Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 4(50) | 76-84

Article title

Odbudowa zabytkowych świątyń w kontekście wykorzystanych form architektonicznych

Content

Title variants

EN
Reconstruction of Historical Temples in the Context of the Used Architectural Forms

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem rozważań jest zarysowanie problematyki odbudowy zniszczonych zabytkowych świątyń w aspekcie zastosowanych form architektonicznych. Świątynia historyczna może zostać zrekonstruowana, może także powstać obiekt o zupełnie nowej formie architektonicznej. Mimo odmienności przyjętych rozwiązań nowy obiekt jest kontynuatorem i nośnikiem tradycji miejsca w całej jego różnorodności. Powyższa tematyka została zilustrowana przykładami świątyń wzniesionych w miejsce utraconych zabytkowych cerkwi na terenie województwa podlaskiego.
EN
This article aims to outline the problems of reconstruction of destroyed churches in the historic aspect of applied architectural forms. A historical temple can be reconstructed, there can also arise an object with a completely new form of architecture. Despite the diversity of the solutions adopted, the new object is a continuator and carrier of the tradition of place in all its diversity. This theme is illustrated with examples of temples built in place of lost historic Orthodox churches in the province of Podlasie.

Year

Issue

Pages

76-84

Physical description

Contributors

  • Politechnika Białostocka. Wydział Architektury. Katedra Projektowania Architektonicznego. Pracownia Historii Architektury i Konserwacji Zabytków

References

  • Bogdanowski J (1996), Droga od zabytków do konserwacji i kontynuacji w kształtowaniu krajobrazu kulturowego, (w:) Tomaszewski A. (red.), Ochrona i konserwacja dóbr kultury w Polsce 1944–1989. Uwarunkowania polityczne i społeczne, materiały konferencji naukowej Kazimierz Dolny 10–12.11.1994, Warszawa.
  • Lenartowicz K. (2005), Słownik psychologii architektury, Politechnika Krakowska, Kraków.
  • Owerczuk A. (2008), Utracone cerkwie na Północnym Podlasiu w czasie II wojny światowej i ich losy, (w:) Z badań Katedry Historii Architektury, Zeszyt nr 6, Politechnika Białostocka, Białystok.
  • Owerczuk A. (2014) Znaczenie zabytkowej architektury sakralnej w zachowaniu wartości kulturowy krajobrazu otwartego, (w:) Dziewulska A., Królikowski J.T., Starzyk A. (red.), Rewitalizacja a kultura przestrzeni: Sytuacje i wzorce, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa.
  • Pokropek M. i W. (1996), Tradycyjne budownictwo drzewne w Polsce, t. II. Budownictwo sakralne, cz. 1. Bóżnice, meczety, moleny staroobrzędowców, oraz podlaskie cerkwie unickie i prawosławne, Wydawnictwo Neriton, Warszawa.
  • Stalończyk L. (1999), Z dziejów nie istniejącej cerkwi w Czyżach. Zabytki sztuki i ich konserwacja. Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego, Białystok.
  • Tokajuk A. (2007), Architektura monasteru supraskiego jako wyraz tożsamości czasu i przestrzeni. Problemy odbudowy i rewaloryzacji zespołu, Teka Komisji Architektury i Urbanistyki. Studiów Krajobrazowych, PAN O/Lublin.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c190574b-97ac-464a-a790-3a70e1cdb6be
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.