Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 3 | 71-83

Article title

Metoda „pro-kontra” w edukacji ustawicznej

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Metoda „pro-kontra” w edukacji ustawicznej

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono znaczenie, rodowód, specyfikę oraz przebieg metody pro-kontra. Rozważania teoretyczne uzupełnia opis zajęć z wykorzystaniem metody „pro-kontra” oraz przebieg i wyniki badania jej przydatności w kształceniu ustawicznym. Metoda „pro-kontra” jest odmianą dyskusji, która jest jedną z podstawowych metod umożliwiających kształtowanie szeregu umiejętności kluczowych. Metoda ta wywodzi się z antylogii – opracowanego w starożytnej Grecji sposobu wywodu, polegającego na rozpatrywaniu zagadnienia z dwóch przeciwstawnych stron. Badania przeprowadzone na 43 nauczycielach szkół zawodowych i ogólnokształcących pokazują, że dyskusja „pro-kontra” jest metodą mało znaną. Zdecydowana większość nauczycieli po ukończeniu kursu, na którym zapoznała się z metodą, wypowiada się za jej dużą przydatnością, łatwością wdrożenia i zapewnia o systematycznym i efektywnym stosowaniu jej w procesie kształcenia.
EN
The article presents the meaning, the origin, specificity and the course of the “pros and cons method”. The theoretical considerations are supplemented with a description of classes using the “pros and cons” method, as well as the course and results of testing its usefulness in lifelong learning. The method is a variety of discussion, which is one of the basic methods that allows shaping a number of key skills. This method is derived from antilogy – a method of deduction developed in ancient Greece, consisting in considering a problem from two opposite sides. The research conducted on 43 teachers of vocational and general education schools shows that the pros and cons discussion is a little known method. The vast majority of teachers, after completing the course during which they got acquainted with the method, speak for its great usefulness, ease of implementation and ensure its systematic and effective use in the educational process.

References

 • Altszuller G.S. (1974), Algorytm wynalazku, WNT, Warszawa.
 • Arends R.I. (1998), Uczymy się nauczać, WSiP, Warszawa.
 • Arystoteles (1990), O dowodach sofistycznych, przeł. K. Leśniak, w: Dzieła wszystkie, t. 1, PWN, Warszawa.
 • Bańka J. (1978), Problemy współczesnej filozofii człowieka, Wyd. Śląsk, Katowice.
 • Bereźnicki F. (2011), Podstawy dydaktyki, Wyd. Impuls, Kraków.
 • Beveridge W. (1960), Sztuka badań naukowych, PZWL, Warszawa.
 • Broniarek Z. (1987), Tajemnice nagrody Nobla, KAW, Warszawa.
 • Budzyńska-Daca A., Kwosek J. (2009), Erystyka, czyli o sztuce prowadzenia sporów, PWN, Warszawa.
 • Dobrołowicz W. (1993), Psychologia twórczości technicznej, WNT, Warszawa.
 • Dochy F., Segers M., Van den Bossche P., Gijbels D. (2003), Effects of problem-based learning: a meta-analysis, w: LEARNING AND INSTRUCTION 13 (5), s. 533–568.
 • Filar E., Skrzypek J. (1966), Biznes plan, Wyd. POLTEXT, Warszawa.
 • Franus E. (1963), Analiza procesu rozwiązywania zadań technicznych, w: Rozwój i wychowanie. Red. M. Żebrowska, NK, Warszawa.
 • Furmanek W. (2007), Jutro edukacji technicznej, Wyd. UR, Rzeszów.
 • Góralski A. (1989), Twórcze rozwiązywanie zadań, PWN, Warszawa.
 • Hołówka T. (2007), Kultura logiczna w przykładach, PWN, Warszawa.
 • Jeruszka U. (2006), Kwalifikacje zawodowe. Poglądy teoretyczne a rzeczywistość, IPiSS, Warszawa.
 • eruszka U. (2012), Oczekiwane zmiany metod i form kształcenia zawodowego, w: Unowocześnianie metod i form kształcenia zawodowego w Polsce. Diagnoza i oczekiwane kierunki zmian. Red. U. Jeruszka, Wyd. IPiSS, Warszawa.
 • Kahnememan D. (2012), Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Wyd. Media Rodzina, Poznań.
 • Kozielecki J. (1992), Myślenie i rozwiązywanie problemów, w: Psychologia ogólna. Red. T. Tomaszewski, PWN, Warszawa.
 • Kupisiewicz Cz. (2005), Podstawy dydaktyki, WSiP, Warszawa.
 • Kwiatkowski S. M. (2018), Kompetencje przyszłości, w: Kompetencje przyszłości. Red. S.M. Kwiatkowski, FRSE, Warszawa.
 • Lutosławski J. (1962), Człowiek w przedsiębiorstwie przemysłowym, WNT, Warszawa.
 • Marciszewski W. (1976), Rola dyskusji w nauczaniu i wychowaniu, Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Marciszewski W. (1994), Sztuka dyskutowania, Wyd. Alpeh, Warszawa.
 • Marszałek A. (1999), Metody aktywizujące w nauczaniu i uczeniu się techniki. Wyd. ODP, Tarnobrzeg.
 • Marszałek A. (2004), Metody aktywizujące w kształceniu, w: Encyklopedia Pedagogiczna XXI w. Red. T. Pilch, Wyd. Żak, Warszawa 2004, tom 3, s. 210–215.
 • Mizińska J. (1993), Sztuka prowadzenia sporów. Aksjologiczne przesłanki dialogu, UMCS, Lublin.
 • Nęcka E. (1995), Proces twórczy i jego ograniczenia, Wyd. Impuls Kraków.
 • Niemierko B. (2019), Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, WSiP, Warszawa.
 • Nowacki T. (1973), Podstawy dydaktyki zawodowej, PWN, Warszawa.
 • Okoń W. (1987), Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, PWN, Warszawa.
 • Osińska W. (1987), Wartości w świecie techniki, IWZZ, Warszawa.
 • Plewka Cz. (1999), Metodyka nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych, ITE, Radom.
 • Półturzycki J. (2003), Dyskusja, w: Encyklopedia Pedagogiczna XXI w., Red. T. Pilch, Wyd. Żak, Warszawa, tom 1, s. 843–845.
 • Pszczołowski T. (1998), Umiejętność przekonywania i dyskusji, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk.
 • Słownik języka polskiego (1981), PWN, Warszawa.
 • Szlosek F. (1995), Wstęp do dydaktyki przedmiotów zawodowych, Wyd. ITE, Radom.
 • Szmyd K. (1999), Nauki o wychowaniu i ich recepcja w poglądach Zygmunta Mysłakowskiego, w: Poszukiwaniu podstaw pedagogiki – Zygmunt Mysłakowski. Red. T. Nowacki, IBE, Warszawa.Szopenhauer A. (2014), Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów, Przeł. B. i Ł. Konorscy, przedmowa T. Kotarbiński, Oficyna Wyd. „Alma-Press” (wyd. 9).
 • Sztabiński F. (2011), Ocena jakości danych w badaniach surveyowych, Wyd. IFiS PAN, Warszawa.
 • Tyszka T. (1999), Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji, GWP, Gdańsk.
 • Witwicki W. (1938), Co to jest dyskusja i jak ją trzeba prowadzić, Wyd. Lwowska Biblioteka Pedagogiczna, Lwów

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1507-6563

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c1a66c02-04ef-4cd3-8ee4-c3a5d938d7c8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.