Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 1/2017(23) | 27-36

Article title

Cross-Border E-Commerce – Myth or Reality. Review of Major Harmonisation Efforts

Content

Title variants

PL
Transgraniczny handel elektroniczny – mit czy rzeczywistość. Przegląd głównych działań harmonizacyjnych

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem artykułu jest przegląd wybranych inicjatyw harmonizujących ramy prawne międzynarodowego handlu elektronicznego. Artykuł koncentruje się na dokonaniach dwóch instytucji o największym dorobku w zakresie harmonizacji uregulowań handlu międzynarodowego, tj. Komisji Narodów Zjednoczonych ds. Międzynarodowego Prawa Handlowego (wymiar globalny) i Komisji Europejskiej (wymiar regionalny Unii Europejskiej). Podjęcie tego zadania uzasadnione jest faktem, że dynamiczny wzrost znaczenia handlu elektronicznego w niewielkim stopniu dotyczy transakcji transgranicznych. Z kolei większe wykorzystanie potencjału Internetu w handlu międzynarodowym wymaga szerokiej harmonizacji uregulowań prawnych w ujęciu międzynarodowym. Artykuł wskazuje na znaczące osiągnięcia, jeśli chodzi o harmonizację uregulowań handlu elektronicznego w ramach ugrupowania integracyjnego, jakim jest UE i jednoczesny brak istotnego postępu, jeśli chodzi o harmonizację w szerszej globalnej perspektywie. Ze względu na istnienie różnic w systemach prawnych, potencjał Internetu, jako forum handlu międzynarodowego, nie jest w pełni wykorzystany.
EN
The goal of the article is to review selected initiatives on harmonising the legal framework for international e-commerce. The article focuses on the achievements of two institutions with the greatest achievements in the field of harmonisation of the rules of international trade, i.e. the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) (global dimension) and the European Commission (regional level of the European Union). Taking up this issue is justified by the fact that in spite of the dynamic increase in the absolute number of e-commerce transactions, a vast majority of them are domestic transactions within particular countries. In order to better use the potential of the Internet in international trade, it is necessary to further harmonise regulations on online transactions at the international level. The article points to significant achievements in terms of harmonisation of regulations on e-commerce within the EU, and the simultaneous lack of significant progress in terms of harmonisation in a broader global perspective.

Year

Issue

Pages

27-36

Physical description

Dates

issued
2017-06-30

Contributors

 • Warsaw School of Economics (SGH), Marketing Strategy Unit, Institute of International Management and Marketing, Collegium of World Economy
 • Warsaw School of Economics (SGH), Marketing Strategy Unit, Institute of International Management and Marketing, Collegium of World Economy, Warsaw School of Economics

References

 • European Commission. (2016). Protecting consumers against misleading and aggressive commercial practices, Fact sheet, May. Retrieved from: http://ec.europa.eu/consumers/consumer_rights/unfairtrade/docs/upc-factsheet_en.pdf.
 • Mokrysz-Olszyńska A. (2013). Dyrektywa 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 w sprawie praw konsumentów jako kolejny etap na drodze tworzenia jednolitych reguł konkurencji na unijnym rynku [Directive 2011/83/EU of 25 October 2011 on consumer rights as the next stage towards creating uniform competition rules for the EU market]. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, (7).
 • Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) [Polish ICT Chamber]. (2016). Opinia Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] w sprawie podpisania i ratyfikowania przez Polskę Konwencji UNCITRAL o wykorzystaniu komunikacji elektronicznej w kontraktach międzynarodowych [Opinion of PIIT (Polish ICT Chamber) on Poland signing and ratifying the UNCITRAL Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts] (PDF). Retrieved from: www.piit.org.pl/documents/10181/31329/5087.pdf.
 • Waglowski, P. (2006). Czy mamy wejść w konwencję ONZ o handlu elektronicznym? [Should we accede the UN convention electronic commerce?], 29 August. Retrieved from: http://prawo.vagla.pl/node/6598.Sources of law
 • Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, A Digital Single Market Strategy For Europe, Brussels, 6.5.2015, COM(2015) 192 final.
 • Commission Staff Working Document Guidance on the implementation/application of Directive 2005/29/EC on unfair commercial practices, Brussels, 25.5.2016, SWD(2016) 163 final.
 • Directive 2005/29/WE of the European Parliament and of the Council of 11 May 2005 concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market and amending Council Directive 84/450/EEC, Directives 97/7/EC, 98/27/EC and 2002/65/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No. 2006/2004 of the European Parliament and of the Council, Official Journal of the European Union (OJ L 149/22, 11.6.2005).
 • Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on consumer rights, amending Council Directive 93/13/EEC on unfair terms in consumer contracts and Directive 1999/44/EC on certain aspects of the sale of consumer goods and associated guarantees and repealing Council Directive 85/577/EEC to protect the consumer in respect of contracts negotiated away from business premises and Directive 97/7/EC on the protection of consumers in respect of distance contracts (OJ L 304/64, 22.11.2011).
 • Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on addressing geoblocking and other forms of discrimination based on customers’ nationality, place of residence or place of establishment within the internal market and amending Regulation (EC) No. 2006/2004 and Directive 2009/22/EC, Brussels, 25.5.2016,
 • COM(2016) 289 final, 2016/0152 (COD). Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on cooperation between
 • national authorities responsible for the enforcement of consumer protection laws, Brussels, 25.5.2016, COM(2016) 283 final, 2016/0148 (COD).
 • Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on cross-border parcel delivery services, COM/2016/0285 final – 2016/0149 (COD).
 • Regulation (EC) No. 2006/2004 of the European Parliament and of the Council of 27 October 2004 on cooperation between national authorities responsible for the enforcement of consumer protection laws (OJ L 364, 9.12.2004).
 • UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce (1996).
 • UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures (2001).
 • United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts of 23 November 2005.
 • United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, drafted in Vienna 11 April 1980 [Polish version: Journal of Laws of 13 May 1997].
 • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta [Act of 30 May 2014 on consumer rights], Journal of Laws of 2014, item 827.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1733-9758

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c18f283a-7c4c-4247-96ab-040b055d6ce6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.