Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 1 | 51-61

Article title

THE ACTIVITY OF THE OCCUPATIONAL ACTIVITY INSTITUTION ‘PENSJONAT NA WZGÓRZACH’ (‘GUESTHOUSE ON THE HILLS’) AS A PROPOSAL FOR SOCIAL AND VOCATIONAL REHABILITATION OF PEOPLE WITH DISABILITIES

Content

Title variants

PL
DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ „PENSJONAT NA WZGÓRZACH” JAKO PROPOZYCJA REHABILITACJI SPOŁECZNOZAWODOWEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
The purpose of the paper is to present the activity of one of the links in the system of social and vocational rehabilitation of people with disabilities, which is the Occupational Activity Institute, on the example of a particular facility called Pensjonat na Wzgórzach (‘Guesthouse on the Hills’). The paper consists of three parts and a summary. In the first part the system of social and vocational rehabilitation that has been functioning in Poland since the 1990s, is discussed. The second part concerns the formal and legal aspects of the functioning of Occupational Activity Institutes; and in the third one, it is presented on the example of the Pensjonat na Wzgórzach located in Krakow. The conclusion provides a brief summary of the most important achievements as well as difficulties involved in running this type of facility.
EN
Celem opracowania jest przedstawienie działalności jednego z ogniw systemu rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością jakim jest zakład aktywności zawodowej, na przykładzie konkretnej placówki – Pensjonatu na Wzgórzach. Artykuł składa się z trzech części oraz podsumowania. W pierwszej pokrótce omówiony jest system rehabilitacji społecznozawodowej funkcjonujący w Polsce od lat 90. XX wieku. Część druga dotyczy formalnoprawnych aspektów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej, w trzeciej natomiast jest ona zaprezentowana na przykładzie krakowskiego Pensjonatu na Wzgórzach. Tekst kończy się podsumowaniem najważniejszych osiągnięć oraz trudności związanych z prowadzeniem tego typu placówki.

Contributors

 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

References

 • Badanie Zakładów Aktywności Zawodowej. Raport końcowy [Survey of Occupational Activity Institutions. Final report], PFRON 2017.
 • Garbat M., Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością. Bariery i koszty [Employment support to people with disabilities. Barriers and costs], Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2013.
 • Kirenko J., Oblicza niepełnosprawności [The faces of disability], Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej, Lublin 2006.
 • Marciniak J., Trendy w rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Rola nowoczesnych technologii w zwiększaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy [Trends in occupational rehabilitation of people with intellectual disabilities. The role of modern technologies in increasing employment in the open labour market], [in:] Wsparcie. Na drodze do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością [Support. On the way to employ people with disabilities], ed. by B. Olszewska, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Łódź 2012.
 • Otrębski W., Osoby z upośledzeniem umysłowym w sytuacji pracy [People with intellectual disabilities in the situation of work], Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2001.
 • Otrębski W., Interakcyjny model rehabilitacji zawodowej osób z upośledzeniem umysłowym [Interactive model of occupational rehabilitation of people with intellectual disabilities], Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2007.
 • Trojańska M., Przestrzeń ekonomiczna [Economic space], [in:] Przestrzenie życia osób z niepełnosprawnością [Living spaces of people with disabilities], ed. by S. Olszewski, K. Parys and M. Trojańska, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2012.
 • Wolska D., Umiejętności życiowe jako wyznacznik aktywizacji zawodowej dorosłych osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną [Life skills as an indicator of occupational activity of people with severe intellectual disabilities], Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2015.
 • Regulation of the Minister of Labour and Social Policy of 21st January 2000 (Journal of Laws of 2000, No. 6, item 77).
 • Regulation of the Minister of Labour and Social Policy of 18th June 2003 (Journal of Laws of2003 No. 126, item 1171).
 • Regulation of the Minister of Labour and Social Policy of 14th December 2007 (Journal of Laws of 2007, No. 242, item 1776).
 • Regulation of the Minister of Labour and Social Policy of 17th July 2012 on Occupational Activity Institutions (Journal of Laws of 2012, item 850).
 • Act on Occupational and Social Rehabilitation and Employment of the Disabled of 1997 (Journal of Laws of 1997, No. 123, item 776 as amended).
 • https://pensjonatnawzgorzach.pl/ [03.02.2019].
 • http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,10,warsztaty-terapii-zajeciowej-pjm [03.02.2019].
 • http://www.niepelnosprawni.gov.pl/index.php?c=page&id=85 [03.02.2019].
 • http://niepelnosprawni.gov.pl/p,84,dane-dotyczace-zakladow-pracy-chronionej [03.02.2019].
 • http://www.malopolska.uw.gov.pl/doc/wykaz_zpch.xls [03.02.2019].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1895-197X

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c17b2949-70fa-4efe-bbcc-031c0354b91b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.