Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 4 (64) | 31-56

Article title

Kara łączna po nowelizacji Kodeksu karnego z 20 lutego 2015 r.

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Aggregate penalty after the 20th February 2015 amendment of the Criminal Code
RU
Общее наказание после изменений уголовного кодекса от 20 февраля 2015 г.

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przedmiotem artykułu jest kara łączna po nowelizacji Kodeksu karnego z 20 lutego 2015 r. Nowelizacja ta wprowadziła daleko idące zmiany w zakresie polskiego modelu kary łącznej, czyniąc go jeszcze bardziej korzystnym dla sprawcy wielu przestępstw. Wśród przesłanek orzekania kary łącznej usunięta została granica pierwszego wyroku za którekolwiek ze zbiegających się przestępstw. Ustanowiono również zasadę nierozwiązywalności kary łącznej. Ponadto nowa ustawa wprowadza do Kodeksu karnego dyrektywy wymiaru kary łącznej i kilka drobniejszych zmian, związanych głównie z modyfikacjami innych rozdziałów Kodeksu karnego.
EN
The article concerns the issue of aggregate penalty after the 20th February 2015 amendment of the Criminal Code. This amendment introduced important changes to the Polish model of aggregate penalty, making it even more beneficial to the perpetrator of several offences. Among prerequisites of imposition of an aggregate penalty, it eliminated the limit of the first judgment rendered with regard to any of concurring offences. It also constituted the rule of the indissolubility of aggregate penalty. Besides, the new act introduced into the Criminal Code the directives of the imposition of the aggregate penalty and a few minor changes, mainly connected with amendments of others chapters of the Code.
RU
Предметом статьи является oбщее наказание после изменений уголовного кодекса от 20 февраля 2015 г. Oни внесли далеко идущие изменения в сфере польский модели общего наказания, изменяя ее на более благоприятнойую для лица, совершившего несколько преступлений. Среди условий для общего наказания было удалено границу первого приговора зa любое из преступлений. Установлено тоже принцип не разделения общего наказания. Кроме того, новый закон вводит в уголовный кодекс директивы размера общего наказания и несколько незначительных изменений, в основном связаных с изменениями других глав Уголовного кодекса.

Publisher

Year

Issue

Pages

31-56

Physical description

Contributors

 • Dr, Katedra Prawa Karnego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

References

 • A. Barczak-Oplustil, Dyrektywy wymiaru kary łącznej, [w:] W. Górowski i in. (red.), Zagad-nienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga Jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk, Warszawa 2013
 • A. Barczak­Oplustil, W. Wróbel, Zagadnienia intertemporalne zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności oraz kary łącznej w perspektywie zmian Kodeksu karnego dokonanych wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 17 lipca 2013 r. (SK 9/10) oraz ustawą nowelizującą z 20 lutego 2015 r., „e­Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2015, nr 1
 • M. Bielski, Przesłanki wymiaru kary łącznej orzekanej w trybach wyroku skazującego i wyroku łącznego na tle nowego modelu kary łącznej, „Palestra” 2015, nr 7-8
 • J. Czabański, Kara łączna pozbawienia wolności w praktyce, „Prokuratura i Prawo” 2006, nr 12
 • M. Derlatka, Kara łączna a racjonalizacja karania, „Państwo i Prawo” 2015, nr 6
 • J. Giezek (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 2012
 • A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2015
 • W. Grzyb, Realny zbieg przestępstw. Analiza dogmatyczna na tle Kodeksu karnego z 1997 r., Warszawa 2013
 • D. Kala, M. Klubińska, Kara łączna w projektach nowelizacji Kodeksu karnego – wybrane zagadnienia, „Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury” 2014, vol. 13 (zeszyt specjalny)
 • M. Kalitowski i in., Kodeks karny. Komentarz, t. II (art. 32-116), Gdańsk 1999
 • P. Kardas, Ciąg przestępstw w świetle nowelizacji Kodeksu karnego z 1997 r., „Palestra” 2015, nr 7-8
 • J. Kostarczyk-Gryszka, Problem granic realnego zbiegu przestępstw, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Prawnicze” 1968, z. 37
 • M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część ogólna, t. II: Komentarz do art. 32-116, Warszawa 2015
 • E. Plebanek, Wybrane zagadnienia sporne dotyczące modelu wymiaru kary łącznej w trybie wyroku łącznego, [w:] W. Górowski i in. (red.), Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga Jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk, Warszawa 2013
 • M. Sławiński, Dyrektywa pierwszego wyroku z art. 85 k.k. i jej konstytucyjne uwarunkowania – rozważania w perspektywie zasady równości, [w:] W. Górowski i in. (red.), Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga Jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk, Warszawa 2013
 • M. Sławiński, Intertemporalne zagadnienia nowelizacji przepisów o karze łącznej. Wybrane problemy w kontekście art. 19 ustawy nowelizującej z 20 lutego 2015 r., „Palestra” 2015, nr 7-8
 • R. A. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2015
 • L. Tyszkiewicz, Glosa do postanowienia SN z 4.11.2003 r., V KK 233/03, „Prokuratura i Prawo” 2005, nr 7–8
 • W. Wolter, O warunkach orzekania kary łącznej, „Nowe Prawo” 1961, nr 1
 • W. Wróbel (red.), Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz, Kraków 2015
 • W. Wróbel, Nowy model orzekania kary łącznej, [w:] W. Górowski i in. (red.), Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga Jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk, Warszawa 2013
 • A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna, Warszawa 2012
 • A. Zoll, Prace nad nowelizacją przepisów części ogólnej kodeksu karnego, „Państwo i Prawo” 2012, nr 11

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c1a33839-a55c-4dcf-8dd3-2cdc54be311f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.