Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | V | 237-248

Article title

Etyka w służbie cywilnej

Title variants

EN
Ethics in the civil service

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem niniejszego opracowania jest przeanalizowanie problematyki związanej z kwestią etyki zawodowej członków korpusu służby cywilnej w Polsce, oraz znalezienie odpowiedzi na pytania o stan służby cywilnej w RP, jej kondycję etyczną, podstawy i problemy etyki zawodowej, którą się kieruje. Istotna część rozważań poświęcona jest kodeksowi etyki służby cywilnej. Czy taki kodeks jest potrzebny? Czy jego tworzenie to tylko przejaw przemijającej mody? Czy administracja rządowa i służba publiczna to miejsca, w których celowe jest wprowadzenie modelu zarządzania typu korporacyjnego? Nadrzędną wartością, jaką autor wiąże z prezentacją swojego punktu widzenia, jest zainicjowanie dyskusji, w tym dyskusji naukowo-akademickiej, dotyczącej powyższych kwestii. Rozważania w niniejszej pracy oparto, w pierwszej kolejności, o wieloletnie doświadczenia zawodowe twórcy – pracownika administracji podatkowej skorelowane z przepisami prawa obowiązującymi w badanej materii oraz wybraną literaturą.
EN
The aim of this study is to analyze issues related to ethics of the civil service corps members in Poland and find answers to questions about the state of the civil service corps in the Republic of Poland, their ethical condition, basis of professional ethics and the problems that follow. A significant part of the discussion is devoted to the ethical code of civil service corps. Is such a code needed? Whether its creation is just a manifestation of a transitory fashion? Is the government administration and the public service, the place where it is useful to introduce such a corporate management model? The principal value of what the author hopes with this presentation of his view point, is to encourage a discourse, including scientific and academic discourse on the issues mentioned above. Considerations in the study were based primarily on years of professional experience of the creator - an employee of tax administration, in correlation with the regulations in the this matter and selected literature.

Year

Volume

V

Pages

237-248

Physical description

Dates

published
2015

Contributors

 • student Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

References

 • Czaputowicz J. (red.), Etyka w służbie publicznej, Warszawa 2012, publikacja w formie piku PDF http://ksap.gov.pl/ksap/node/597.
 • Długosz D., Zawadzki W., Etyczne drogowskazy urzędników. Zasady etyki w praktyce administracji, „Przegląd Służby Cywilnej” 2012, wydanie specjalne, nr 11, s. 14, http://dsc.kprm.gov.pl/przeglad.
 • Izdebski H., P. Skuczyński P. (red.), Etyka zawodów prawniczych. Etyka prawnicza, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006.
 • Kalbarczyk A., Religia nie jest etyką, http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,7106.
 • Klimczuk A., Możliwość i użyteczność moralna kodyfikacji norm etyki zawodowe, „Palimpsest. Czasopismo socjologiczne” 2014, nr 6, http://www.palimpsest.socjologia.uj.edu.pl.
 • Kołakowski L., Kultura i fetysze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. 1997 Nr 78, poz. 483.
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej Dz.U. 2008 Nr 227 poz. 1505 ze zm.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9.12.2009 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej Dz.U. 2009 Nr 211, poz. 1630.
 • Zarządzenie Nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej M. P. 2011 Nr 93, poz. 953.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1899-4601

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c19a01bc-523f-4cfc-a15e-5530442d0659
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.