Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 46 | 7(544) | 22-29

Article title

REINTEGRACJA ZAWODOWA OSÓB PO ODBYCIU KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI – KTO SIĘ REJESTRUJE W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY?

Selected contents from this journal

Title variants

EN
LABOUR MARKET REINTEGRATION OF THE FORMER PRISONERS – WHO DOES REGISTER WITH THE PUBLIC EMPLOYMENT OFFICE?

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest statystyczna charakterystyka populacji osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, które podczas rejestracji przedstawiły wśród okresów zaliczanych okres(y) pozbawienia wolności. Dane dotyczą 343 310 byłych więźniów, którzy rejestrowali się w powiatowych urzędach pracy w okresie 1990–2017. Wykorzystujemy też dane z roczników więziennictwa, porównując grupę skazanych ujawniających karę w urzędach pracy do całej populacji odbywających karę. Analizujemy też regulacyjne i pozaregulacyjne czynniki, które skłaniają byłych więźniów do rejestracji w urzędach pracy i wykazywania okresu odbywania kary w urzędowych formularzach. Wynikiem analizy jest statystyczny obraz bezrobocia byłych więźniów stworzony na podstawie wyjątkowo dużej próby.
EN
The aim of this study is to assemble and analyse statistical data regarding registered unemployed individuals who disclosed a periodof incarceration during registration. We combine data on 343 310 people who were registered in any district employment office from 1990to 2017 with correction office statistics. We use it to statistically describe the registered unemployed and compare them to general populationserving jail time. In addition we analyse regulatory and non-regulatory motivators which encourage ex-prisoners to register as unemployedand disclose their criminal past in official forms. The result is a comprehensive statistical overview of ex-convicts’ unemployment based ona particularly large sample.

Year

Volume

46

Issue

Pages

22-29

Physical description

Contributors

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

References

 • Badowiec R. (2016), Wykonywanie pracy na podstawie skierowaniado pracy w czasie odbywania kary pozbawieniawolności jako tytuł ubezpieczenia społecznego, „Rynek– Społeczeństwo – Kultura”, nr 1(17), s. 13–17.
 • Bałandynowicz A. (2010), Wielopasmowa teoria resocjalizacjiz udziałem społeczeństwa, „Resocjalizacja Polska(PolishJournal of SocialRehabilitation)”, nr 1, s. 121–156.
 • Domżalska A. (2013), Sytuacja byłych skazanych na rynkupracy, „Forum Pedagogiczne”, nr 2, s. 127–148.
 • Jaki P. (2017), Zatrudnienie skazanych w Polsce na tle porównawczym.Zagadnienia wybrane, „Przegląd WięziennictwaPolskiego”, nr 95, s. 79–99.
 • Kalinowski M., Niewiadomska I., Chwaszcz J., AugustynowiczW. (2010), Więzi społeczne zamiast więzień – wsparciepozytywnej readaptacji osób zagrożonych wykluczeniemspołecznym z powodu konfliktu z prawem. Raportz badań z rekomendacjami, Lublin.
 • Kalisz T. (2003), Zatrudnienie skazanych a efektywność wykonaniakary. Nowa kodyfikacja prawa karnego, tom XIV,s. 214–215.
 • Kalisz T. (2008), Zatrudnienie nieodpłatne skazanych na karępozbawienia wolności. Nowa kodyfikacja prawa karnego,tom XX, s. 175–191.
 • Musiała A. (2014), Ewolucja prawnej regulacji zatrudnieniawięźniów, „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, nr 85,s. 63–78.
 • Sikora A., Nowak M. (2018), Realizacja uprawnienia osóbpozbawionych wolności do zatrudnienia w świetle danychstatystycznych, „Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia”, nr 2, s. 62–74.
 • Szczygieł G. (2002), Społeczna readaptacja skazanych w polskimsystemie penitencjarnym, Wydawnictwo Temida, Białystok.
 • Tarwacki P. (2011), Zatrudnienie odbywających karę pozbawieniawolności w zakładach karnych. Poszukiwanie rozwiązańprawnych służących pozyskaniu miejsc pracy dlaskazanych, „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, nr 70,s. 139–150.
 • Waligóra K. (2015), Zatrudnienie niepracownicze typu penalnoprawnego,„Folia IuridicaUniversitatisWratislaviensis”, Vol. 4 (1), s. 267–282.
 • Woźniakowska-Fajst D. (2009), Przestępczość nieletnichdziewcząt w świetle wyników badań, „Prace InstytutuProfilaktyki Społecznej i Resocjalizacji”, nr 14, s. 225–252.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c19bfc84-1f66-4c0f-b0df-2f4b57272525
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.