Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 29 | 35-63

Article title

Zasoby osobiste i społeczne sądowych kuratorów zawodowych na podstawie próby kuratorów zawodowych ze Studiów Podyplomowych UW IPSiR

Authors

Content

Title variants

EN
Personal and social resources of the probation officers 
based on the sample participants of the post-master degree for probation officers at the Institute of Social Prevention and Rehabilitation, University of Warsaw

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Praca zawodowych kuratorów sądowych polega na podejmowaniu różnych zadań zarówno wobec podopiecznych, jak i instytucji. Kuratorzy pracują w terenie z podopiecznymi, w sądach wymieniają informacje z sędziami na temat prowadzonych i planowanych wobec podopiecznych działań, w środowisku zewnętrznym współpracują z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz pomocy i resocjalizacji. Wielość zadań i konieczność́ ich koordynowania, podejmowanie trudnych decyzji związanych ze zmianami życia ludzkiego, dotyczących podopiecznych i ich rodzin, trudności i opór przed wdrażaniem zmian - wpływający na efektywność, zagrożenia generowane przez specyfikę zadań, dzielenie konieczności realizowania zaangażowania zewnętrznego z realizacją celów osobistych - to wszystko stawia przed tą grupą zawodową wiele wymagań. Kuratorzy powinni być dobrze wyposażeni wewnętrznie - mieć wysokie poczucie koherencji (zrozumiałości, zaradności, sensowności), stawiać sobie cele w życiu zawodowym i osobistym, mieć poczucie sensu życia, ważna jest też dla ich grupy zawodowej umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Badanie wymienionych zmiennych w grupie kuratorów zawodowych i ich opis stanowi właśnie przedmiot refleksji przedstawionego artykułu.
EN
In their work probation officers need to engage in an array of tasks in dealings with their clients and institutional stakeholders. They work in the field with their clients, in the courtroom, to exchange information with judges on pending and planned actions against their clients, and interact with external stakeholders - institutions and organizations which foster assistance and social rehabilitation. The variety of tasks and the need to coordinate them, tough decisions which induce changes in human lives and affect the clients and their families, difficulties and resistance to change, with the ensuing drop of effectiveness, insecurity driven by task specificity, the need to combine the outside involvement with persona goals - all these are major challenges for this professional group. Thus, probation officers need to possess the proper ‘inner equipment’ understood as a high sense of coherence (comprehensibility, manageability, and meaningfulness), the ability to define professional and personal goals and the sense of purpose in life, not to mention the ability to cope in difficult situations. The paper presents and describes the findings from the study of the aforementioned variables among professional probation officers.

Year

Volume

29

Pages

35-63

Physical description

Dates

published
2016

Contributors

author

References

 • Antonovsky, Aaron (2005) Rozwikłanie tajemnicy zdrowia: Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.
 • Bałandynowicz, Andrzej (2004) Kuratela sądowa w Wielkiej Brytanii. „Prokuratura i Prawo” 2: 96-120.
 • Bałandynowicz, Andrzej (2006) Kuratela dla dorosłych - pomoc w przystosowaniu do życia w społeczeństwie. „Przegląd Policyjny” 16(4): 5-26.
 • Bałandynowicz, Andrzej (2007) Kuratela dla dorosłych - pomoc w przystosowaniu do życia w społeczeństwie. „Prokuratura i Prawo” 9: 5-28;
 • Banaszek, Andrzej (2004) Aspekty socjalne w pracy kuratorów zawodowych dla dorosłych. „Praca Socjalna” 2: 44-65.
 • Bąkowska, Maria (1995) Praca kuratora sadowego jako forma opieki nad nieletnimi. „Kieleckie Studia Pedagogiczne” 10: 197-206.
 • Białczyk, Barbara, Sławomir Duszyński, Jerzy Białczyk (2003) O programie komputerowym „Akurat - asystent kuratora”. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 4: 28-30.
 • Białczyk, Barbara, Jerzy Białczyk, Wanda Chudy, Sławomir Duszyński (2004) O możliwości usprawnienia pracy zawodowych kuratorów sadowych przez zastosowanie komputerów. „Opieka - Wychowanie - Terapia” 3/4: 24-27.
 • Bulzak, Agnieszka (2003) Efektywność dozorów kuratorskich wobec skazanych za przemoc w rodzinie na terenie okręgu nowosądeckiego. „Auxilium Sociale” 1: 167-176.
 • Cekiera, Czesław (1985) Toksykomania: Narkomania, alkoholizm, nikotynizm. Warszawa: PWN.
 • Cekiera, Czesław (2001) Ryzyko uzależnień. Lublin: Tow. Naukowe KUL.
 • Crumbaugh, James C., Leonard T. Maholick (1981) Manual and Instruction for the Purpose in Life Test. Murfeesboro: Psychometric Affiliates.
 • Fidor, Lucyna (2004) Problem alkoholizmu młodzieży w działalności kurateli sądowej. „Wychowanie na co Dzień” 10/11: 24-27.
 • Frankl, Viktor E. (2012) Człowiek w poszukiwaniu sensu. Warszawa: Wyd. Czarna Owca.
 • Gaś, Zbigniew (1986) Poczucie sensu życia u młodzieży używającej środków odurzających. [w:] Barbara Pilecka, red., Osobowościowe i środowiskowe korelaty poczucia sensu życia. Rzeszów: WSP, s. 89-105.
 • Gogacz, Krzysztof (2002) Efektywność oddziaływań resocjalizujących w percepcji zawodowych kuratorów rodzinnych. „Opieka - Wychowanie - Terapia” 4: 29-36.
 • Gogacz, Krzysztof (2003a) Aspekty wychowawcze w pracy społecznych kuratorów dla dorosłych. „Auxilium Sociale” 1: 144-155.
 • Gogacz, Krzysztof (2003b) Aspekty wychowawcze w pracy społecznych kuratorów dla dorosłych. „Opieka - Wychowanie - Terapia” 2: 27-33.
 • Gogacz, Krzysztof (2007) Sposoby oddziaływań wychowawczych społecznych kuratorów sądowych w toku dozorów probacyjnych. „Opieka - Wychowanie - Terapia” 1/2: 21-27.
 • Gogacz, Krzysztof (2012) Różnicowanie oddziaływań resocjalizacyjnych społecznych kuratorów sądowych a efektywność dozorów probacyjnych. Radom: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu.
 • Goszczyński, Andrzej (2004) Dobry pan z teczką. „Polityka” 38: 98-99.
 • Gruszczyńska, Beata, Roman Kulma, Marek Marczewski, Andrzej Siemaszko (2011) Wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej: Podstawowe parametry dla Polski i pozostałych krajów. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Heine, Marek (1986) Wprowadzenie do metodyki pracy kuratora sądowego dla nieletnich. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Jankowiak, Robert (2006) Poradnik prawny kuratora rodzinnego i nieletnich. Żary: Wydawnictwo Monogram.
 • Jedynak, Tadeusz, Krzysztof Stasiak (2007) Funkcjonowanie polskiej kurateli sądowej w świetle regulacji prawnych: Zadania kuratorów. Warszawa: Fundacja Prawo Europejskie.
 • Jarco, Piotr (2004) Poczucie koherencji jako predykator aktywności życiowej i zawodowej. „Racjonalista”, http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,3778 (data dostępu: 19 marca 2016 r.).
 • Kalinowski, Marian (1984) Vademecum rodzinnego kuratora sądowego. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.
 • Kalinowski, Marian (1990) Rozwój kurateli sądowej dla nieletnich. [w:] Stanisław Mauersberg, red., Dzieje szkolnictwa i pedagogiki specjalnej. Warszawa: PWN, s. 175-185.
 • Kamieński, Jerzy, Stanisław Milewski (1975) Resocjalizacja skazanych: Poradnik dla kuratorów sądowych. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
 • Kiliszek, Ewa (2013) Czynniki ryzyka sprzyjające niedostosowaniu społecznemu i przestępczości nieletnich. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 21:165-222.
 • Kiliszek, Ewa (2015) Psychologia rozwoju człowieka. [w:] Krystyna Ostrowska, red., Psychologia dla służb społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Difin, s. 162-245.
 • Knap, Wojciech (1998) Probacja po polsku. „Prawo i Życie” 11: 12-13.
 • Kopeć-Chrościcka, Michalina (1984) Kurator sądowy - zadania profilaktyczne i resocjalizacyjne. Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
 • Kordowski, Kazimierz (1999) Rola społecznych kuratorów sądowych w warunkach nowych uregulowań w zakresie kurateli. „Edukacja Dorosłych” 2: 85-91.
 • Korpanty, Anna (2004) Rola i skuteczność kurateli dla nieletnich. „Opieka – Wychowanie - Terapia” 3/4: 42-45.
 • Kosmalska, Joanna (1999) Opiekun z nakazu. „Przegląd Tygodnia” 28: 17.
 • Kuziora, Grażyna (2005) Stres w pracy społecznych kuratorów sądowych. „Auxilium Sociale” 2: 250-260.
 • Kuziora, Grażyna (2006a) Stres w pracy społecznych kuratorów sądowych. „Opieka - Wychowanie - Terapia” 1/2: 47-52.
 • Kuziora, Grażyna (2006b) Analiza porównawcza stresu zawodowego społecznych kuratorów dla dorosłych oraz funkcjonariuszy służby więziennej. „Opieka – Wychowanie - Terapia” 3/4: 36-43.
 • Kwadrans, Łukasz (2005) Romowie a kurator sądowy: Problematyka wzajemnych kontaktów. „Dialog - Pheniben” 9: 14-15.
 • Kwadrans, Łukasz (2013) Oczekiwane efekty resocjalizacyjne a rzeczywiste możliwości oddziaływań kuratorów sądowych. „Resocjalizacja Polska” 4: 275-287.
 • Leman, Helena (2003) Dzień z życia kuratora. „Przegląd” 47: 20-22.
 • Lipski, Jan, Andrzej Chodyra, red., (2003) Kurator w społeczeństwie obywatelskim: Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu. Warszawa: BsiE.
 • Majer, Janina (1984) Zostań kuratorem. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
 • Malińska, Karolina (2004) Oddziaływanie kuratora jako rodzaj wsparcia udzielanego skazanym w toku procesu resocjalizacji. „Nowiny Psychologiczne” 4: 85-92.
 • Marzec-Holka, Krystyna (1994) Instytucja społecznych kuratorów sądowych w świetle badań. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP.
 • Mazur, Dariusz (2003) Czy kurator sądowy może być mediatorem?. „Opieka - Wychowanie - Terapia” 2: 37-40.
 • Mazur, Dariusz (2005) Działalność kuratora alternatywą mediacji. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1: 27-31.
 • McWilliams, Nancy (2009) Diagnoza psychoanalityczna. Gdańsk: Wyd. GWP.
 • Mudrecka, Irena (1994) Pozycja społeczna rodzinnego kuratora sądowego w podopiecznych rodzinach. „Zeszyty Naukowe. Pedagogika” 31: 77-84.
 • Mudrecka, Irena (1997) Rodzinny kurator sądowy w percepcji nadzorowanych. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Mudrecka, Irena (2000) Umiejscowienie kontroli (LOC) rodzinnych kuratorów sądowych a ich pozycja w percepcji podopiecznych. „Opieka - Wychowanie - Terapia” 2: 40-44.
 • Nowak, Anna (1999) Wybrane obszary działalności rodzinnych kuratorów sądowych. „Opieka - Wychowanie - Terapia” 3: 5-11.
 • Ostrihanska, Zofia, Aneta Greczuszkin (2000) Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze rodzinnego kuratora sądowego. Lublin: Wydawnictwo Norbertinum.
 • Paszkiewicz, Angelika (1992) Efektywność i uwarunkowania wykonywanego nadzoru kuratora przy orzekanych wobec nieletnich środkach poprawczych: Fakty i artefakty. Białystok: Uniwersytet Warszawski, Filia w Białymstoku.
 • Paszkiewicz, Angelika (2006) Podmiotowe traktowanie wychowanka w pracy rodzinnego kuratora sądowego. Lublin: Wydawnictwo Norbertinum .
 • Pawłowska, Róża (2002) Założone a rzeczywiste funkcje kurateli dla dorosłych. „Studia Gdańskie” 1: 87-94.
 • Pilecka, Barbara (1986) Test Poczucia Sensu Życia - Purpose in Life - Test /PLT/ J.G. Crumbaugha i L.T. Maholicka. [w:] Barbara Pilecka, red., Osobowościowe i środowiskowe korelaty poczucia sensu życia. Rzeszów: WSP Rzeszów, s. 63-65.
 • Popielski, Kazimierz, red. (1987) Człowiek - pytanie otwarte: Studia z logoteorii i logoterapii. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 • Porębska, Marta (2012) Rola i zadania kuratorów sądowych do spraw rodzinnych i nieletnich w pracy z dzieckiem, młodzieżą, rodziną. [w:] Krystyna Marzec-Holka, Tomasz Głowik, Ewa Bilska, Hubert Iwanicki, red., Profilaktyka społeczna: Od dysfunkcji do funkcjonalności. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, s. 81-109.
 • Pospiszyl, Kazimierz (1990) Resocjalizacja nieletnich: Doświadczenia i koncepcje. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Prusiński, Ryszard (2001) Założenia pracy resocjalizacyjnej kuratorów sądowych w systemie zapobiegania kryzysom życiowym podopiecznych. „Edukacja Dorosłych” 2: 85-95.
 • Roskosz, Alina (2003) Rola zawodowego kuratora sądowego dla dorosłych w systemie probacji. „Nauczyciel i Szkoła” 1/2(18-19): 154-167.
 • Samek, Aleksander (2012) Kompetencje zawodowe kuratorów sądowych i ich wpływ na pomiar efektywności pracy: Rozważania teoretyczne. „Probacja” 1: 5-14.
 • Sęk, Helena (2005) Wstęp do wydania polskiego. [w:] Aaron Antonovsky, Rozwikłanie tajemnicy zdrowia: Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii, s. 7-9.
 • Sękara, Małgorzata (2003) Status prawny zawodowych kuratorów sądowych. „Przegląd Sądowy” 4: 99-123.
 • Siemaszko, Andrzej, Beata Gruszczyńska, Roman Kulma, Marek Marczewski (2006) Wymiar sprawiedliwości w Europie: Polska na tle wybranych krajów. Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.
 • Skowroński, Bartłomiej (2015) Stres sądowych kuratorów zawodowych wykonujących orzeczenia w sprawach karnych i nieletnich. „Resocjalizacja Polska” 10: 209-227.
 • Skwarek, Janusz, Dariusz Zagdański (2006) Zastosowanie metody analizy przypadku w pracy kuratora sądowego. „Zamojskie Studia i Materiały. Seria Pedagogika” 8: 207-215.
 • Sobierajski, Paweł (1999a) Praca z indywidualnym przypadkiem w ramach dozoru kuratorskiego (założenia modelowe). „Auxilium Sociale” 1/2: 41-57.
 • Sobierajski, Paweł (1999b) Praca z uzależnionymi w warunkach dozoru kuratorskiego. „Wychowanie na co Dzień” 10/11: 15-18.
 • Sobierajski, Paweł (2004) Nadużywanie alkoholu przez dozorowanych. „Auxilium Sociale” 2: 77-83.
 • Stefański, Maciej (1998) Samotność kuratora. „Prawo i Życie” 19: 7-9.
 • Stępniak, Piotr (1998) Probacja - mity i rzeczywistość. „Opieka – Wychowanie - Terapia” 1: 39-44.
 • Strelau, Jan (1996) Temperament a stres: Temperament jako czynnik moderujący stresory, stan i skutki stresu oraz radzenie sobie ze stresem. [w:] Irena Heszen-Niejodek, Zofia Ratajczak, red., Człowiek w sytuacji stresu: Problemy teoretyczne i metodologiczne. Katowice: Wydaw. UŚ, s. 88-130.
 • Strelau, Jan, Aleksandra Jaworowska, Kazimierz Wrześniewski, Piotr Szczepaniak (2005) Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych CISS: Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Strumińska, Agnieszka (2012) Czynniki warunkujące skuteczność pracy kuratora sądowego. [w:] Krystyna Marzec-Holka, Tomasz Głowik, Ewa Bilska, Hubert Iwanicki, red., Profilaktyka społeczna: Od dysfunkcji do funkcjonalności. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, s. 110-142.
 • Surmiak-Domańska, Katarzyna (2002) Wyrwać człowieka z zawiasów. „Gazeta Wyborcza: Magazyn” 62(11): 12-16.
 • Szykut, Michał (1999) Funkcjonowanie kurateli zawodowej dla osób dorosłych w systemie przeciwdziałania patologii społecznej. „Edukacja Dorosłych” 1: 85-94.
 • Szykut, Michał (2005) Międzynarodowy Kongres Kuratorów Sądowych, 18-20.05.2005 Unieście k. Mielna. „Edukacja Dorosłych” 2/3: 227-230.
 • Szymanowska, Aleksandra (1992) Psychospołeczne uwarunkowania poczucia sensu życia. „Studia z Psychologii” 4: 63-132.
 • Szymanowski, Teodor (1999) Pod kuratelą: Kuratorzy. „Rzeczpospolita” 301: C3.
 • Szymanowski, Teodor (2002) Ustawa o kuratorach sądowych na tle pozostałych przepisów normujących ich zadania i obowiązki. „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 34/35: 3-24.
 • Szymanowski, Teodor (2003/2004) Kuratorzy sądowi i zadania przez nich wykonywane po dokonanej reformie. „Archiwum Kryminologii” 27: 67-113.
 • Szyszko, Monika (2004) Wady i zalety systemu kuratorskiego w Polsce w percepcji kuratorów zawodowych Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Lublinie. „Opieka - Wychowanie - Terapia” 3/4: 46-48.
 • Śpiewak, Julian (1998) Rola kuratora sądowego w wykonywaniu kary pozbawienia wolności w nowym Kodeksie karnym wykonawczym. „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 18: 5-16.
 • Świerczek, Andrzej (2004) Relacje między kuratorem a nieletnim: Dylematy sprawowania nadzoru. „Opieka - Wychowanie - Terapia” 3/4: 19-23.
 • Tański, Mariusz (2002) Uwagi pedagoga na temat kurateli sądowej dla nieletnich. „Wychowane na co Dzień” 10/11: 35-38.
 • Veillard-Cybulsky, Maurice, Henryka Veillard-Cybulsky (1968) Nieletni przestępcy w świecie. Warszawa: PWN.
 • Węgliński, Andrzej (1995/1996) Pedagogiczne i prawne bariery wdrażania reformy zawodowej kurateli rodzinnej w Polsce. „Lubelskie Roczniki Pedagogiczne” 17: 99-111.
 • Węgliński, Andrzej (1996) Organizacja pracy zawodowych kuratorów rodzinnych w zespołach kuratorskich: propozycje. „Opieka - Wychowanie - Terapia” 1: 23-33.
 • Węgliński, Andrzej (2002) Zahamowanie modernizacji służb kuratorskich w Polsce. „Opieka - Wychowanie - Terapia” 3: 27-33.
 • Węgliński, Andrzej (2006) Etos i misja zawodowa sądowych kuratorów rodzinnych. „Opieka - Wychowanie - Terapia” 3/4: 29-32.
 • Wojciechowska, Kinga (2002) Propozycje zmian w modelu kurateli dla nieletnich. „Dyrektor Szkoły” 3: 21-22.
 • Wójcik, Dobrochna, red. (2010) Kuratela sądowa: Sukcesy i porażki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Zagórski, Janusz (1996) Probacja, czyli nie wykorzystana szansa. „Rzeczpospolita” 13: 15.
 • Zagórski, Janusz (2002) Spróbujmy inaczej: wykonanie kar wolnościowych nie może być fikcją. „Rzeczpospolita” 33: C4.
 • Zawiślak, Beata, Małgorzata Gajek-Olszewska (2002) Efektywność́ pracy wychowawczo-resocjalizacyjnej sądowego kuratora zawodowego ze sprawcami przestępstw o charakterze seksualnym. „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 36: 51-66.
 • Ziętek, Waldemar (2007) Kurator dla osoby ułomnej - de lege ferenda. „Rodzina i Prawo” 2: 59-65.
 • Zinkiewicz, Beata (2004) Instytucja kuratora sądowego w systemie opieki profilaktyki i resocjalizacji. „Nauczyciel i Szkoła” 3/4: 97-103.
 • Zinkiewicz, Beata (2005) Rola kuratora sądowego w systemie wsparcia rodziny i dziecka w kryzysie. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 45(8): 17-23.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2300-3952

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c17aca61-0d1e-48ff-960f-d07a77b409f6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.