnej”. Studia z zakresu prawa, administracji i zarządzania UKW 1: 99-122.
 • Wagner, Barbara. 2017. „Komentarz do art. 78 Kodeksu pracy”. W: Kodeks pracy. Komentarz. Ludwik Florek (red.), Dorota Dzienisiuk, Katarzyna Gonera, Grzegorz Goździewicz, Monika Latos-Miłkowska, Łukasz Pisarczyk, Jacek Skoczyński, Joanna Unterschütz, Barbara Wagner, Piotr Wojciechowski, Tadeusz Zieliński. Wolters Kluwer Polska, LEX nr 326346.
 • Wałachowska, Monika. 2009. „Komentarz do art. 36”. W: Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Mirosław Nesterowicz (red.), Ewa Bagińska, Marcin Śliwka, Małgorzata Świderska, Monika Wałachowska, 232-233. Warszawa: Instytut Problemów Ochrony Zdrowia.
 • Zarzycki, Zdzisław. 2014. „Duszpasterstwo w podmiotach leczniczych”. W: Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć, red. Artur Mezglewski, 84-87. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c1726883-9bbf-4575-bf40-8989504bac9e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.