Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 3 | 197-207

Article title

Partycypacja na siłę i jej nieoczekiwane konsekwencje. Państwowy socjalizm a nowoczesna klasa robotnicza

Content

Title variants

EN
Participation by force and its unexpected consequences: State Socialism and the modern working class

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule omawiane są przemiany społeczne w Polsce, przyniesione przez państwowy socjalizm po drugiej wojnie światowej. Opierając się na założeniu o „prześnionej rewolucji” (Leder 2014), argumentuje, że metody, którymi ówczesne władze mobilizowały ludzi do działania, nosiły znamiona partycypacji społecznej, choć w wielu przypadkach była to partycypacja inspirowana, a nawet wymuszona. Jako element mobilizacji społecznej przyczyniła się do uprawomocnienia klas niższych – robotników i chłopów. Skutkiem tego procesu była zdolność tych klas do podjęcia dyskusji z decydentami, dzięki czemu początkowi „beneficjenci” socjalizmu nie tylko byli w stanie sprzeciwić się aparatowi partyjnemu i przyczynić się do jej upadku.
EN
The article discusses problems of social change in Poland, which were brought about by State Socialist system installed following World War II. Assuming the thesis about a social revolution which was the result of Nazi and Soviet occupation during and immediately after the war (Leder 2014), it is argued that the methods by which the authorities used mobilized people to action were in fact a specific form of social participation, yet seldom spontaneous, but often inspired or sometimes coerced. This participation by force was an element of social mobilization and as such it contributed to legitimization of lower social classes – workers and peasants. As a result, those classes acquired ability for action; the workers felt authorized to discuss their issues with the decision-makers. By this way the former „beneficiaries” of the system were able to challenge the party apparatus and to contribute to its collapse.

Year

Issue

3

Pages

197-207

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Opolski

References

 • Ciborowski T., Konat G. (2010). Między II i III RP. Gospodarka Polski Ludowej [w:] PRL bez uprzedzeń, red. Majmurek J., Szumlewicz P. (red.). Warszawa: InstytutWydawniczy Książka i Prasa, s. 17–64.
 • Czerwiński M. (1969). Przemiany obyczaju. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Czerwiński M. (1974). Życie po miejsku. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Dytman-Stasieńko A. (2006). 1 Maja w PRL. Święto zawłaszczonych znaczeń. Ideologia, rytuał, język. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.
 • Gross J. T. (1988). Revolution from Abroad: The Soviet Conquest of Poland’s Western Ukraine and Western Belorussia. Princeton: Princeton University Press.
 • Habermas J. (2007). Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej. Przeł. Lipnik W. Łukasiewicz M., Czyżewski M. (red.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kenney P. (2015). Budowanie Polski Ludowej. Robotnicy a komuniści 1945–1950.Tł. Dzierzgowska A. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B. Grupa Wydawnicza Foksal.
 • Leder A. (2014) Prześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • Leder A. (2011). Kto nam zabrał tę rewolucję, „Krytyka Polityczna” nr 29, s. 32–39.
 • Narojek W. (1970). Budowa społeczeństwa socjalistycznego w perspektywie planów gospodarczych, „Studia Socjologiczne”, 1970, nr 1, s. 159–197.
 • Negt O., Kluge A. (1993). Public Sphere and Experience Toward an Analysis of the Bourgeois and Proletarian Public Sphere. Transl. by Labanyi P., Owen Daniel J., Oksiloff A. Minneapolis: University of Minnesota Press.
 • Ost D. (2007). Klęska Solidarności. Gniew i polityka w postkomunistycznej Europie. Przeł. Jankowska H. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza.
 • Pehnt W. (2006). Deutsche Architektur seit 1900. Ludwigsburg-München: Wüstenrot Stiftung. Deutche Verlagsanstalt.
 • Sowiński P. (2005). Wakacje w Polsce Ludowej. Polityka władz i ruch turystyczny (1945–1989). Warszawa: Trio. Instytut Studiów Politycznych PAN.
 • Sumorok A. (2010). Architektura i urbanistyka Łodzi okresu realizmu socjalistycznego. Warszawa: Wydawnictwo Neriton.
 • Sumorok A. (2011). The Socialist City: A Homeless City? A Contribution to Research on Model Implementations, “Recherches sur l’art: Art Inquiry” vol. XIII, 2011, s. 203–228.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2450-9078

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c17bf596-edc9-4d1c-894f-863fa76938f2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.