Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 5 (33) | 181-201

Article title

Ubój rytualny jako prawo mniejszości narodowych w Polsce

Authors

Content

Title variants

Ritual slaughter as the right of national minorities in Poland

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Przedmiotowy artykuł zawiera analizę prawnych regulacji obowiązujących w Polsce odnoszących się do możliwości stosowania praktyki uboju rytualnego. Rozważania otwierają uwagi natury porównawczej i historycznej. Następnie przedstawiono konstytucyjne rozumienie wolności sumienia i religii na tle konstytucyjnych praw zagwarantowanych mniejszościom narodowym zwracając uwagę, że wolność religii może podlegać ograniczeniom przy uwzględnieniu zasady proporcjonalności. Wreszcie przedstawiono argumentację Trybunału Konstytucyjnego wyrażoną w wyroku z 10 grudnia 2014, uznającą za dopuszczalną i zgodną z Konstytucją praktykę przeprowadzania uboju rytualnego w Polsce. Rozważania kończy wskazanie licznych kontrowersji związanych z tym rozstrzygnięciem
EN
The article in question comprises an analysis of legal regulations which are in effect in Poland and that refer to a possibility of using the practice of ritual slaughter. The considerations start with comparative and historical comments. Subsequently, it is presented how the Constitution interprets freedom of conscience and religion on grounds of constitutional laws that are guaranteed to national minorities paying attention to the fact that freedom of religion may be subject to restrictions when one takes the principle of proportionality into account. What is finally submitted is the reasoning of the Constitutional Tribunal expressed in the judgement of 10 December 2014, which considers the practice of ritual slaughter in Poland as acceptable and in accordance with the Constitution. The considerations finish with indicating numerous controversies connected with the following judgement.

Year

Issue

Pages

181-201

Physical description

Dates

published
2016-10-31

Contributors

author
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach

References

 • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009.
 • Banaszak B., Opinia prawna na temat: Czy zakaz rytualnego uboju zwierząt może naruszać prawa mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, w szczególności konstytucyjne prawo do wolności religijnej?, Biuro Analiz Sejmowych, BAS-725/13.
 • Banaszak B., Prawo mniejszości narodowych do kultywowania własnej tożsamości kulinarnej, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2014, t. XXXI.
 • Brzozowski W., Dopuszczalność uboju rytualnego w Polsce, „Państwo i Prawo” 2013, nr 5.
 • Czohara A., Zieliński T.J., Ustawa o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Polsce. Komentarz, Warszawa 2011, LEX.
 • Dziadzio A., Zakaz uboju rytualnego jako naruszenie konstytucyjnej zasady wolności religii. Kontekst współczesny i historyczny, „Forum Prawnicze” 2014, nr 1 (21).
 • Elżanowski A., Religijne okrucieństwo, „Rzeczpospolita” z 22 maja 2012 r., www.rp.pl/artykul/879665.html (8.12.2015).
 • Jabłoński M., Wolności i prawa jednostki w regionalnym systemie Ligi Państw Arabskich, [w:] B. Banaszak, A. Bisztyga, K. Complak, M. Jabłoński, R. Wieruszewski,
 • K. Wójtowicz, System ochrony praw człowieka, Kraków 2003.
 • Kaczmarczyk H.W., Zakaz uboju rytualnego w prawie polskim naruszeniem konstytucyjnego prawa do wolności religijnej?, „Przegląd Prawa Publicznego” 2014, nr 12.
 • Krasnowolski A., Prawa mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych w prawie międzynarodowym i polskim, „Biuro Analiz i Dokumentacji Senatu” OT-599, marzec 2011.
 • Kulka G., Komisje prawno-ustrojowe Rady Narodowej na emigracji w latach 1939–91, Warszawa 2009.
 • Lipińska K., Czy w Polsce jest dozwolony rytualny ubój zwierząt?, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2011, nr 1.
 • Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Warszawa 2013, www.stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2011/nsp-2011-wyniki/ludnosc-stan-i-struktura-demograficzno-spoleczna-nsp-2011,16,1.
 • html (10.12.2015).
 • Nowicki M.A., Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 1999–2004, Kraków 2005.
 • Nowicki M.A., Wokół konwencji europejskiej. Komentarz do europejskiej konwencji praw człowieka, Warszawa 2013.
 • Opinie na temat dopuszczalności tzw. uboju rytualnego, Komunikat z badań CBOS, BS/70/2013.
 • Pyclik K., Kwestia uboju rytualnego w świetle Deklaracji ONZ o wyeliminowaniu wszelkich form nietolerancji i dyskryminacji z powodu religii lub przekonań, Europejskiej konwencji o ochronie zwierząt przeznaczonych do uboju oraz Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, www.mzr.pl/pl/pliki/ Kwestia_uboju_rytualnego_w_swietle_Deklaracji_ONZ.pdf (24.11.2015).
 • Rudy M., Rudy A., Mazur P., Ubój rytualny w prawie administracyjnym, Warszawa 2013.
 • Velarde A. i in., Improving Animal Welfare during Religious Slaughter. Recommendations for Good Practice, „DIALREL Reports” nr 2.4, www.dialrel.eu/images/recomlight.pdf (15.03.2016).
 • Zasada proporcjonalności a prawa człowieka i obywatela w systemach prawnych państw członkowskich UE, red. P. Szymaniec, Wałbrzych 2015.
 • Zieliński T.J., Ustawodawstwo II Rzeczypospolitej wymierzone w wyznawców judaizmu, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2012, t. 4.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c178a229-6d3b-4855-a144-eca0cace0f98
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.