Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 46 | 135-147

Article title

Koncepcje modernizacji: zarządzania długiem publicznym oraz strategii długu

Content

Title variants

EN
Concepts of Modernization: Management of Public Debt
RU
Концепции модернизации: управления государственным долгом и стратегии долга

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wysoki lub nadmierny poziom długu publicznego stwarza stałe trudności dla finansów publicznych, m.in.: napięcia w budżecie państwa (wskutek wysokich kosztów obsługi), konieczność uruchomienia rezerw, ograniczenia w realizacji niektórych celów. Ponadto, pogarsza warunki funkcjonowania gospodarki, m.in. z powodu: zmniejszenia kredytu dla gospodarki, wzrostu opodatkowania, obniżenia ratingu (powodującego wzrost stóp procentowych). Wysoki, subkryzysowy poziom zadłużenia wymaga efektywnego – optymalnego – systemu zarządzania długiem i strategii długu. Zarządzanie polega na: określaniu poziomu i struktury długu, rodzajowej i wg wierzycieli oraz przepływów finansowych wynikających z długu. Jako podstawowy cel zarządzania przyjmuje się minimalizację kosztów obsługi, przy ograniczeniu ryzyka, głównie stopy procentowej, oraz spełnieniu warunków dotyczących pożądanych cech długu. Strategia długu uwzględnia dodatkowo cele i uwarunkowania makroekonomiczne w dłuższym horyzoncie czasu; podstawowym celem jest maksymalizacja dobrobytu. Realizacja celów zarządzania długiem i strategii długu jest złożonym problemem decyzyj-nym wymaga sformułowania spójnego zestawu problemów optymalizacyjnych. Do ich rozwiązania niezbędne jest zastosowanie metod programowania matematycznego i teorii gier. Sformułowanie numerycznej postaci problemów optymalizacyjnych wymaga też zastosowania metod analitycznych, diagnostycznych i prognostycznych, z zakresu statystyki, ekonometrii i inteligencji obliczeniowej. Istotnym składnikiem optymalizacji w zakresie długu jest ponadto wsad ekspercki. W opinii autora tego tekstu, nie jest możliwe zapewnienie rzeczywistej optymalności zarządzania i strategii długu bez zastosowania wymienionego powyżej instrumentarium. Nieoptymalność powoduje znaczące straty dla finansów publicznych, m.in. wskutek nadmiernych kosztów obsługi (ich poziom zbliża się do 50 mld zł rocznie).
EN
High or excessive level of public debt results in permanent difficulties for public finance, especially: tension in state budget (in the consequence of high servicing costs), necessity of activation of reserves, limitation in some expenditures. Moreover, it deteriorates conditions of operating of economy, as a result of: reduction of credit, increase of taxation, decrease of rating (causing of increase of interest rates). High, subcrisis level of debt requires effective – optimal – system of management and strategy. The debt management consists of: determining of debt level and structure, accordingly to the type of instruments and creditors and financial flows resulting from the debt. The main purpose of the management is minimization of servicing costs, under constraints for risk level, especially interest rate, and satisfying of conditions about required debt features. Debt strategy takes into account macroeconomic targets and conditions; the basic is maximization of welfare. Realization of purposes of debt management is the complex decision problem – it requires formulation of coherent set of optimization problems. They can be solved with a use of mathe-matical programming methods and theory of games. Formulation of numerical form of optimization problems require application of analytic, diagnostic and forecasting methods, based on statistics, econometrics and computational intelligence. Important part of debt optimization is also experts’ component. In the author opinion it is not possible to guarantee actual optimization of debt management and strategy without application of the mentioned above methodology. Lack of optimality indicates significant losses for the public finance, especially as a result of excessive servicing costs (their level approach the level of 50 milliards of Polish zlotys).

Year

Volume

46

Pages

135-147

Physical description

Contributors

 • Zakład Modelowania Komputerowego Instytut Badań Systemowych PAN

References

 • Cleassens S., Kreuser J.L., Seigel L., Wets R.J.-B., 1998, A tool for Strategic Asset Liability Management, World Bank Working Paper, Research Project Ref. No. 681-23, Washington, DC, www.imf.org.
 • Danish Government Borrowing and Debt 2000, Danmark Nationalbank, Copenhagen, www.nationalbanken.dk.
 • Dantzig G.B., 1964, Linear programming and extensions, Princeton University Press, Princeton.
 • Grabowski W., 1980, Programowanie matematyczne, PWE, Warszawa.
 • Jajuga K., Jajuga T., 1997, Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inży-nieria finansowa, PWN, Warszawa.
 • Klukowski L., 2002, Optymalizacja zarządzania długiem Skarbu Państwa, „Bank i Kredyt” nr 9.
 • Klukowski L., 2003, Optymalizacja decyzji w zarządzaniu instrumentami dłużnymi Skarbu Państwa, WSISiZ, Seria: Monografie, Warszawa.
 • Klukowski L., 2005, Kompleksowa optymalizacja zadłużeniem Skarbu Państwa [w:] Zastosowania informatyki w nauce, technice i zarządzaniu, red. J. Studziński, L. Drelichowski, O. Hryniewicz, IBS PAN, Seria: Badania Systemowe, Vol. 41, Warszawa.
 • Klukowski L., Kuba E., 2001, Minimization of public debt servicing costs based on nonlinear mathematical programming approach, “Control and Cybernetics”, Vol. 30, No 1, IBS PAN, Warsaw.
 • Klukowski L., Kuba E., 2004, Koncepcja zastosowania metod sztucznej inteligencji w zarządzaniu długiem Skarbu Państwa, „Bank i Kredyt” nr 2.
 • Klukowski L., 2010, Optimization of public debt management in the case of stochastic budgetary constraints [in:] Multiple criteria decision making’09, (eds.) T. Trzaska-lik, T. Wachowicz, The University of Economics in Katowice, Katowice.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c19307b4-f5d3-4d3e-9d28-b95eeb8e2270
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.