Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 1(51) | 35-51

Article title

THE PHENOMENON OF UNDEREMPLOYMENT AND THE CONCEPT OF FLEXICURITY IN THE LABOUR MARKET IN POLAND

Content

Title variants

PL
Zjawisko niepełnego zatrudnienia a koncepcja flexicurity na rynku pracy w Polsce

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule badawczym omówiono zagadnienia odnoszące się do „niepełnego” zatrudnienia. Rozważania teoretyczne koncentrują się na problemach terminologicznych i metodologicznych dotyczących interpretacji koncepcji niepełnego zatrudnienia (ang. underemployment) zarówno w literaturze polskiej, jak i zagranicznej. Co więcej, przedstawiono relacje między zjawiskiem niepełnego zatrudnienia a koncepcją elastyczności i bezpieczeństwa zatrudnienia, ponieważ są one niezwykle istotne z punktu widzenia współczesnego rynku pracy. Analizę teoretyczną uzupełnia analiza statystyczna danych empirycznych, które ilustrują obecną skalę zjawiska niepełnego zatrudnienia na rynku pracy w Polsce. W artykule przyjęto tezę badawczą, że w Polsce istnieje problem „niepełnego” zatrudnienia, zatem celem tego artykułu jest próba określenia skali tego zjawiska na polskim rynku pracy. Realizacja tego celu będzie możliwa dzięki zbadaniu literatury krajowej i zagranicznej oraz przeprowadzonej analizie statystycznej wybranych wskaźników rynku pracy w kontekście tego zjawiska, uzyskanych z bazy danych europejskiego badania siły roboczej.
EN
In the research article issues which relate to ‘incomplete’ employment are discussed. Theoretical considerations are focused on the terminological and methodological problems related to the interpretation of the concept of underemployment both in Polish and foreign literature. Furthermore, the relations between the phenomenon of underemployment and the concept of employment flexibility and security are presented, since they are extremely important from the perspective of the contemporary labor market. The theoretical analysis is complemented by statistical analysis of empirical data that illustrates the current scale of the phenomenon of underemployment in the labour market in Poland. The article adopts the research thesis that in Poland there is a problem of ‘incomplete’ employment. Therefore, the aim of this paper is to attempt to identify the scale of this phenomenon on the Polish labour market. Implementation of this objective will be possible due to the study of national and foreign literature and conducted statistical analysis of selected indicators of the labour market in the context of this phenomenon, obtained from the database of the European Labour Force Survey (LFS).

Year

Issue

Pages

35-51

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

References

 • Cymbranowicz K. (2014), Flexicurity – A New Tool of for Human Recourses Management, (in:) Lula P., Rojek T., Knowledge-Economy-Society. Contemporary Tools of Organizational Resources Management, Cracow University of Economics, Cracow.
 • European Commission (2007a), Employment in Europe 2007, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
 • European Commission (2007b), Towards Common Principles of Flexicurity. More and better jobs through flexibility and security, COM(2007) 359 final, Brussels.
 • Kiersztyn A. (2007), Underemployment: Nowe zjawisko czy nowy termin?, „Polityka Społeczna”, No. 10.
 • Klimek J. (2010), Bezpieczeństwo i elastyczność na rynku pracy, (in:) Tomanek A., Flexicurity jako recepta na wyzwania współczesnego rynku pracy, Libra s.c., Białystok.
 • Kryńska E. (2009), Flexicurity w Polsce diagnoza i rekomendacje. Raport końcowy z badań, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 • Rymsza M. (2005), W poszukiwaniu równowagi między elastycznością rynku pracy i bezpieczeństwem socjalnym. Polska w drodze do flexibility?, (in:) Rymsza M., Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Sadowska-Snarska C. (2006), Elastyczne formy pracy jako instrument ułatwiający godzenie życia zawodowego z rodzinnym, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
 • Sadowska-Snarska C. (2007), Szkolenia pracowników z zakresu elastycznych form pracy. Poradnik dla instytucji szkoleniowych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
 • Wilthagen T., Tros F. (2003), The concept of „Flexicurity”. A new approach to regulating employment and labour markets, “Flexicurity Research Paper”, No. 3.
 • http://ec.europa.eu/eurostat
 • http://ilo.org
 • http://oecd.org

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c179d435-cac0-42f2-b904-80c2a8683cb6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.